Víz- és csatornabekötés

Ivóvíz-törzshálózatba és szennyvíz-törzshálózatba történő bekötés

Igénybejelentés

Víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója )az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában) kezdeményezheti (igénybejelentés).

Az írásos igénybejelentés előtt az ingatlan tulajdonosok, vagy megbízottjaik elsősorban az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer tájékoztató rendszer moduljában, vagy a Szolgáltató Közműnyilvántartási Csoportjánál ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak arról, hogy az ingatlannal közvetlenül szomszédos területen közüzemi ivóvíz-, illetve szennyvíz törzshálózat üzemel-e. Az adatszolgáltatás, a közműegyeztetés, a szóbeli tájékoztatás díjmentes a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén. A vonatkozó szakági térképmásolat (digitális adatszolgáltatás kivágatonként) a Szolgáltató honlapján (www.debreceni-vizmu.hu) található hatályos  Díjjegyzék szerinti adatszolgáltatási díj ellenében kérhető.A Szolgáltató az Üzletszabályzat 6. fejezetében foglaltak szerint jár el, az ott meghatározottak szerint kezeli és vizsgálja (6.1.3.) az igénybejelentést. A tulajdonos, vagy megbízottja kérésére az általuk megjelölt csúcsigények, egyéb vizsgált körülmények, az igényelt víziközmű-szolgáltatás műszaki elérhetősége alapján a Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az ingatlan vízellátása, szennyvíz elvezetése biztosítható-e a törzshálózatról. A tájékozódás nem minősül igénybejelentésnek, a Szolgáltató nyilatkozata nem minősül bekötéshez való hozzájárulásnak. 

Letölthető nyomtatványok:

.pdf 2017 letöltés .pdf 2017 letöltés

Az igénybejelentést az ingatlan tulajdonosának, vagy megbízottjának írásban kell benyújtania a Szolgáltató által alkalmazott formanyomtatványon.

Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a felhasználási hely és a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat, valamint az igénybejelentéshez csatolni kell az ingatlan használata jogcímének megállapítására alkalmas dokumentumokat. Az igénybejelentésben fel kell tüntetni továbbá:

  1. ivóvízellátás esetén az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5-ös mellékletének I. A) fejezete szerinti terv tartalmi követelményeinek megfelelő vízigény számításokat kiegészítve a bekötővezeték végpontját terhelő csúcsigénnyel liter/sec-ban, a naponta vételezendő átlagmennyiséggel m3-ben megadva;
  2. szennyvíz/csapadékvíz elvezetés esetén I. B) fejezete 1.-4. pontokban meghatározottakat, a tervezett felhasználói egyenérték számításával együtt.

A Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételét követően vizsgálja, hogy a megjelölt ingatlan számára a tervezett adatok alapján, az igényelt víziközmű-szolgáltatás műszakilag elérhető-e. Az igénybejelentésre a Szolgáltató 15 napon belül válaszol.

Megrendelés

Történhet igénybejelentéssel együtt, vagy elbírált és teljesíthető igénybejelentés elfogadását követően (Üzletszabályzat 6.1.3. – 6.1.13.). Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az előzetes tájékoztatás alapján a bekötés elkészítését is megrendeli az igénybejelentéssel egy időben, a megrendelőhöz az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tervdokumentációt is csatolnia kell. A terv felülvizsgálat (Üzletszabályzat 6.2. fejezet) díjmentes a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű új szennyvízbekötés esetén, egyéb esetekben a Szolgáltató honlapján (www.debreceni-vizmu.hu) közzétett hatályos Díjjegyzék tartalmazza a tervfelülvizsgálat díját.

A Szolgáltató minden esetben előírja:

  1. ivóvíz szolgáltatás esetén a vízmérési helyen a vízmérőt követően az ingatlan házi vízvezeték szakaszán a főelzáró, visszacsapó szelep és leürítő szerelvény alkalmazását;
  2. károkozás nélküli szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében, - ha az ingatlan előtt megépített szennyvíz törzshálózat tisztító akna fedlapszintje alatt, szifonnal rendelkező lefolyókba történik a szennyvíz bevezetése, - a Szolgáltató visszaáramlást gátló szerelvény beépítését.

Ha a víziközmű törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával a szomszédos ingatlan igénybe vételével is elvégezhető. Ilyen esetben az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 76. §. (5) bekezdése szerinti tartalmú szerződést kell kötniük az ingatlan tulajdonosoknak. Megállapodás hiányában Kormányrendelet 76. §. (6) bekezdése szerint a Járási Hivatal a szomszédos ingatlanra szolgalmat alapíthat. A szolgalommal járó tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű törzshálózat megépült és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest - nem okoz aránytalan hátrányt.

A bekötés előfeltételét képező hozzájáruláshoz szükséges tervet az igénybejelentést megelőzően is benyújthatja az ingatlan tulajdonosa, vagy megbízottja a Szolgáltató hozzájárulásának megszerzése céljából. A Szolgáltató  a benyújtott igénybejelentés és megrendelés esetében a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses ajánlatot 15 napon belül megküldi. A Szolgáltatót az ajánlat 30 napig köti.

Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, ahol a szennyvíz-törzshálózat megépítésével egy időben kiépült a bekötési csonk, a rácsatlakozási lehetőség kiépítéséért építési hozzájárulás megfizetésével teremtik meg a későbbi csatlakozás lehetőségét a tényleges kivitelezési költségen felül. Az építési hozzájárulás ingatlanonként fizetendő, a szennyvíz-bekötővezeték megépítésére vonatkozó megrendeléssel egyidejűleg, a hozzájárulás díjait a Szolgáltató hatályos Díjjegyzéke tartalmazza. Vizsgálja a Szolgáltató azt is, hogy a tervek formai és műszaki (tartalmi) szempontból az előírásoknak megfelelnek-e, nem megfelelősség esetén a hozzájárulás megadását, a terv kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.

Az igénybejelentést és a bekötővezeték megépítésére vonatkozó megrendelést a Szolgáltató által erre rendszeresített formanyomtatványon (Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos Igénybejelentő, Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos megrendelője) és egyéb módon írásban is meg lehet tenni.

.pdf 2023 letöltés .pdf 2023 letöltés

Abban az esetben, ha a Felhasználónak lejárt esedékességű tartozása áll fenn a Szolgáltató felé, részére új bekötés más felhasználási helyen sem építhető ki, illetve új szerződés más felhasználási helyre vonatkozóan sem köthető a tartozás kiegyenlítéséig.

Szolgáltatás létrehozása, bekötés létesítése, átalakítása, mérőhely kialakítása

A benyújtott terv és igénybejelentés alkalmassága esetén, illetve a kivitelezés díjának előlegként történő befizetését követően a Szolgáltató vállalja a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő beszerelését, melyet üzembe helyezéskor plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral lát el. A munkálatok elvégzésével a Szolgáltató arra jogosult szakvállalkozót megbízhat. Amennyiben a megrendelő saját döntése alapján a műszaki biztonsági hatóságnál nyilvántartott, kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelő vállalkozóval kívánja a megvalósítást elvégeztetni, úgy ezt a szándékát legalább a kivitelezés megkezdését megelőző 8 nappal korábban köteles jelezni a Szolgáltató felé szakfelügyelet megrendelésével. A részletes eljárást és feltételeket az Üzletszabályzat 7. fejezete tartalmazza.

SZÜKSÉGES LÉPÉSEK

  1. Tervezés (tervdokumentáció)
  2. Igénybejelentés, megrendelés
  3. Szerződéskötés (nem lakossági Felhasználónak víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a felhasználási helyre)
  4. Vízmérőakna vagy tisztító akna kiépítése
  5. Kivitelezés