Felhasználó változás

Tájékoztató felhasználó változás bejelentéséhez

A Szolgáltató az Üzletszabályzatban ad tájékoztatást a bejelentéshez szükséges formai és tartalmi követelményekről.

.pdf 2023 letöltés

.pdf 2023 letöltés

A kitöltött nyomtatványok (felhasználói változás megnevezésű nyomtatvány, közszolgáltatási szerződés nyomtatvány a bejelentkező felhasználó nevére kitöltve) mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

  • ha az új felhasználó magánszemély: a tulajdonjogot vagy egyéb használati jogot igazoló okirat másolata (pl.: adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap másolata, bérleti szerződés vagy annak felmondása, árverési jegyzőkönyv és birtokbavételi jegyzőkönyv, stb.);
  • házasság felbontása esetén: a bírósági végzés vagy a tulajdonjogot átruházó szerződés megkötésénél nem régebbi tulajdoni lap;
  • halálesetnél: halotti anyakönyvi kivonat másolata és a tulajdonjogot igazoló okirat másolata, vagy jogerős hagyaték átadó végzés.
  • társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;
  • közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásról szóló jegyzőkönyv; vagy a felhasználási helyen igénybe vevő felhasználók hozzájáruló nyilatkozata
  • ha az új felhasználó gazdálkodó szervezet, intézmény, nem lakossági felhasználó: a tulajdonjogot vagy egyéb használati jogot igazoló okirat másolata, cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kvótaszerzésre kötelezett, nem lakossági Felhasználó szabálytalan közműhasználatot követ el, amennyiben nem fizeti meg az igényelt mértékű kvótához, vagy annak túllépéséhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját a rendeltetésszerű kvóta használat megkezdése előtt.

http://www.debreceni-vizmu.hu/ugyfelszolgalat/vizikozmu-fejlesztesi-hozzajarulas

Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor szükséges a tulajdonostárs hozzájárulása (min. 50% tulajdonarány). Ha nem a felhasználási hely tulajdonosa kíván szerződést kötni, akkor a tulajdonos beleegyező nyilatkozata  szükséges.

FONTOS!
Felhasználóváltás esetén mindenképpen javasolt tisztázni, hogy a felhasználási helyet terheli-e közmű-szolgáltatási díjtartozás az alábbiak miatt:

Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltató a korábbi közszolgáltatási szerződés szerint fennálló rendezetlen követelése esetén az adott felhasználási hely tekintetében a 2011. évi CCIX. törvény 58. § (1) bekezdése szerint járhat el (pl: szolgáltatás megszüntetése, korlátozás, stb).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felhasználói változás bejelentés megtételének bizonyítása a Felhasználót terheli!

Társaságunk készségesen áll rendelkezésére az esetlegesen felmerülő kérdéseivel kapcsolatban!