Adatvédelem

Adatkezelési és jogi nyilatkozat

I. Általános rendelkezések

I/1. Az Üzemeltető

Jelen weboldalt a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., cégjegyzékszám: 09-10-000479/ (továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.
Üzemeltető postázási címe: 4001 Debrecen, Pf.:88
Üzemeltető e-mail címe: @
Üzemeltető weboldala: www.debreceni-vizmu.hu
Üzemeltető telefonszáma: +36 (52) 513-506

I/2. A Felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi (továbbiakban: Felhasználó).

I/3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési és jogi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.
Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.
Jelen Nyilatkozat hatálya nem terjed ki az Üzemeltető víziközmű-szolgáltatóként végzett adatkezeléseire, az ügyfelek adatait tartalmazó adatkezeléseire, az Üzemeltetővel egyéb szerződéses kapcsolatban állók adatait tartalmazó adatkezelésekre.

A Nyilatkozat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatja a Felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Üzemeltető a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Üzemeltető nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Felhasználók részére.

I/4. A weboldal célja

Jelen Weboldal célja az Üzemeltető tevékenységének bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása az Üzemeltető személyéről, tevékenységéről, az ezekre vonatkozó szabályokról.

II. Adatkezelés

II/1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint az esetleges regisztrációval elfogadják jelen Nyilatkozatot. Jelen Nyilatkozat az érintett tájékoztatásának minősül.
Az Üzemeltető kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli.
Az Üzemeltető törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére. Az Üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

II/2. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.
Az Üzemeltető magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

II/3. Regisztráció

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a Weboldalon keresztül, amelyek igénybe vétele regisztrációhoz kötött (pl. nyereményjátékok, hírlevelek, stb.).
A regisztráció során a Felhasználó a regisztrációs adatlapon meghatározott adatokat adja meg. A megadott adatok célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlapon egyes adatok megadását a regisztráció feltételévé tegye. A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

II/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a Felhasználó azonosítása, valamint a Felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a - jelen Nyilatkozatban meghatározottak szerint – Felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése, piac- és közvélemény-kutatás, elégedettségmérés.
Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően jár el.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a Felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Üzemeltető a Felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat.
A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

II/5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.
Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Ennek keretében az Üzemeltető tárhely szolgáltatója: PW Studio Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nyék u. 97. 1/7., e.mail: @ .

Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti.
Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott adatokat a II/4. pontban foglaltaknak megfelelően elsősorban azonosítás, kapcsolattartás, a szolgáltatások nyújtása és fejlesztése, hírlevelek és reklámok küldése, kutatás céljából használja fel.
Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a II/11. pont alapján rögzített technikai adatokat statisztikai célokra felhasználja.

II/6. Tájékoztatási célú adatkezelés

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználók „Vízmérőállás bejelentés”, illetve „Üzenetküldés” során megadott e-mail címét eltárolja, és az eltárolt e-mail címre kifejezetten és kizárólagosan a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásokat és értesítéseket küldjön. Jelen Nyilatkozat elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ehhez.

II/7. Reklámozási és kutatási célú adatkezelés

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználók regisztráció során megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy a Felhasználónak az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével, valamint a Weboldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelezés egyéb közlést, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el.
Amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárul, az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználó részére a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.
Amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárul, az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználó adatait felhasználja közvélemény-kutatás, piackutatás, elégedettségmérés céljára, kutatási minta összeállítására, a Felhasználók kutatás során való megkeresésére.

II/8. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A Felhasználó kérheti a Weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli.
A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
Amennyiben a Felhasználó és az Üzemeltető között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők.
Amennyiben a Felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.

II/9. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. A Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja.
Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést a Weboldalon, illetve a számlalevélen megadott elérhetőségeken kérheti.

II/10. Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Üzemeltető a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

II/11. Adatok kezelése technikai célból

Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ennek célja, hogy a Felhasználók honlapon végzett tevékenységét az Üzemeltető vizsgálhassa, ezáltal statisztikákat állíthasson össze és személyre szabhassa tevékenységét. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről: http://www.google.com/privacy.html.

II/12. Cookie-k használata

A szolgáltató a Felhasználó számítógépén cookie-t helyez el és olvas vissza. (A cookie olyan szöveges fájl, melyet a honlap webszervere a Felhasználó számítógépének merevlemezére telepít annak későbbi azonosítása érdekében. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.) A cookie-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja.
A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.
A cookie-ról részletesebb leírás az Üzemeltető honlapján található: www.debreceni-vizmu.hu/Adatvedelem

II/13. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Üzemeltető az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-50009/2012.

III. Egyes adatkezelésekre vonatkozó speciális rendelkezések

III/1. „Önéletrajz beküldésé”-vel összefüggő adatkezelés

Az „Önéletrajz beküldésé”-vel összefüggő adatkezelés célja az Üzemeltető, mint gazdasági társaság lehetséges munkavállalóinak felkutatása. Az adatokat az érintett abból a célból adja meg, hogy vele az Üzemeltető munkaviszonyt létesítsen.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatok megadásával az érintett kifejezetten hozzájárul a jelen Nyilatkozat szerinti adatkezeléshez. Amennyiben az érintett a 16. életévét nem töltötte be, az adatkezeléshez szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása, melyet az érintett köteles beszerezni.

Ezen adatkezelés célja álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők személyre szabott kiszolgálása, önéletrajz elkészítése, tárolása és a Debreceni Vízmű Zrt., mint potenciális munkaadó rendelkezésére bocsátása, az álláskeresők értesítése.
A Weboldal ezen felületén megadott adatokat az Üzemeltető az adatok elküldésétől számított 12 hónapig kezeli.
Az érintett jogosult az önéletrajza törlésének kérésére az Üzemeltető bármilyen elérhetőségén.
Az Üzemeltető jogosult a Weboldal ezen felületén megadott valamennyi adatot felhasználni abból a célból, hogy az érintett alkalmazásáról, ennek lehetőségeiről döntést hozzon, az érintett alkalmasságát megvizsgálja, az érintettel a kapcsolatot felvegye.

A Weboldal ezen felületén megadott adatokat az adatkezelő a II/6. pontban foglaltak szerint, kutatási és reklámozási célra nem használja fel.
Az adatkezelésre egyebekben a fenti II. részben foglaltak megfelelően irányadók.

III/2. Az Üzemeltetőre vonatkozó felmérésekhez, kérdőívekhez kapcsolódó adatkezelés

A Weboldalon keresztül bonyolított felmérések, a Weblapon keresztül kitöltött kérdőívek esetében az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek önkéntes hozzájárulása. Az érintettek a hozzájárulást azzal adják meg, hogy a jelen Nyilatkozat ismeretében személyes adataikat a felmérésben vagy a kérdőívekben megadják. Az adatok megadásával az érintett a jelen Nyilatkozat szerinti adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.
Az Üzemeltető saját hatáskörében határozza meg a felmérések során, illetve a kérdőíveken kezelt személyes adatok körét, a célhoz kötöttség elvének tiszteletben tartása mellett.
Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a felmérésekhez kapcsolódóan, valamint a kérdőíveken megadott személyes adatokat a II/6. pontban meghatározottak szerint felhasználja reklámozási és kutatási célra, ebből a célból az érintettet megkeresse, számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, vagy felkérje kutatásban való részvételre.

A felmérésekhez, kérdőívekhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok törlését az érintett kérheti, kivéve, ha az adatok kezelését jogszabály írja elő, vagy az adatok kezelése a jogi igények érvényesítéséhez szükséges.
Az adatkezelésre egyebekben a fenti II. részben foglaltak megfelelően irányadók.

IV. A Felhasználókra irányadó szabályok

IV/1. A Felhasználó kötelességei és felelőssége

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.
A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.

A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

 • tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltető további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja.
A Felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

IV/2. Eljárás a szabálysértő Felhasználókkal szemben

Amennyiben a Felhasználó a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a Felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az Weboldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.
Amennyiben a Felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.
Amennyiben a Felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

V. Üzemeltető felelősségének kizárása

V/1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja a Weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.
Az Üzemeltető a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

V/2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben.
A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

VI. Jogérvényesítés

VI/1. Az Üzemeltetőhöz benyújtott kifogás

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.
A kifogást az Üzemeltető Weboldalon, illetve a számlalevélen megadott elérhetőségeire kell elküldeni.

VI/2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz (Üzemeltetőhöz), aki a panaszt kivizsgálja;
 • tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő (Üzemeltető) 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
 • Bírósági úton érvényesítheti igényét.

VII. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Debreceni Vízmű Zrt. víziközmű szolgáltatóként végzett adatkezeléseire vonatkozóan további rendelkezéseket a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmaz, mely elérhető az Üzemeltető honlapján: www.debreceni-vizmu.hu/adatvedelem

Debrecen, 2015.12.17.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Debreceni Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata letölthető itt:

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

.pdf
2015

Cookie kezelés

A Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett weboldalra való belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, mobil eszközeiről (mobiltelefon, táblagép). Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használunk. A cookie alkalmazásának célja, hogy egy weboldal megfelelően működjön, figyelemmel a böngészési élmény javítására, oldal továbbfejlesztéséhez szükséges visszajelzésekre.Minden weboldal csakis a saját sütijét olvashatja, tehát a webszerverek egymás sütijeiből sem képesek adatokat lopni, vagy kilesni. A cookie-kat az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

Fogalom magyarázat:cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai. (forrás: naih.hu - Adatvédelmi szótár)

A cookie-kat több célra alkalmazzuk. A „jelszóval elérhető tartalmakhoz használt cookie” és a „biztonsági cookie-k” alkalmazásához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni a felhasználótól.

A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, pl. az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait sem. A felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai felületen.Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás alkalmazásával vizsgáljuk. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebben itt tájékozódhat.

A Debreceni Vízmű Zrt. nem vállal felelősséget a megjelölt külső honlapok tartalmáért.
Kérjük, engedélyezze a cookie-k használatát, amelyek révén a weboldal még élvezhetőbbé válik az Ön számára.