Kérdések és válaszok

Leolvasás, számlázás

E-számla igénylésnek mi a menete?

Az e-számla szolgáltatás igénybe vétele a Zafír Portálon lehetséges. A Zafír Portálon regisztrálni szükséges (https://zafirportal.hu/). A regisztrációt a kapott e-mail alapján meg kell erősíteni. Ezt követően a választott felhasználó névvel és jelszóval a portálra be kell lépni, és a Debreceni Vízmű Zrt.-t, mint szolgáltatót az útmutatás szerint fel kell venni.

A szolgáltatói regisztrációhoz – a portálra történő bejelentkezés után – ismerni szükséges:

 • Azonosító (a kötőjeles kétszer hat számjegy)
 • Szerződéses folyószámla száma
  mely adatok a víziközmű-szolgáltatás számla 3. oldalán találhatóak meg.

A szolgáltatói szerződés regisztráció menete:

 • Címlap menüsorában (bal oldal) ki kell választani a „Szerződés hozzáadás” menüpontot.
 • A szolgáltató szöveg helyére, a legördülő listából ki kell választani a „Debreceni Vízmű Zrt”-t.
 • Kérjük, írja be a fentebb említett „Azonosító szám”-ot és a „Szerződéses folyószámla szám”-ot.
 • Végezetül el kell fogadni a szolgáltatói nyilatkozatot. A nyilatkozat elfogadása nem jelenti az e-számla regisztrációs igényt.
 • Majd kattintson a „Regisztrálom a szerződést” gombra.

E-számla igény bejelölése:

Az e-számla igényléshez a következőket szükséges végrehajtani (több szerződés [eltérő az első hat számjegyű azonosító] esetén külön-külön):

 • A Címlap menüsorában (bal oldal) a „Szerződéseim” menüpontban ki kell választani azon felhasználási helyet, szerződést, melynek a víziközmű-szolgáltatás számláját elektronikus
  formában szeretné megkapni,
 • A szerződés részletező ablakában jobbra alul, kék mezőben találja az „E-számla igénylése” gombot, melyre kattintson rá,
 • A megnyíló ablakban a jelölőnégyzetet bepipálva továbbíthatja a rendszernek E-számla igényét, melyet az „Elmentem a beállítást” gombbal is jóvá kell hagyni.

A rendszer az elfogadást követően visszajelzést küld regisztrált e-mail címére a beállítás módosulásáról.

Az elektronikus számla hiteles, a papír számlával egyenértékű, megfelel a jogszabályi előírásoknak és Önnek semmilyen plusz költséggel nem jár.

A portálon lehetősége van mérőállás bejelentésre, e-mail emlékeztetők beállítására is, így például mérőállás bejelentés előtti vagy fizetési határidő közeledtének jelzésére, számlái előállítására vonatkozóan is.

Milyen fizetési móddal egyenlíthetem ki az e-számlámat?

 • bankkártyás fizetéssel: A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.
 • egyedi átutalással: Ez esetben a Felhasználó, vagyis Ön kezdeményezi a kiegyenlítést. A számlavezető bankjánál szükséges a számla első oldalának bal felső sarkában található szolgáltatói bankszámlaszámra egyedi átutalást indítani. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a számla sorszámát és az azonosítót, melyek szintén az első (vagy a 3.) oldalon találhatóak meg;
 • csoportos beszedési megbízással: ebben az esetben felhatalmazást szükséges adni számlavezető bankjánál csoportos beszedési megbízásra (Szolgáltatónk azonosítója:A11159696T209) A felhatalmazás megadásához a számlán található kétszer hatjegyű azonosító számra van szükség. (Az azonosító megadásánál a kötőjel megadása is szükséges!)
 • E-számla választása esetén csekkes fizetésre nincs lehetőség.

Távollévők közötti szerződéskötés közszolgáltatási szerződéssel már rendelkező lakossági Felhasználó esetén (pl. szerződéskötés telefonon keresztül) / e – számla szolgáltatás megrendelése

A Szolgáltatónál a víziközmű-szolgáltatás tekintetében a közszolgáltatási szerződéssel már rendelkező lakossági Felhasználó esetén lehetőség van a már megkötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásra nézve (e-számla szolgáltatás) ún. „távollévők között kötött szerződés” útján - így például telefonon vagy interneten - szerződést kötni a vonatkozó jogszabályok és a jelen Üzletszabályzat szerint.

A közszolgáltatási szerződéskötésre kizárólag az Üzletszabályzat szerinti szabályok szerint van lehetőség, tehát közszolgáltatási szerződést nem lehet a jelen pont szerinti ún. „távollévők között kötött szerződés” útján kötni.

A nem lakossági Felhasználók esetében nem alkalmazható a távollévők között kötött szerződéskötés.

A Szolgáltató a távollévők között kötött szerződés alapján abban az esetben nyújtja az ily módon megrendelt e-számla szolgáltatást, amennyiben a Felhasználó teljesíti az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételeket, esetleges teendőket.

E-számla szolgáltatás megrendelése távollévők között kötött szerződéssel:

A telefonon megrendelt e-számla szolgáltatáshoz szükséges a Felhasználó részéről felhasználói fiók létrehozása és ott az e-számla szolgáltatás választása, mert a Szolgáltató csak abban az esetben tudja megkezdeni az e-számla szolgáltatást, amennyiben a Felhasználó valóban létre is hozza a saját felhasználói fiókját és ott kiválasztja az e-számla igénylését, mely a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen.
Amennyiben a Felhasználó az erről szóló tájékoztatás ellenére nem hozza létre a saját felhasználói fiókját és ott nem jelöli be az e-számla szolgáltatás igénybevételét, akkor a Szolgáltató a megrendelés ellenére nem tud e- számla szolgáltatást nyújtani a Felhasználó részére. Erről a Szolgáltató a telefonos szerződéskötés keretében tájékoztatja a Felhasználót. A felhasználói fiók létrehozásához a Felhasználónak kell megadnia az annak létrehozásához szükséges adatokat (pl. felhasználói név, e-mail cím, jelszó), tehát a Szolgáltató nem tud a Felhasználó helyett felhasználói fiókot létrehozni. A Felhasználó a regisztrációt követően tud belépni a Zafír Portál fiókjába, megjelölni e-számla igényét, illetve a számlák elkészültét követően ott tekintheti meg, töltheti le az e-számláját. A felhasználói fiók megléte az e-számla szolgáltatás egész idejére követelmény, a felhasználói fiók megszűnésével az e-számla szolgáltatás már nem elérhető. Az e-számla szolgáltatást a Felhasználó a felhasználói fiókjában bármikor szabadon lemondhatja, vagy újból igényelheti.
Az e-számla szolgáltatási szerződés egyébként a közszolgáltatási szerződéséhez kötött.

A távollévők között kötött szerződés szóban történő megkötésére telefon útján, különösen a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség, amely esetben a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (pl. rögzített telefonhívás) használata útján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, ezért azok megkötésének módjára a távollévők között kötött szerződésekről szóló jogszabály (jelenleg különösen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet), továbbá a jelen Üzletszabályzat szabályai vonatkoznak.

A távollévők közötti szerződéskötéshez a Szolgáltató igénybe veheti külső vállalkozás Call center szolgáltatását is. Az ezzel kapcsolatos általános adatkezelési szabályokat a honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Amennyiben a szolgáltató külső vállalkozás Call centerét veszi igénybe, akkor a Szolgáltató - mint adatkezelő-, valamint a külső vállalkozó - mint adatfeldolgozó - az adattovábbítás, illetve adatkezelés megkezdése előtt adatfeldolgozói szerződést köt, és közösen együttműködve összeállítják és biztosítják az érintettekre nézve garanciákat tartalmazó adatkezelési eljárásrendet.

A távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően, a jogszabálynak megfelelően a Szolgáltató – az adott szolgáltatás jellegére tekintettel - világosan és közérthetően tájékoztatja a lakossági felhasználót, mint Felhasználót az alábbiakról (a továbbiakban: „Kötelező Tájékoztatás”):

 1. a szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 2. a Szolgáltató nevéről;
 3. a Szolgáltató székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
 4. a Szolgáltató üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a felhasználó a panaszait címezheti, ha e cím az előző pont szerint megadott címtől eltér;
 5. az e-számla szolgáltatásért a Szolgáltató díjat nem számít fel;
 6. a teljesítés feltételeiről, így különösen arról, hogy az e-számla szolgáltatás díjmentes és a panaszkezelési módjáról;
 7. az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a honlapon elérhető elállási nyilatkozat-mintáról;
 8. arról, hogy az elállási jog gyakorlása esetén sem merül fel a Felhasználónak további költsége az e-számla tekintetében;
 9. arról, hogy ha a felhasználó az elállási jogáról lemondva kéri a szolgáltatás megkezdését és a szolgáltatás egésze teljesedésbe ment, akkor nem illeti meg az elállási- vagy felmondási jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a felhasználó elveszíti az elállási- vagy felmondási jogát;
 10. e-számla szerződésével kapcsolatosan ügyfélszolgálati irodánkat keresheti a honlapon megjelölt nyitva tartási időben és helyen;
 11. arról, hogy rendelkezésre áll-e a felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti etikai kódex, illetve az etikai kódexről történő – felhasználókat is érintő bekezdések pontjait figyelembe véve – másolatkérés módjáról;
 12. e-számla szerződés időtartama határozatlan idejű, és a közszolgáltatási szerződés hatályáig érvényes;
 13. a Felhasználó az e-számla szolgáltatást a felhasználói fiókjában bármikor lemondhatja, vagy újból igényelheti;
 14. a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről. A Szolgáltató, mint adatkezelő és a vele szerződött adatfeldolgozó a jogszabályi előírások szerint kezeli a digitális adattartalmat és alkalmazza a műszaki védelmi intézkedéseket az adatvédelmi szabályzat és az adatkezelési tájékoztató szerint;
 15. a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően. A Szolgáltató, mint adatkezelő és a vele szerződött adatfeldolgozó a jogszabályi előírások szerint kezeli a digitális adattartalmat és alkalmazza a műszaki védelmi intézkedéseket az adatvédelmi szabályzat és az adatkezelési tájékoztató szerint;
 16. peren kívüli panaszkezelési módja az Üzletszabályzat 20.3 fejezetében részletezve és vitarendezési lehetősége a Szolgáltató honlapján https://www.debreceni-vizmu.hu, illetve az Üzletszabályzat 24.17-es mellékletében elérhető;
 17. a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a hatóságok elérhetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről a honlapon https://www.debreceni-vizmu.hu illetve az Üzletszabályzat 24.17-es mellékletében elérhető a tájékoztatás;
 18. az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztató a honlapon az https://www.debreceni-vizmu.hu/adatvedelem oldalon elérhető.

Telefonon közölt információk és más módon elérhetővé tett további tartalmak:

A Szolgáltató munkavállalója vagy megbízottja a telefon útján történő szóbeli szerződéskötési eljárás megkezdésekor részletes tájékoztatást ad a Felhasználónak a Szolgáltató nevéről, illetve annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul, továbbá megadja a Kötelező Tájékoztatásnak legalább az a), b), e), f), g), l), m), és az r) pontjában előírt tájékoztatást.

A Kötelező Tájékoztatás további pontjaiban foglalt tartalmat a Szolgáltató elérhetővé teszi a honlapján.

A távollévők között kötött szerződés létrejötte:

A szerződés a Felhasználónak a telefonbeszélgetés során az ajánlatra tett egyértelmű, kifejezett, a szerződéses ajánlatot elfogadó jognyilatkozata nyomán jön létre, a telefonbeszélgetés napján.
A Szolgáltató a szóban kötött szerződésekről hangfelvételt készít, ennek tényéről a beszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a hangfelvételeket a felhasználói adatokra vonatkozó előírások szerint, visszakereshető módon kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére, az erre irányuló igény jelzése után 30 napon belül díjmentesen biztosítja az ügyfélszolgálaton a hangfelvétel meghallgatását, illetve hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot biztosít. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően a Szolgáltató a hangfelvételeket törli.

Visszaigazolás távollévők között kötött szerződésről:

A szerződéskötést követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor a Szolgáltató írásos formában (pl. elektronikus levél, papír levél, tartós adathordozó) visszaigazolást ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről. Amennyiben a Felhasználó elektronikus levélcíme (e-mail) rendelkezésre áll, a visszaigazolást elsődlegesen ennek igénybevételével küldi meg a Szolgáltató.
A visszaigazolás tartalmazza a Kötelező Tájékoztatás tartalmi elemeit (kivéve, ha azt a Szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a felhasználónak megadta).

Fizetési kötelezettség kifejezett elfogadása:

Ha a szerződés a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató közvetlenül a Felhasználó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Felhasználó figyelmét a Kötelező Tájékoztatás a), e), f), l), és m) pontjában meghatározott információkra. A fizetési kötelezettséggel járó szerződés esetén a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Felhasználó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy a nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ennek elmaradása esetén a szerződés semmis. A semmisségre csak a Felhasználó érdekében lehet hivatkozni.
A Zafír Portál használata, illetve az igénybe vett e-számla szolgáltatás díjmentes, a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget nem jelent.
A Felhasználó díjfizetési kötelezettsége a víziközmű-szolgáltatás igénybevétele alapján készült e-számla tekintetében jelentkezik.

A Felhasználót megillető elállási és felmondási jog:

A távollévők között kötött szerződés esetén a Felhasználót indoklás nélküli elállási illetve felmondási jog illeti meg az e-számla szolgáltatás tekintetében.
A Felhasználónak lehetősége van a szerződéskötést követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni az e-számla a szerződéstől.
Amennyiben pedig az e-számla fiókját már létrehozta és ezzel átállt e-számlára, akkor a Felhasználó jogosult bármikor indokolás nélkül felmondani
az e-számla szolgáltatást a saját felhasználói fiókján keresztül.
A Felhasználó a fenti elállási- vagy felmondási jogát az Üzletszabályzat mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja a https://www.debreceni-vizmu.hu/ honlapon megadott címeken. A Szolgáltató a honlapján biztosíthatja a Felhasználó részére fenti elállási- ill. felmondási jogát, ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a nyilatkozat beérkezését. Az e-számla tekintetében az igény lemondása a Zafír Portálon végezhető el. Ez esetben, a továbbiakban a számla előállítása papír alapon történik, mely számla pénzügyi teljesítése a portálon bankkártyával, vagy átutalással egyenlíthető ki.

Visszatérítési kötelezettség:

Ha a Felhasználó elállási- vagy felmondási jogát gyakorolja, tekintettel arra, hogy az e-számla szolgáltatás a Felhasználó részéről díjmentes így költség visszatérítés nem illeti meg.

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

A Szolgáltató „Adatvédelmi Tájékoztató”-ja elérhető a Szolgáltató honlapján:

https://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato-es-folyamatleiras-hangfelvetel-keszitesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol.pdf

https://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato-es-folyamatleiras-szolgaltatassal-osszefuggo-megkeresesekkel-kapcsolatos-adatkezelesrol.pdf

Hogyan kerülhetek be a védendő felhasználói nyilvántartásba?

A védendő felhasználók a védelemre jogosító, jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő felhasználóként részesülhetnek, a víziközmű-szolgáltató által nyújtott, jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben. (pl: részletfizetés, haladék, stb). Az erről szóló tájékoztató és nyomtatvány honlapunkon elérhető, ügyfélszolgálati és információs irodáinkban rendelkezésre áll.

Mi a teendő, ha töröltek a számlázásból díjhátralék miatt és szeretne visszakerülni a rendszerbe?

Az elkülönített vízhasználó számlázásba történő visszavételére a teljes díjtartozás és azok járulékos költségeinek megfizetése, továbbá a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó vagy annak képviselője által aláírt igazolás benyújtását, esetlegesen abból eredően előállított számla kiegyenlítését követően kerülhet sor.

Mi a nem fizetés következménye a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználó esetén?

Az elkülönített vízhasználóval megkötött mellékszolgáltatási szerződést Társaságunk 60 napon túli díjtartozás esetén, a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő további 15 napos határidővel felmondhatja. A szerződések felmondásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját valamint a Vhr. 62. § (6) bekezdés a) pontja szerinti képviselőt a Szolgáltató tájékoztatja.

Mi történik, ha a felhasználó a víziközmű-szolgáltatás díját a számlán megjelölt határidőre nem egyenlíti ki?

A díjhátralékokról a szabályzatunk előírásai szerint két alkalommal fizetési felszólítást küldünk felhasználóinknak, azonban az aktuális egyenlegről Társaságunk minden kiállított számla 3. oldalán tájékoztatást ad. Az egyenleg tartalmazza a számla kibocsátásakor kimutatott tartozását is, esetlegesen a túlfizetését is. Amennyiben a Felhasználó díjfizetési kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, a Debreceni Vízmű Zrt. ezt követően a szolgáltatást korlátozhatja, megszüntetheti, illetve a tartozás beszedését jogi útra terelheti, melynek költségei is a felhasználót terhelik.

Van-e lehetőség a számlák részletekben történő rendezésére?

Lehetősége van a számlák részletekben történő kiegyenlítésére, személyes vagy írásos (levél, e-mail) megkeresésre. A megállapodás megkötéséhez a tartozás 1/3 részét kezdő befizetésként szükséges befizetni. A megállapodás időtartama, a részletek száma a tartozás összegétől, a felhasználó korábbi fizetési fegyelmétől függ.

Mit tegyek abban az esetben, ha a víziközmű-szolgáltatás számlámat a folyószámlámról szeretném kiegyenlíteni a jövőben?

A víziközmű-szolgáltatás számlán található azonosító szám (kétszer 6 jegyű, kötőjellel ellátott szám) ismerete, továbbá Cégünk banki azonosítója: A11159696T209 szükséges az ügyintézéshez. A csoportos beszedési megbízással történő kiegyenlítéshez a folyószámláját vezető bankot kell megkeresnie (személyesen, banki rendszerben), és ott felhatalmazó levelet szükséges kiállítania. A bank ezt követően elektronikus úton továbbítja részvénytársaságunknak az adatokat, információkat az új fizetési mód beállítására vonatkozóan.

Mit tegyek abban az esetben, ha a víz- és szennyvízdíj számlámat a lakossági folyószámlámról szeretném kiegyenlíteni a jövőben?

A víz- és szennyvízdíj számlán található azonosító szám (kétszer 6 jegyű, kötőjellel ellátott szám) ismerete szükséges az ügyintézéshez. A beszedési megbízással történő kiegyenlítéshez a folyószámláját vezető bankot kell felkeresnie, és ott felhatalmazó levelet szükséges kiállítania. A bank ezt követően elektronikus úton továbbítja részvénytársaságunknak az adatokat, információkat az új fizetési módról.

Kinek a kötelessége a vízmérőakna illetve vízmérőhely karbantartása?

A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztántartásáról, valamint a vízmérő fagy és egyéb károsodás elleni megfelelő védelméről a felhasználó köteles gondoskodni. A vízmérő rendellenes működéséről a felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a szolgáltatót.

Mi történik, ha nem tartózkodok otthon, amikor jön a vízmérő leolvasó?

Amennyiben a leolvasás időpontjában ön nem tartózkodik otthon, a leolvasó értesítést hagy a megkeresésről postaládájában. A leolvasó elérhetőségén egyeztethet időpontot a leolvasásra, vagy közölheti munkatársunkkal a mérőállást. Ha nem közöl mérőállást, akkor a számlakészítést megelőző egy év felhasználási adataiból számított átlag alapján készítjük el a számlát.

Milyen gyakran olvassák le a vízórámat?

A Debreceni Vízmű Zrt. 2007. Január hónaptól félévente olvassa a vízmérőket a lakossági fogyasztási helyeken. A féléves leolvasás során a leolvasó egyfajta ellenőrzést is végez. Ezért ebben az időpontban a leolvasást lehetővé kell tenni, vagy a mérőállást közvetlenül a leolvasónak kell jelenteni. Két leolvasás közötti időszakban, kéthavonta (az előző egy év felhasználási adatait figyelembe véve) átlagfelhasználás alapján készítjük a számlát. Az átlagfelhasználás szerinti számlázás elkerülése végett, a valós adatok szerinti számlázás érdekében azonban, be is jelentheti mérőállását, melynek javasolt időpontját a számlán közöljük, a bejelentési lehetőségeket pedig a számlán is feltüntetjük.

Hogyan állapíthatom meg, hogy a belső vízhálózaton van e csőtörés, és mi a teendőm, ha csőtörés történt az ingatlanomon?

A belső vízhálózat ellenőrzésének legegyszerűbb módja, ha abban az időpontban figyeljük meg a vízmérőt, amikor nincs vízvételezés. Ha az ellenőrzés időpontjában a „csillagkerék” mozdulatlan, akkor a belső vízhálózaton nincs rejtett elfolyás. Ha a „csillagkerék” folyamatosan forog, a belső vízhálózaton vízelfolyás van.
Ha meghibásodást észlel, úgy az alábbi teendői vannak. A víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul be kell jelentenie a hibát, illetve a hiba kijavításáról azonnal gondoskodni kell, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a víz feleslegesen, tényleges használat nélkül ne folyjon el. A víziközmű-szolgáltató a Felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül helyszíni ellenőrzést kezdeményez. A helyszíni ellenőrzés alkalmával a szolgáltató számára – ellenőrizhető módon – be kell mutatni a hiba keletkezésének helyét, azaz az ellenőr kollégánknak látnia kell a helyszínen a hiba keletkezésének helyét, még a terep rendezése előtt (pl.: a kilyukadt és feltárt vezeték; a hibás, elfolyással érintett szerelvény; stb.), illetve azt, hogy a meghibásodás következtében elfolyt ivóvíz terhelte-e a csatornahálózatot. Ezekről a megállapításokról jegyzőkönyv készül. Végezetül pedig nagyon fontos, hogy a Felhasználónak a javítást számlával kell igazolnia, melyet a jóváírási kérelem benyújtásakor mellékelnie szükséges.

Mi az a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás?

A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg minősége igényelt javításához – 2011. évi CCIX törvény. 69. §. (2) bekezdésében rögzítettek kivételével – a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt víziközmű-szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendő, és kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható.

Mit tegyek lakásvásárláskor/lakáseladáskor?

A fogyasztó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül kell a régi és az új fogyasztónak együttesen, a fordulónapi óraállással együtt bejelenteni.
Az ügyfélszolgálaton, a bejelentett óraállás alapján a régi fogyasztónak azonnal számlát állítunk ki, amelynek összegét egyidejűleg a pénztárban kell befizetni az esetleges hátralékkal együtt.

Új szerződés csak akkor köthető, ha a régi fogyasztóval minden elszámolás megtörténik, tehát nincs a szolgáltató felé tartozása. Ajánlott a régi és új fogyasztónak együtt rendezni a bejelentést, így minden lakástulajdonos meggyőződhet arról, hogy ingatlanán nem tartunk nyilván hátralékot.

A felhasználó változáshoz szükséges dokumentumok jegyzékét, megtalálja a felhasználó változás menüpont alatt.

A bejelentés elmulasztásából a felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 71.§ (1) bekezdés szerint, szerződésszegés esetén a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet. Az érvényben lévő Üzletszabályzatunk szerint a szabálytalan közműhasználat kötbér mértéke 300.000 Ft, továbbá a változás be nem jelentése tekintetében 10.000 Ft. A víziközmű-szolgáltató a korábbi közüzemi szerződés szerint fennálló rendezetlen követelése esetén az adott felhasználási hely tekintetében a 2011. évi CCIX. Törvény 58. § (1) bekezdése szerint járhat el.

Hogyan olvassam le helyesen a mérőállást, van-e tizedes jegy?

Egyes mérők számlapjának kialakítása a mérőállás megállapításánál félreértésre adhat okot. A félreértés következtében - egyes mérőtípusoknál - a számsorban szereplő utolsó számjegyet több felhasználó tizedes helyi értékűnek, más esetekben pedig a tört értéket mutató számokat egész értékűnek gondolja. Ennek megfelelően olvassák le és diktálják be a mérőállást. Ez a félreértés a későbbiek során felhasználóinknak kellemetlenséget okoz, mivel a helyes mérőállás megállapítását követően, hosszabb időszak felhasználását egyszerre kénytelen a szolgáltató kiszámlázni.

Az alábbiakban néhány mérőtípus bemutatásával nyújtunk segítséget felhasználóinknak a helyes mérőállás megállapítására. Az itt leírtak érvényesek a lakossági felhasználási helyeken felszerelt más típusú vízmérőkre is.

Első képsor:
A számsorban nincsenek tizedes helyi értékű számok. A tört értékű fogyasztás mennyisége a számsor alatti piros mutatós számtárcsákon olvasható le.

Bejelentendő mérőállás: 139m3
Bejelentendő mérőállás: 259m3

Második képsor:
A számsorban vannak tört értékű fogyasztást jelző számok.
A tört értékeket jelző számdob vagy számok piros színnel vannak megkülönböztetve az egész m3-t jelző számoktól.

Bejelentendő mérőállás: 253m3
Bejelentendő mérőállás: 685m3

Mérőállás bejelentésnél minden esetben csak az egész m3 értéket mutató számot kérjük közölni, mert a számlázás egész m3-re kerekítve történik.

 

Mit tehetek abban az esetben, ha feltételezésem/meggyőződésem, hogy a vízmérőm pontatlanul mér?

Amennyiben az ön vízmérője bekötési vízmérő, a pontossági ellenőrző vizsgálatát megrendelheti az ügyfélszolgálati irodánkban. Ezt követően az ellenőrzést az mkeh végzi el (ha azon részt szeretne venni, úgy az ön jelenlétében), és az eredményről jegyzőkönyvet állít ki. Ha az ellenőrzés eredménye szerint a mérő pontossága nem felel meg a mérésügyi jogszabályoknak, akkor a vizsgálat megrendelésekor önnél lévő utolsó számlában megjelenő, átlagfelhasználás feletti mennyiséget jóváírjuk és az ellenőrzés költségei minket terhelnek. Ha azonban a jegyzőkönyv szerint a bekötési vízmérő pontossága megfelelő volt, úgy az elkészült számlákon nem módosítunk, és a vizsgálat költségei önt terhelik.
amennyiben az ön vízmérője mellékvízmérő, az imént leírt folyamat pusztán annyiban eltérő, hogy az ellenőrzés költségeit mindenképpen önnek kell viselnie, hiszen a mellékvízmérő az ön tulajdona. Mindkét esetben az ellenőrzés elvégzésének alapfeltétele, hogy a vízmérő hitelesítési ideje ne járjon le. A fogyasztói reklamációs vízmérők pontossági vizsgálatának költségeit a kezdeményező félnek kell megelőlegezni.

Miért térhet el a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összfogyasztása?

A leggyakrabban előforduló ok, ha a bekötési vízmérőt és a mellékvízmérőket nem azonos időpontban vagy egyáltalán nem olvasták le, vagy diktálták be. Törekedni kell tehát arra, hogy a leolvasás/bediktálás ugyanazon időpontban és mindegyik vízmérőre történjen meg.

Továbbá gyakori oka az eltérésnek, ha a bekötési vízmérő utáni, de még a mellékvízmérők előtti vezetékszakaszon vízelfolyás, csőtörés van.
Amennyiben az előbbi két ok egyértelműen kizárható, akkor a különbözetet okozhatja az, ha a fővízmérő vagy a mellékvízmérő(k) (valamelyike) nem pontosan működik, pontossága nem felel meg a mérésügyi jogszabályoknak.

Mire jó a locsolási mellékvízmérő?

Amennyiben ön kertes házban lakik, és sok vizet használ fel a kert öntözésére, érdemes locsolási mellékvízmérőt felszereltetnie a bekötési vízmérő után. A locsolási mellékvízmérőn jelentkező felhasználást csak vízdíjjal számlázzuk ki önnek (tehát nem számlázunk szennyvízdíjat és vízterhelési díjat). A bekötési vízmérőn mutatkozó felhasználást pedig a locsolási mellékvízmérőre számlázott mennyiség levonásával számlázzuk, az igénybe vett szolgáltatás(ok) díjával.

Mi az a locsolási kedvezmény, és ki kérheti?

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 63.§ (6) bekezdés d) pontja, illetve az Üzletszabályzatunkban meghatározottak alapján a Felhasználó jogosult az öntözési kedvezmény igénybevételére, ha:

 1. házi kert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználata van,
 2. igényét a Szolgáltatónál a jogosultság fennállását igazoló írásbeli nyilatkozattal bejelentette,
 3. nem kötött szerződést mellékvízmérőn elkülönítetten mért öntözési célú vízhasználatra.

Az öntözési kedvezmény május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban vehető igénybe; a kedvezmény a szennyvízmennyiségből kerül levonásra, a kedvezmény mértéke az ivóvízfogyasztás 10 százaléka.

Honnan tudhatom meg, hogy mikor jár le a mellékvízmérőm hitelesítési ideje, és mit tegyek, ha lejárt?

A vízmérő hitelességéről a plombán lévő hitelesítési dátum segítségével győződhetünk meg, illetve minden víziközmű-szolgáltatás számlalevél 2. oldalán tájékoztatjuk a vízmérő hitelesítési dátumát illetően. A mellékmérő hitelessége a plombán szereplő dátumtól számított nyolcadik év december 31-én jár le. Mivel a mellékvízmérő a felhasználó saját tulajdonát képezi, a vízmérő cseréjéről a felhasználó köteles gondoskodni. A mérők cseréje magán úton is elvégezhető, ekkor a készülék beszerzésén, felszerelésén túl költséget jelent a plombázás díja, melynek mértékét a díjjegyzék tartalmazza. Magán úton, egyedileg végzett mérőcsere esetén a plombázást kizárólag részvénytársaságunk végezheti. Debrecenben a Devizép kft. és a DH-Szerviz kft. is foglalkozik mérőcserével. Amennyiben társaságunk megbízottja végzi a mérőcserét, úgy az elvégzett szolgáltatás díjával kapcsolatosan a cserét végző vállalkozóval szükséges egyeztetni. Ebben az esetben velük szükséges időpontot egyeztetni. A helyszínen kiállított cserelapból a felhasználó kap egy példányt, második példányát a cserét végző cég eljuttat részvénytársaságunkhoz. Ezen dokumentum alapján a cserét átvezetjük nyilvántartásunkban. 

Kinek a tulajdona a mellékvízmérő vagy telki vízmérő, kinek a feladata a hitelesítés és milyen időközönként?

A mellékvízmérő, telki vízmérő a felhasználó saját tulajdonát képezi, annak időszakos cseréjéről, hitelesítéséről, meghibásodás esetén a javításáról, a felhasználó, saját költségén köteles gondoskodni. A hitelességi ideje 8 év.

Kinek a tulajdona a bekötési vízmérő, kinek a feladata a hitelesítés és milyen időközönként?

A bekötési vízmérő a szolgáltató tulajdona. Időszakos cseréje, hitelesítése, meghibásodás esetén javítása a szolgáltató feladata. Hitelességi ideje 8 év.

Ivóvízágazat

Hogyan és miben lett ingyenes a közműcsatlakozás 2017. július 1-től?

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a következő 55/H. §-sal egészült ki 2017. július 1-jétől:

"Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése."

Az idézett jogszabály a gyakorlatban az alábbiakat jelenti:

 1. Új víz- és szennyvíz bekötés kiépítése esetén Az ivóvíz bekötő vezeték rákötését a fővezetékre, építési-kivitelezési munkákat kizárólag a víziközmű szolgáltató végezheti, díj ellenében. A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő kivitelezés költségéből a bekötési vízmérő és annak felszerelése díjmentes. Aki a bekötést kivitelezi, annak kell végezni a geodézia beméréseket is, mely továbbra is díjköteles.
 2. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást 2017.07.01-től 32 mm átmérőjű ivóvízvezetéknél és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezetéknél nagyobb átmérőjű új bekötés esetén kell csak megfizetni a gazdálkodói célú felhasználóknak. A törvényi változás csak a 2017.07.01-ei dátumot követő új bekötésekre vonatkozik, az ezt megelőző időszakban megvalósult bekötéseknél, illetve a kapacitásbővítésnél a fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alapja továbbra is a szolgáltatási szerződésben meghatározott kontingens, ill. a megvalósult fogyasztás. A mellékmérők felszerelése vagy az eddiginél nagyobb kapacitás igénylése nem számít új bekötésnek, így ezek után továbbra is fizetni kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást.
 3. Adatszolgáltatás, közműegyeztetés, tervegyeztetés, nyomáspróba, plombázás és víziközmű szakági terv üzemeltetői hozzájárulás kiadásának mentessége kizárólag a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötésére vonatkozik. Amennyiben a tervező a tervet előzetesen egyezteti, azt a szolgáltató jóváhagyja vagy elutasítja, ezek díjmentes szolgáltatások. Adatszolgáltatás esetén a digitális adatszolgáltatás kivágatonként továbbra is díjköteles. A díjfizetési mentességet aktuális díjjegyzékünk tartalmazza!

Mikor tekinthető a mérő pontatlannak?

Abban az esetben, ha a feljogosított hatóság laboratóriumban végzett ellenőrző vizsgálatot követően a mérő nem megfelelősségéről bizonyítványt állít ki. A vizsgálat lezárultáig a mérő pontosnak tekintendő. Az ellenőrző vizsgálatot a Db.-i Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálatán írásban lehet megrendelni, a vizsgálati költség megelőlegezésével. A hatóság a lejárt hitelesítésű mérőeszközök pontossági ellenőrző vizsgálatát nem végzi el.

Vízdíjtartozás miatt végez-e a vízmű korlátozást a belső hálózaton (mellékvízmérőnél)?

Nem. A szolgáltató kizárólag a bekötésen végez korlátozási tevékenységet.

Hogyan kezdeményezhető a bekötési mérők átmérőjének megváltoztatása?

A mérő dimenziójának megváltoztatását tervezői munka előzi meg. A tervekben számítással kell igazolni a mérő mérete megváltoztatásának indokoltságát. A terveket az Ivóvízágazati Főmérnökség véleményezi. A vélemény birtokában az átépítést az ügyfélszolgálati irodán, írásban kell megrendelni. A költségeket a megrendelő viseli.

A lakásomban lévő hidegvizes mellékvízmérőnél vízcsepegést észleltem. Hová forduljak, mi a teendő?

A mérő beépítését követő 1 éven belül a felszerelést végző vállalkozóhoz, céghez kell fordulni. 1 éven túl bármely, vízszereléssel foglalkozó kivitelező megbízható a tömítetlenségből származó hiba elhárításával. A szerelést végző a csőcsatlakozásnál elhelyezett műanyag záróbilincseket eltávolíthatja, melyről rögzítve a mérőállást a főmérő szerinti fogyasztót a szerelést megelőzően értesíteni kell. A szerelési munkát követően a Devízép Kft-től meg lehet rendelni az újbóli plombázást vagy ügyfélszolgálati irodánkban is megrendelhető a mérő újra plombázása.

Leplombázható-e és mellékvízmérőként nyilvántartásba vehető-e a függőlegesen beépített vízmérő?

Igen, abban az esetben, ha a mérő függőleges beépítés mellett is teljesíti a legalább B pontossági osztályú mérésnek megfelelő követelményeket. Erről tájékoztatást a mérő forgalmazója adhat.

Milyen módon lehetséges a lakások elkülönített vízhasználatának a mérése?

Kétféleképpen. Lehetőség van belső költségmegosztási célú, un. almérő beépítésére. Az almérő részvénytársaságunknál nem kerül be a nyilvántartásba, számlát nem állítunk ki a leolvasott fogyasztási értékek alapján, alapdíj nem terheli, a Mérésügyi Törvény szerint kötelező hitelesítési ideje nincs.
A vízdíj és a csatornadíj kiegyenlítése a társasház, illetve a főmérő szerinti fogyasztó felé történik.
Lehetőség van ezen kívül un. mellékvízmérő beépítésére, melyet a szolgáltató nyilvántartásba vesz, a felhasználó felé számlát állít ki, alapdíj terheli, a Mérésügyi Törvényben foglaltak szerint 8 évenként a felhasználó költségére hitelesíttetni kell.

Mely napokon és hol szerezhető be az ivóvízellátásra vonatkozó közműnyilatkozat?

Keddenként és csütörtökönként 8-12 óra között az Ivóvízágazati Főmérnökség 232. szobájában.

Mi szükséges az ivóvíz ellátásra vonatkozó közműnyilatkozat kiadásához?

Építési, bontási engedélyezési eljárás esetén a Közműnyilvántartó csoportunk által kiadott egyeztetett helyszínrajz.
Fennmaradási, használatbavételi és rendeltetésmegváltoztatási engedélyezés esetén az ingatlan helyrajzi számára és az utolsó kibocsátott számlalevélre.

Hogyan kerül meghatározásra a fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összege?

Alapvetően új létesítmény, vízmérő beépítés esetén a terv részét képező műszaki leírásban megjelölt vízigény a mérvadó. Ennek hiányában a vonatkozó műszaki irányelvekben foglalt normák szerint kerül a várható vízigény meghatározásra.

Ki köteles víziközmű fejlesztési hozzájárulás befizetésére?

A 2011. CCIX. Tv. értelmében a nem lakossági fogyasztó köteles kvótát váltani víziközmű fejlesztési hozzájárulás befizetésével.

Mikor kell a házi vízellátó rendszeren szivárgásra, vízelfolyásra gondolni?

Valamennyi vízvételt szolgáló szerelvény ( csap, szelep, fagycsap, stb.) zárt állapotában a vízmérő áramlást jelez. Áramlás jelzést mutat a csillagkerék, vagy a számértékkel ellátott mutatók, dobkijelzők forgása. 

Ki a tulajdonosa a vízmérő helynek, vízmérő aknának és miről kell a tulajdonosnak gondoskodnia?

A mérőhely, a mérőakna az ellátott ingatlan része, így az akna tulajdonosa az ingatlan tulajdonosa. Annak víz elleni szigeteléséről, az aknába való lejutást biztosító hágcsóról, a mérőhely fagymentesítéséről, a mérő sértetlen megőrzéséről, a mérőhely tisztán tartásáról a vízhasználónak, ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodnia.

Kinek kell gondoskodnia a vízmérők időszakos hitelesíttetéséről?

A vízmérők időszakos hitelesíttetéséről a vízmérő tulajdonosának kell gondoskodnia saját költségén.
A bekötési (fő) vízmérő hitelesíttetéséről a közüzemi szolgáltatónak kell gondoskodnia.
Az egyes elkülönült vízhasználatok mérésére szolgáló mellékvízmérők és öntözési vízmérők időszakos hitelesíttetéséről az ingatlan tulajdonosának, a vízhasználónak kell gondoskodnia.

Mit tehetünk a fagykárok elkerülése érdekében? Hogyan óvjuk meg a vízmérőket?

Óvja meg a fagyok idején is a vízmérőit: olvassa el tájékoztató anyagunkat!

Kinek a feladata a vízellátó rendszereken keletkező hibák javítása?

A gerincvezetékek és a bekötővezetékek hibáit a közüzemi szolgáltató (Vízmű) díjmentesen javítja. A bekötővezeték végpontja a szolgáltatási pont, amely a vízmérési helyen a vízmérőt követő házi főelzáró vízmérő felőli csatlakozásáig tart.

A bekötő vezeték végpontjához csatlakozó házi vízellátó rendszer (vezetékek, szerelvények, csapok, mellékmérők, stb.) javítása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának, vízhasználójának a feladata saját költségén.

Társasházban vagy lakóközösségben lakok, van saját vízmérő a lakásomban. Miért kell fizetnem a saját és a főmérő különbségét is?

A kérdésre a választ a következő jogszabály adja meg. A 2011. évi CCIX tv. 52 § (1): „Közműves ivóvízellátás esetében az elszámolás a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. A bekötési vízmérő által mért felhasználásból levonásra kerül a mellékvízmérők által mért víz mennyisége viszont a különbözet a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak (Társasháznak/Lakóközösségnek) kiszámlázható.

Laboratórium

Miért jó a csapvíz?

A leggyakrabban és rendszeresen ellenőrzött ’élelmiszer’. Friss, tiszta, és mindazokat az elemeket tartalmazza, amire a szervezetünknek szüksége van.

Mindig kéznél van, nem keletkezik hulladék a fogyasztása során.

A csapból kifolyó víznek kellemetlen szaga van. Mi a teendő?

A társasházak, lakótelepi lakások belső ivóvízrendszere a megépítésük óta csak elvétve volt tisztítva. Évek alatt a vízből az emberi szervezetre egyébként ártalmatlan vas-, mangán csapadékok kiülepedhetnek a cső falára, vékony réteget alkotva. Ha az építményben nincs vízfogyasztás, bepang (sokáig áll és felmelegszik) a víz, romlik a víz élvezeti értéke, megváltozik az íze, szaga. A jelenség néhány perces kifolyóztatással megszüntethető.
Nyáron a nagy melegben ajánlott, hogy üvegpalackban, hűtőszekrényben tárolják az innivaló vizet.
A Debreceni Vízmű Zrt. ennek a problémának a kiküszöbölése miatt is a tavaszi hónapokban a városi vízhálózatot évente, a lakosság előzetes értesítése mellett, rendszeresen tisztítja.

Szükséges-e a városi vízhálózatról ellátott lakásokban helyileg víztisztító berendezéseket alkalmazni?

Szükségtelen. Debrecen város vízminősége ezt nem indokolja. A vizsgált paraméterek minden vonatkozásban megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet határértékeinek. Az ezt alátámasztó adatokat itt tekintheti meg.

A csapból ’fehér színű’ víz folyik. Klóros a víz?

Nem. Ezt a jelenséget akkor figyelhetjük meg, amikor az épület belső vízhálózata levegős, ami a kifolyó vízben apró levegőbuborékok megjelenlését okozza. Rövid idő múlva, a levegő­buborékok eltávozása után, a pohárban lévő víz fokozatosan feltisztul.

Milyen Debrecenben az ivóvíz keménysége?

A szolgáltatott ivóvíz keménysége 11 és 18 NK° (német keménységi fok) között változik, ami közepesen kemény víznek számít.

A jó ivóvíz - többek között - tartalmaz bizonyos mennyiségű oldott kalciumot, magnéziumot és egyéb sókat. Ennek alapján beszélünk a víz "keménységéről", amit Magyarországon német keménységi fokokban (NK°) mérünk: 10 mg kalcium- vagy magnéziumion 1 liter vízben oldva ad 1 keménységi fokot. A lágy víz (10 NK° alatt) mosáshoz (jobban oldódik benne a mosószer), kazánok táplálására (kevesebb vízkő képződik) megfelelő, de emberi fogyasztásra nem tekinthetjük megfelelőnek.

Az ivóvíz élvezeti értékét és a mosáshoz, mosogatáshoz használt víz hatékonyságát részben az ivóvíz keménysége, vagyis CaO (kalcium-oxid) tartalma határozza meg. A vízkeménységi adatok azt mutatják, hogy Debrecenben közepes keménységű vízről beszélhetünk. Minél keményebb a víz, annál jobb ízű, de annál kevésbé alkalmas mosásra, mosogatásra.
Legtöbbször - így például a mosóporok csomagolásán - a víz keménységét úgynevezett német keménységi fokban (NK°) adják meg.
Lágy víz: 100 CaO mg/liter alatt (10 NK°)
Kemény víz: 180-300 CaO mg/liter között (18-30 NK°)
Nagyon kemény víz: 300 CaO mg/liter felett (30 NK°) 

Milyen mértékben adagoljuk a vízhez a fertőtlenítő anyagot?

Olyan mértékben, hogy az elfogyasztott víz ne okozzon közegészségügyi problémát.
Jellemzően a hálózatba bocsátott víz mérhető maradék szabad aktív klórtartalma 0,1-0,2 mg/l, ami megfelel az egészségügyi hatóság ajánlásának. 

Mivel történik a fertőtlenítés?

Az ivóvizet a csőhálózatba jutása előtt klórgázzal fertőtlenítjük, folyamatosan működő klóradagolók segítségével.

Ügyfélszolgálat

Az igazolás kiadásának, víz- és szennyvízdíj egyenlegről, van költsége?

A felhasználó kérésére végzett igazolás kiadásának díját a díjjegyzék tartalmazza.

A számlamásolat kiadásának van költsége?

A felhasználó kérésére végzett számlamásolat kiadásának díját a díjjegyzék tartalmazza.

Egy helyrajzi számú ingatlanon több bekötés és főmérő létesítésének lehetősége, feltételei?

Egy helyrajzi számú ingatlan több bekötési vízmérővel való ellátásának feltételei az érvénybe lépett vezérigazgatói utasítás szerint az alábbiak:

 1. a közös tulajdonban lévő telek használati jogban megosztása ügyvédi okirattal alátámasztott, földhivatallal záradékolt vázrajz szerint.
 2. bekötési vízmérőben tartozás nem lehet.
 3. az ingatlanrészek gépjárműbehajtásra alkalmas közterületi kapcsolattal kell, hogy rendelkezzenek.
 4. a telekhatáron, ingatlanrészeken belüli vezetékhálózat (víz-csatorna) elkülönült legyen és a kizárólagosan használt területen haladjanak.
 5. az átalakítást minden érdekelt fél együttesen akarja és a költségeket vállalja.

Mikor terheli a szolgáltatót a csőtörésből származó vizveszteség költsége?

Előfordul, hogy felhasználóink, tévesen, azt gondolják, hogy minden esetben a szolgáltatót terheli a csőtöréskor elfolyt víz költsége. A vízelfolyás miatti többletfogyasztás a következőképpen terheli a felhasználót és a szolgáltatót.

 1. Abban az esetben, ha a bekötővezetéken a vízmérőig, illetve a vízmérőt követő 10 cm-en belül történik meghibásodás, a kárért a vízmű felel.
 2. Amennyiben a vízmérőt követő 10 cm-en túl keletkezik kár, az elfolyt víz költsége a felhasználót terheli.
 3. Minden esetben a felhasználó köteles a szándékos rongálás, vagy a felhasználó hibájából eredő károkozás költségeit megfizetni.

Rezsicsökkentés

Hogyan alakul a rezsicsökkentés utáni első számlám, ha nem diktáltam be a június 30-i mérőállást?

A Debreceni Vízmű Zrt. felhívásban kérte a felhasználókat, hogy a korrekt elszámolás érdekében a június 30-i mérőállásokat közöljék. Ennek hiányában – mint arról szintén adtunk tájékoztatást felhívásunkban- Vízmű a felhasználási hely átlagfogyasztása szerint fog számlázni, s a rezsicsökkentés előtti és utáni díjakat arányosan megosztani. Kérjük, figyelje a részletező tételeknél a szolgáltatási időszakot!

Csökken-e a számlám bruttó összege 10%-kal?

Ez az Ön fogyasztásának a mértékétől függ. Pontosan tíz százalékos csökkenést a számláján Ön csak akkor észlelhet, ha a rezsicsökkentés előtt és után is azonos mennyiségű volt a fogyasztása. Ha Ön úgy véli, hogy a csökkentés nem tükröződik a számláján, akkor vizsgálja meg a fogyasztása mértékét, és kérjük, vegye figyelembe azt, hogy a számlán közölt megtakarításnak csak a július 1-jét követő felhasználás mennyiségére kell teljesülnie.

Hogyan kapok tájékoztatást a számlán a rezsicsökkentés végrehajtásáról?

A 2013. július 1. utáni időszakra kibocsátott számla előlapján, jól láthatóan adatokat közlünk arról, hogy a számlázási időszakban mennyi lenne a rezsicsökkentés nélkül fizetendő összeg, mennyi a díjcsökkentés után fizetendő összeg, s ebből mekkora megtakarítás származik. Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy 2013. július 1-től kibocsátott számlákon összesen mennyi megtakarítás halmozódik.

Mire vonatkozik a 10%-os csökkentés?

A Debreceni Vízmű Zrt. a rezsicsökkentést a szolgáltatási egységdíjak 10%-os csökkentésével biztosítja. A szolgáltatási egységdíjak – alapdíj (rendelkezésre állási díj), az igénybe vett szolgáltatások mennyisége után köbméterenként számított fogyasztással arányos díj és az áthárított vízterhelési díj (a közcsatornán elvezetett vízterhelő anyag után fizetendő díj) – csökkentek tíz százalékkal a 2013. január 31-én alkalmazott díjakhoz képest.

Mikortól észlelhető a rezsicsökkentés a víz- és szennyvízdíj számlákban?

A díjcsökkentés a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatásra vonatkozik. Az Ön soron következő elszámoló számlája, melyet lakóhelyétől függően augusztusban vagy szeptemberben kap meg, a július 1-től kezdődő időszakra már a csökkentett szolgáltatási díjakkal készült.

Mely felhasználói körre vonatkozik a 10 százalékos rezsicsökkentés?

A lakossági felhasználók víz- és csatornaszolgáltatási díja csökken 10 százalékkal. Rezsicsökkentés szempontjából lakossági felhasználás a családi házas szerződésű és a társasházi bekötési mérőn mért fogyasztás is.