Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A Szolgáltatást igénybe vevő nem lakossági Felhasználó az általa kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott Szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a Szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni és az így megvásárolt kvóta erejéig jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. 

Általános tájékoztatásunk az alábbi linken érhető el:
.docx 2020 letöltés

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni

 1. a felhasználási helyen a Szerződésben rögzített szolgáltatási kapacitás megszerzéséért, vagy
 2. a Szolgáltató lehetőségeihez mérten
  1. a kapacitás bővítése érdekében, vagy
  2. a Szolgáltatás minőségének a Felhasználó által kért emelésekor.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke

 1. A fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke a megszerzendő víz- és szennyvízkvóta mennyiségének és a mindenkor érvényben lévő, a Szolgáltatóra megállapított ágazati kvóta egységárnak a szorzata.
 2. A megszerezhető kvóta mértéke a nem lakossági Felhasználóra a Szolgáltató által megállapított szolgáltatási kapacitásnak megfelelő és legkisebb mennyisége: 0,1 m3/nap, díja a Szolgáltató hatályos Díjjegyzékben meghatározott összeg.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetése

 1. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást személyesen a Szolgáltató pénztárában vagy banki átutalással lehet fizetni.
 2. A befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást és a megszerzett kvóta mennyiségét a Felhasználó és a Szolgáltató a víziközmű-fejlesztési megállapodásban rögzíti.
 3. A víz- és szennyvízágazatokra megszerzett kvóták egymásba nem válthatók át.
 4. A fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a Szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználóval az alábbi esetekben közli:
  1. igénybejelentést követő 8 napon belül megküldendő szerződéses ajánlatában ,
  2. a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez benyújtott terv elfogadásakor,
  3. Felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentésekor ,
  4. nem lakossági, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetéséhez kötött vízigény bejelentésekor.

A felhasználási jogosultság, kvóta átadása vagy átcsoportosítása

 1. Az adott felhasználási helyhez kötött felhasználási jogosultságot, kvótát felhasználó változáskor a jogosult átadhatja a víziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett számára részben, vagy egészben.
 2. Egy víziközmű rendszer egyes felhasználási helyei között a jogosultságok, kvóták átcsoportosíthatók, átvihetők, átirányíthatók. Az átcsoportosításról a jogosult a Szolgáltatót cégszerűen aláírt levélben értesíteni köteles. Az értesítés alapján a Szolgáltató vizsgálja, hogy a kapacitás az adott helyen rendelkezésre áll-e, a kapacitás átvihető-e. Amennyiben a kapacitás, kvóta az ellátó rendszer adottságai miatt az adott helyen nem biztosítható, erről a bejelentőt 5 napon belül írásban tájékoztatja. 

A kvóta szerzésre kötelezett, nem lakossági Felhasználó szabálytalan közműhasználatot követ el, amennyiben nem fizeti meg az igényelt mértékű kvótához vagy annak túllépéséhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját a rendeltetésszerű kvóta használat megkezdése előtt. A Szolgáltató engedélyezheti a díjfizetési kötelezettség határidejének legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítását (a változás bejelentésének vagy bekövetkeztének dátumától számítottan).

A megfizetett, átcsoportosított kvótáról a Felhasználónak megállapodást szükséges kötnie a Szolgáltatóval, mely nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
.pdf 2020 letöltés

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie az alábbi nem lakossági Felhasználóknak

A központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek, továbbá ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.

Mentes továbbá a víziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetése alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése. A megszerzett kvóta mennyiségét a Felhasználó és a Szolgáltató mentesség esetén is a víziközmű-fejlesztési megállapodásban rögzíti.

A kvóta szerzésre kötelezett, nem lakossági Felhasználó szabálytalan közműhasználatot követ el, amennyiben nem fizeti meg az igényelt mértékű kvótához vagy annak túllépéséhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját a rendeltetésszerű kvóta használat megkezdése előtt. 

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 56.§ (2) bekezdése alapján: „A víziközmű-szolgáltatási jogviszony a lakossági felhasználó esetében a közszolgáltatási szerződés megkötésével vagy a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével, a nem lakossági felhasználó esetében kizárólag a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.

Az 58/2013. (II.27.) korm.rendelet 71.§ (1) bekezdés szerint: „Szerződésszegés esetén a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet az arra jogosult fél." Az érvényben lévő Üzletszabályzatunk szerint a szabálytalan közműhasználat kötbér mértéke 300.000 Ft.

A Szolgáltató engedélyezheti a díjfizetési kötelezettség határidejének legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítását (a változás bejelentésének vagy bekövetkeztének dátumától számítottan).