Minőségirányítás, vízbiztonság

A Debreceni Vízmű Zrt. Irányítási Politikája

A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen város gazdasági szereplőinek és lakosságának egyik legfontosabb szolgáltatója. Tevékenységünk, - jellegéből adódóan - nagy felelősséget ró minden munkatársunkra. Meggyőződésünk, hogy a szolgáltatásunk és szervezetünk folyamatos fejlesztésével mind a tulajdonosi, mind a felhasználói elvárásoknak maradéktalanul meg tudunk felelni. Szolgáltatásaink minőségi színvonalát folyamatosan fejlesztve, globális átfogó gondolkodással, tervezéssel, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataival együttműködve, egyre magasabb szinten tudjuk a Debrecen város lakossági igényeit kielégíteni.

A Debreceni Vízmű Zrt. vezetése döntött arról, hogy működtet egy Minőség-, Környezet-, és Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági irányítási rendszert az érdekelt felek elvárásai alapján.

A Társaságunk felelősséget és elkötelezettséget vállal a folyamatos minőség fejlesztés, a hibák, eltérések javítása mellett a környezetvédelmi, jogi és egyéb törvényi előírások betartása, a környezetszennyezés megelőzése és a vállalat minőségi és környezeti teljesítményének folyamatos javítása iránt.

Ennek érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőségnek és a környezettudatos működtetésnek, melyek megvalósulását szolgálják céljaink, előirányzataink és programjaink.

Küldetésünk keretein belül vállaljuk:

 • A változó környezetvédelmi előírások tudatos alkalmazását a folyamataink ismétlődő felülvizsgálata és állandó javítása során.
 • A környezetvédelmi példamutatást más víziközmű szolgáltatók, üzleti partnereink és a lakosság számára.
 • A környezettudatos gondolkodás fejlesztését, melyet munkatársaink számára folyamatos oktatással, képzéssel kívánunk megvalósítani.
 • A jogszabályi előírások folyamatos figyelését, az azoknak való megfelelést.
 • A hulladékaink keletkezésének és a velük való gazdálkodásunknak átvizsgálását és optimalizálását, melyen belül különös figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék újrahasznosíthatóságára.
 • A biztonságosabb, egészségesebb, tisztább munkakörnyezet kialakítását és fenntartását, mely szinten tartását folyamatosan felügyelet alatt tartjuk.

A szolgáltatás folyamatossága és az emberi erőforrás védelme érdekében a munkahelyi biztonságot előtérbe helyező vállalati magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. Ennek érdekében bevezette, fenntartja, és rendszeresen felülvizsgálja az MSZ: 28001: 2008 szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszerét (MEBIR). A felhasználók magas szintű ellátása érdekében összhangot teremt az üzleti és a környezet-, és munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységei között, elkötelezi magát amellett, hogy a lent felsorolt folyamatokat állandóan figyeli, és azok mutatóinak folyamatos javítására törekszik:

 • a munkahelyek biztonsága,
 • veszélyes anyagok és készítmények használata,
 • munkaszervezés és munkaidő,
 • személyeket érintő balesetek megelőzése,
 • dologi károk megakadályozása,

A szervezet tagjaiban tudatosítja az integrált irányítási rendszer, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer eljárási utasításait, munkautasításait és szabályzatait, valamint az összes ide vonatkozó hatályos törvényi előírást. Párbeszédet folytatunk a munkavállalókkal a jobb, biztonságosabb munkahelyi körülmények létrehozásában.
Mindezek megvalósítása érdekében, a Debreceni Vízmű Zrt. az MSZ 28001:2008 szabvány követelményeit kielégítő Integrált Irányítási Rendszert tart fenn, működtet és fejleszt.
A vállalat vezetősége vállalja, hogy tevékenységét az Integrált politika irányelvei szerint végzi és ezt minden munkatársától is elvárja.
Politikánkat, az Irányítási rendszerrel kapcsolatos elkötelezettségünket ezúton is kinyilvánítjuk és ismertté tesszük a vállalat valamennyi munkatársa és érdekelt felei számára.

Integrált (minőség-, környezet-, munkahelyi egészségvédelem és biztonság-) Irányítási Rendszer

A Debreceni Vízmű Zrt. sikeresen tanúsíttatta az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszeren alapuló Integrált Irányítási Rendszerét.

A Minőségirányítási Rendszer alapvető célja és funkciója a felhasználói és tulajdonosi igények mind teljesebb kielégítése, a hibák, eltérések javítása, a vállalat minőségi teljesítményének folyamatos fejlesztése és az öntanulás. A minőségügyi rendszer alkalmazásának fontos eredménye a működési folyamataink egységes rendszerbe foglalása, a folyamatszemlélet elterjedése, az egymással kölcsönhatásban lévő tevékenységek kapcsolódásainak racionalizálása és a felelősségi körök pontos meghatározása. Mindezt tesszük annak érdekében, hogy szolgáltatásaink minőségi színvonalát folyamatosan fejlesztve, globális átfogó gondolkodással, tervezéssel, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataival együttműködve, egyre magasabb szinten tudjuk Debrecen város lakossági igényeit kielégíteni.

Cégünk jellegzetessége a primer környezeti elemek használata gazdálkodó szervezet keretei között, alaptevékenységeink, a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás alapvetően környezetvédelmi tevékenységnek tekinthetőek. A Környezetirányítási rendszer alkalmazásának eredményeként tevékenységeink környezeti hatásait felmértük, elemeztük, jelentősebb környezeti hatásainkat azonosítottuk és ezekre irányítási programok kidolgozásával fejlesztési intézkedéseket hoztunk. Különös figyelmet fordítunk a rendszeres környezeti hatás felmérésre, a szelektív hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék újrahasznosíthatóságára. A rendszer alkalmazásával a környezetvédelem kérdéseit újabb szemszögből vizsgáltuk meg, a környezettudatos gondolkodás és a környezeti kultúra fejlődése a szervezet alsóbb szintjein is általánossá vált.

A szolgáltatás folyamatossága és az emberi erőforrás védelme érdekében a munkahelyi biztonságot előtérbe helyező vállalati magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. Cégünk ennek érdekében építette ki, tartja fent és fejleszti az MSZ 28001: 2008 (OHSAS 18001: 2007) szerinti Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét, amely a felhasználók magas szintű ellátása érdekében összhangot teremt az üzleti és a munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységei között.

A biztonságosabb, egészségesebb, tisztább munkakörnyezet fenntartása, az élő munkaerő védelme érdekében a munkakörök munka- és egészségvédelmi kockázatait felmértük, értékeltük és a korábbi kockázatelemzésekkel való összehasonlítás után célokat határoztunk meg a további fejlődés érdekében.

A rendszer alkalmazása, a folyamatos kockázatfelmérés és értékelés egy módszer a társaság egészségvédelmi és munkabiztonsági intézkedéseinek javítására, ezáltal javul a vállalat teljesítőképessége, minimumra csökkenti a munkavállalók és mások veszélyeit, a dologi károk bekövetkezését, valamint növeli a bizalmat a szervezeten belül és kívül.

A működő minőségirányítási rendszer kedvező tapasztalatai, valamint a munkavállalók teljes körének elkötelezettsége a záloga az Integrált Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztésének.

A társaság küldetése:

Felelős gazdálkodás a környezeti elemekkel és erőforrásokkal. Minőségi vízi-közmű szolgáltatás nyújtása, az életminőség és a felhasználóii megelégedettség folyamatos javítása érdekében, minden elérhető partner számára.

Külső elismerések

2004-ben a társaság, a vezetés hatékonyságának további fejlesztése érdekében négy éves programot indított a TQM filozófia alapján történő vezetési tevékenység fejlesztésére, kiterjesztésére.

.jpg 2004 letöltés

Társaságunk 2004. évben indult a Hewitt Inside Consulting Kft. által meghirdetett „Legjobb munkahely” pályázaton. A felmérés előtt minden dolgozó tájékoztatást kapott a dolgozói elégedettségmérésről, amely kérdőíves módszerrel történt. A felmérésből kiderült, hogy a munkavállalók általános véleménye kiemelkedően jó a részvénytársasággal kapcsolatban és a felső vezetés tagjaival, valamint a közvetlen vezetőkkel. Különösen magas szintet ért el az erkölcsi elismeréssel kapcsolatos elégedettség, valamint a munkakörülményekkel és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos általános dolgozói vélemény. A pályázatunk eredményeként a „Nagyvállalati” kategóriában III. helyezést ért el a részvénytársaság.

.jpg 2005 letöltés

A vállalatot a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelölte a Budapest Klub és a Piac és Profit üzleti magazin által alapított „Üzleti Etikai Díj” pályázat benyújtására..

A pályázat értékelése a cég alkalmazottaival szemben tanúsított etikai magatartása, a cég tulajdonosainak etikai magatartása tulajdonosi jogosítványaik gyakorlása közben, az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus, üzleti magatartás, a társadalmi felelősségvállalás, valamint a környezettel szembeni etikus magatartás szempontjai alapján történt, melynek bírálata alapján Nemzeti vállalat kategóriában a Debreceni Vízmű Részvénytársaság elnyerte a 2005. évi Üzleti Etikai Díjat.

.jpg 2005 letöltés

A társaság 2005. évben indult a Gazdasági és Közlekedési minisztérium és a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központ - kezdeményezése alapján - az Észak Alföldi Régió három kereskedelmi és iparkamarája által meghirdetett pályázaton. A minőségi díj modell alapgondolata szerint a cég vezetése a vevői és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást megalapozott politikával és stratégiával a dolgozók, az erőforrások és a folyamatok menedzselésével éri el, ami kiváló kulcsfontosságú eredményekhez vezet. A team munkában készült, az EFQM modell filozófiájára épülő pályázatban, adottságaink és eredményeink önértékelésre és bemutatásra kerültek, melynek eredményeként a vállalat „szolgáltatás” kategóriában Észak-Alföldi Minőségi Díjban részesült.

Központi Laboratórium

A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 (Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei) szabványra akkreditált vizsgálólaboratórium, e szerint működteti minőségirányítási rendszerét.

Laboratóriumunk pártatlan és objektív vizsgálatait a szakképzett és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakembergárda biztosítja a korszerű, hiteles műszerparkkal. Az akkreditált státuszból eredő folyamatos minőségirányítási tevékenység mellett szolgáltatásait magas színvonalon nyújtja megrendelői részére.

.pdf 2018 letöltés archívum Archívum 2017 - Laboratórium Minőségpolitikai Nyilatkozata 2009 - Laboratórium Minőségpolitikai Nyilatkozata