Vízmérők cseréje, hitelesítése

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által hitelesített fogyasztásmérő cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni. A szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő (bekötési vízmérő) tulajdonjoga a Szolgáltatót, a szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg.
A mellékvízmérők cseréjével, hitelesítésével kapcsolatos tájékoztatás a Mellékvízmérők menüpontban található.

Bekötési vízmérők cseréje

A Debreceni Vízmű Zrt. az alábbi esetekben cseréli a bekötési vízmérőt:

Soros csere

Soros csere végrehajtására kerül sor, abban az esetben, amikor a mérő hitelesítési ideje lejár, amely a bekötési vízmérők esetében 8 év.

A bekötési vízmérők cseréjét vízmérőcsere jegyzőkönyvben rögzíti a Szolgáltató, aminek valóságtartalmát a szerelést végző dolgozó és a Felhasználó aláírásával igazol. A vízmérő csere elvégzésére vonatkozó írásos értesítést a Szolgáltató, vagy megbízottja személyesen juttatja el a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó, vagy megbízottja az értesítés átvételekor hozzájárul a mérő cseréhez, a mérő cseréje megtörténik. Amennyiben az értesítéskor a vízmérő cseréje nem történik meg, a Felhasználó élhet az értesítésben megadott elérhetőségen a csere időpontjára vonatkozóan egyeztetést kezdeményezni. Amennyiben a Felhasználó a második értesítésre sem kezdeményez egyeztetést a csere időpontjára vonatkozóan, a Szolgáltató tértivevényes levelet küld a Felhasználónak. Az értesítésben és a levélben a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy munkanapokon biztosít lehetőséget a csere elvégzésére és lehetőséget ad az időpont egyeztetésre.

Soron kívüli csere

Ha a Felhasználó a fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A Szolgáltató a bejelentéstől számított 8 napon belül a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrzi. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről a mérő tulajdonosa saját költségén haladéktalanul gondoskodik.
Bekötési vízmérő esetében, ha a mérő sérült (pl. fagyott, üvege törött, stb.), a fogyasztásmérő lecserélése a hatályos Díjjegyzék szerinti költségeinek Felhasználó által történő kiegyenlítése után a Szolgáltató a mérő cseréjéről gondoskodik.

A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak (plomba) sértetlen megőrzéséért és védelméért a Felhasználó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

Reklamációs mérők hitelesítése

A fogyasztásmérő Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal történő metrológiai pontossági ellenőrzését és ha indokolt független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban: ellenőrző vizsgálat) a Felhasználó vagy a Szolgáltató írásban kezdeményezheti. Az ellenőrző vizsgálat idejéről, helyéről a Szolgáltatót az ellenőrzést végző hatóság írásban értesíti. Ezt követően a Szolgáltató a Felhasználót írásban tájékoztatja, lehetővé téve a részvételét a vizsgálaton.

Amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek

  1. megfelelt: a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli,
  2. nem felelt meg: a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége - a Felhasználói szerződésszegés esetét kivéve - a tulajdonosát terheli.

.pdf 2023 letöltés .pdf 2023 letöltés

Elszámolás, számlázás hibás mérés esetén

Hibás mérés: ha a fogyasztásmérő rendellenesen, vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni, a hitelesítési ideje lejárt. A Szolgáltató, vagy a Felhasználó által vélelmezett tűréshatáron felüli mérési pontatlanság nem minősül hibás mérésnek.

Ha az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a pontossági követelményeknek nem felelt meg, a hibát a felülvizsgálat kérésének időpontját megelőző utolsó számlázástól (részszámlától) kell számítani. A vízhasználat mértékét a Szolgáltató az alábbiak szerint határozza meg:

Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Ebben az esetben a hibás méréssel érintett időszakban az elfogyasztott víz mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni.

A hibás mérés időtartama:

  1. ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,
  2. ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy
  3. a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasásától a hibás mérés bejelentésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.