Ügyfélszolgálat - Debreceni Vízmű Zrt.

Távollévők közötti szerződéskötés közszolgáltatási szerződéssel már rendelkező lakossági Felhasználó esetén (pl. szerződéskötés telefonon keresztül) / e – számla szolgáltatás megrendelése

A Szolgáltatónál a víziközmű-szolgáltatás tekintetében a közszolgáltatási szerződéssel már rendelkező lakossági Felhasználó esetén lehetőség van a már megkötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásra nézve (e-számla szolgáltatás) ún. „távollévők között kötött szerződés” útján - így például telefonon vagy interneten - szerződést kötni a vonatkozó jogszabályok és a jelen Üzletszabályzat szerint.

A közszolgáltatási szerződéskötésre kizárólag az Üzletszabályzat szerinti szabályok szerint van lehetőség, tehát közszolgáltatási szerződést nem lehet a jelen pont szerinti ún. „távollévők között kötött szerződés” útján kötni.

A nem lakossági Felhasználók esetében nem alkalmazható a távollévők között kötött szerződéskötés.

A Szolgáltató a távollévők között kötött szerződés alapján abban az esetben nyújtja az ily módon megrendelt e-számla szolgáltatást, amennyiben a Felhasználó teljesíti az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételeket, esetleges teendőket.

E-számla szolgáltatás megrendelése távollévők között kötött szerződéssel:

A telefonon megrendelt e-számla szolgáltatáshoz szükséges a Felhasználó részéről felhasználói fiók létrehozása és ott az e-számla szolgáltatás választása, mert a Szolgáltató csak abban az esetben tudja megkezdeni az e-számla szolgáltatást, amennyiben a Felhasználó valóban létre is hozza a saját felhasználói fiókját és ott kiválasztja az e-számla igénylését, mely a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen.
Amennyiben a Felhasználó az erről szóló tájékoztatás ellenére nem hozza létre a saját felhasználói fiókját és ott nem jelöli be az e-számla szolgáltatás igénybevételét, akkor a Szolgáltató a megrendelés ellenére nem tud e- számla szolgáltatást nyújtani a Felhasználó részére. Erről a Szolgáltató a telefonos szerződéskötés keretében tájékoztatja a Felhasználót. A felhasználói fiók létrehozásához a Felhasználónak kell megadnia az annak létrehozásához szükséges adatokat (pl. felhasználói név, e-mail cím, jelszó), tehát a Szolgáltató nem tud a Felhasználó helyett felhasználói fiókot létrehozni. A Felhasználó a regisztrációt követően tud belépni a Zafír Portál fiókjába, megjelölni e-számla igényét, illetve a számlák elkészültét követően ott tekintheti meg, töltheti le az e-számláját. A felhasználói fiók megléte az e-számla szolgáltatás egész idejére követelmény, a felhasználói fiók megszűnésével az e-számla szolgáltatás már nem elérhető. Az e-számla szolgáltatást a Felhasználó a felhasználói fiókjában bármikor szabadon lemondhatja, vagy újból igényelheti.
Az e-számla szolgáltatási szerződés egyébként a közszolgáltatási szerződéséhez kötött.

A távollévők között kötött szerződés szóban történő megkötésére telefon útján, különösen a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség, amely esetben a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (pl. rögzített telefonhívás) használata útján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, ezért azok megkötésének módjára a távollévők között kötött szerződésekről szóló jogszabály (jelenleg különösen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet), továbbá a jelen Üzletszabályzat szabályai vonatkoznak.

A távollévők közötti szerződéskötéshez a Szolgáltató igénybe veheti külső vállalkozás Call center szolgáltatását is. Az ezzel kapcsolatos általános adatkezelési szabályokat a honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Amennyiben a szolgáltató külső vállalkozás Call centerét veszi igénybe, akkor a Szolgáltató - mint adatkezelő-, valamint a külső vállalkozó - mint adatfeldolgozó - az adattovábbítás, illetve adatkezelés megkezdése előtt adatfeldolgozói szerződést köt, és közösen együttműködve összeállítják és biztosítják az érintettekre nézve garanciákat tartalmazó adatkezelési eljárásrendet.

A távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően, a jogszabálynak megfelelően a Szolgáltató – az adott szolgáltatás jellegére tekintettel - világosan és közérthetően tájékoztatja a lakossági felhasználót, mint Felhasználót az alábbiakról (a továbbiakban: „Kötelező Tájékoztatás”):

 1. a szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 2. a Szolgáltató nevéről;
 3. a Szolgáltató székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
 4. a Szolgáltató üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a felhasználó a panaszait címezheti, ha e cím az előző pont szerint megadott címtől eltér;
 5. az e-számla szolgáltatásért a Szolgáltató díjat nem számít fel;
 6. a teljesítés feltételeiről, így különösen arról, hogy az e-számla szolgáltatás díjmentes és a panaszkezelési módjáról;
 7. az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a honlapon elérhető elállási nyilatkozat-mintáról;
 8. arról, hogy az elállási jog gyakorlása esetén sem merül fel a Felhasználónak további költsége az e-számla tekintetében;
 9. arról, hogy ha a felhasználó az elállási jogáról lemondva kéri a szolgáltatás megkezdését és a szolgáltatás egésze teljesedésbe ment, akkor nem illeti meg az elállási- vagy felmondási jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a felhasználó elveszíti az elállási- vagy felmondási jogát;
 10. e-számla szerződésével kapcsolatosan ügyfélszolgálati irodánkat keresheti a honlapon megjelölt nyitva tartási időben és helyen;
 11. arról, hogy rendelkezésre áll-e a felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti etikai kódex, illetve az etikai kódexről történő – felhasználókat is érintő bekezdések pontjait figyelembe véve – másolatkérés módjáról;
 12. e-számla szerződés időtartama határozatlan idejű, és a közszolgáltatási szerződés hatályáig érvényes;
 13. a Felhasználó az e-számla szolgáltatást a felhasználói fiókjában bármikor lemondhatja, vagy újból igényelheti;
 14. a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről. A Szolgáltató, mint adatkezelő és a vele szerződött adatfeldolgozó a jogszabályi előírások szerint kezeli a digitális adattartalmat és alkalmazza a műszaki védelmi intézkedéseket az adatvédelmi szabályzat és az adatkezelési tájékoztató szerint;
 15. a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően. A Szolgáltató, mint adatkezelő és a vele szerződött adatfeldolgozó a jogszabályi előírások szerint kezeli a digitális adattartalmat és alkalmazza a műszaki védelmi intézkedéseket az adatvédelmi szabályzat és az adatkezelési tájékoztató szerint;
 16. peren kívüli panaszkezelési módja az Üzletszabályzat 20.3 fejezetében részletezve és vitarendezési lehetősége a Szolgáltató honlapján https://www.debreceni-vizmu.hu, illetve az Üzletszabályzat 24.17-es mellékletében elérhető;
 17. a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a hatóságok elérhetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről a honlapon https://www.debreceni-vizmu.hu illetve az Üzletszabályzat 24.17-es mellékletében elérhető a tájékoztatás;
 18. az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztató a honlapon az https://www.debreceni-vizmu.hu/adatvedelem oldalon elérhető.

Telefonon közölt információk és más módon elérhetővé tett további tartalmak:

A Szolgáltató munkavállalója vagy megbízottja a telefon útján történő szóbeli szerződéskötési eljárás megkezdésekor részletes tájékoztatást ad a Felhasználónak a Szolgáltató nevéről, illetve annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul, továbbá megadja a Kötelező Tájékoztatásnak legalább az a), b), e), f), g), l), m), és az r) pontjában előírt tájékoztatást.

A Kötelező Tájékoztatás további pontjaiban foglalt tartalmat a Szolgáltató elérhetővé teszi a honlapján.

A távollévők között kötött szerződés létrejötte:

A szerződés a Felhasználónak a telefonbeszélgetés során az ajánlatra tett egyértelmű, kifejezett, a szerződéses ajánlatot elfogadó jognyilatkozata nyomán jön létre, a telefonbeszélgetés napján.
A Szolgáltató a szóban kötött szerződésekről hangfelvételt készít, ennek tényéről a beszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a hangfelvételeket a felhasználói adatokra vonatkozó előírások szerint, visszakereshető módon kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére, az erre irányuló igény jelzése után 30 napon belül díjmentesen biztosítja az ügyfélszolgálaton a hangfelvétel meghallgatását, illetve hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot biztosít. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően a Szolgáltató a hangfelvételeket törli.

Visszaigazolás távollévők között kötött szerződésről:

A szerződéskötést követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor a Szolgáltató írásos formában (pl. elektronikus levél, papír levél, tartós adathordozó) visszaigazolást ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről. Amennyiben a Felhasználó elektronikus levélcíme (e-mail) rendelkezésre áll, a visszaigazolást elsődlegesen ennek igénybevételével küldi meg a Szolgáltató.
A visszaigazolás tartalmazza a Kötelező Tájékoztatás tartalmi elemeit (kivéve, ha azt a Szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a felhasználónak megadta).

Fizetési kötelezettség kifejezett elfogadása:

Ha a szerződés a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató közvetlenül a Felhasználó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Felhasználó figyelmét a Kötelező Tájékoztatás a), e), f), l), és m) pontjában meghatározott információkra. A fizetési kötelezettséggel járó szerződés esetén a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Felhasználó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy a nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ennek elmaradása esetén a szerződés semmis. A semmisségre csak a Felhasználó érdekében lehet hivatkozni.
A Zafír Portál használata, illetve az igénybe vett e-számla szolgáltatás díjmentes, a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget nem jelent.
A Felhasználó díjfizetési kötelezettsége a víziközmű-szolgáltatás igénybevétele alapján készült e-számla tekintetében jelentkezik.

A Felhasználót megillető elállási és felmondási jog:

A távollévők között kötött szerződés esetén a Felhasználót indoklás nélküli elállási illetve felmondási jog illeti meg az e-számla szolgáltatás tekintetében.
A Felhasználónak lehetősége van a szerződéskötést követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni az e-számla a szerződéstől.
Amennyiben pedig az e-számla fiókját már létrehozta és ezzel átállt e-számlára, akkor a Felhasználó jogosult bármikor indokolás nélkül felmondani
az e-számla szolgáltatást a saját felhasználói fiókján keresztül.
A Felhasználó a fenti elállási- vagy felmondási jogát az Üzletszabályzat mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja a https://www.debreceni-vizmu.hu/ honlapon megadott címeken. A Szolgáltató a honlapján biztosíthatja a Felhasználó részére fenti elállási- ill. felmondási jogát, ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a nyilatkozat beérkezését. Az e-számla tekintetében az igény lemondása a Zafír Portálon végezhető el. Ez esetben, a továbbiakban a számla előállítása papír alapon történik, mely számla pénzügyi teljesítése a portálon bankkártyával, vagy átutalással egyenlíthető ki.

Visszatérítési kötelezettség:

Ha a Felhasználó elállási- vagy felmondási jogát gyakorolja, tekintettel arra, hogy az e-számla szolgáltatás a Felhasználó részéről díjmentes így költség visszatérítés nem illeti meg.

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

A Szolgáltató „Adatvédelmi Tájékoztató”-ja elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato-es-folyamatleiras-hangfelvetel-keszitesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.pdf


https://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato-es-folyamatleiras-szolgaltatassal-osszefuggo-megkeresesekkel-kapcsolatos-adatkezelesrol.pdf