Mellékvízmérők

A mellékvízmérő a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő.

A Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződés alapján lehetőséget biztosít a Felhasználónak a bekötési vízmérő után locsolási célra vagy nem locsolási célra mellékvízmérő felszerelésére.

Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó, az elszámolás a bekötési mérő adatán alapul. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet – eltérő megállapodás hiányában - a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

Mellékvízmérő felszerelése

Az elkülönített felhasználási hely használójának a mérő beépítéséhez a Szolgáltató előzetes hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulási kérelemhez csatolni kell az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. melléklet II. és III. részében meghatározott dokumentumokat. A terveket a Szolgáltató felülvizsgálja, és amennyiben azok megfelelnek, a hozzájárulást megadja, a hiányos vagy szakszerűtlen terveket kiegészítésre, módosításra visszaküldi. A mellékvízmérő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az elkülönített felhasználási hely tulajdonosának írásbeli hozzájárulása szükséges. A mellékvízmérő nyilvántartásba vételét a hozzájárulás birtokában lehet a Szolgáltatónál megrendelni az erre szolgáló nyomtatványon.

.pdf 2023 letöltés

A tervek véleményezése és a mérők nyilvántartásba vétele (plombázása) díjköteles, a díjakat a hatályos Díjjegyzék tartalmazza.

A mellékszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségekért a Felhasználó és az ingatlan – társasház esetében az albetét – tulajdonosa egyetemlegesen felel.

A mellékszolgáltatási szerződés megkötését – ha az elkülönített vízhasználó az alábbiakban meghatározott feltételeknek eleget tesz – a Szolgáltató nem tagadhatja meg. Együttes előfeltételek:

 1. az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,
 2. a Szolgáltató előzetes hozzájárulása,
 3. a mellékvízmérőnek a házi ivóvíz-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása,
 4. a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és Szerződés megléte, amelyhez az elkülönített vízhasználat csatlakozni kíván,
 5. új elkülönített vízhasználat létesítése és a meglévő elkülönített felhasználói hely esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak lejárt határidejű számlatartozása a Szolgáltató felé nem lehet,
 6. víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés Szolgáltató felé történő igazolása.

A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulást csak az épületgépészeti rendszernek a beépítés miatt szükségessé váló jelentős átalakítási igénye esetén tagadhatja meg.

A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttére, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérőre a Szerződés létrejöttére, az ivóvíz bekötővezeték és mérési hely kialakítására, a fogyasztásmérésre, továbbá a Felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a Szerződés alatt a mellékszolgáltatási szerződést, Felhasználó alatt az elkülönített vízhasználót kell érteni.

A mellékvízmérő üzembe helyezéséről, plombával, záró bélyeggel és egyéb leszerelést megakadályozó biztosító eszközzel való ellátásáról a Szolgáltató gondoskodik. A mellékvízmérő első, vagy bármilyen okból történő szüneteltetés utáni ismételt üzembe helyezését, csak a Szolgáltató végezheti el a mérő adatainak nyilvántartásba vételével.

Mellékvízmérő cseréje

 • Amennyiben a mellékvízmérő időszakos hitelesítés, vagy meghibásodás miatti cseréjét az erre a tevékenységre a Szolgáltatóval külön szerződést kötött vállalkozóval végezteti az elkülönített vízhasználó, a Vállalkozó az új mellékvízmérő plombázását is végrehajtja a vízhasználó költségén. A megbízott a mérőcserével kapcsolatos teljes körű adminisztrációt elvégzi a Szolgáltató felé. Az erre feljogosított vállalkozókat a Szolgáltató honlapján közzétett Beszerzési Szabályzatának melléklete tartalmazza.

 • Amennyiben az elkülönített vízhasználó lejárt hitelesítésű vagy meghibásodott mellékvízmérőjének lecserélését nem a Beszerzési Szabályzat melléklete szerinti vállalkozóval végezteti el, akkor az újonnan felszerelt hiteles mellékvízmérő plombával való ellátásáról saját költségén az elkülönített vízhasználó köteles gondoskodni a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán megrendelve azt.

.pdf 2023 letöltés

Ezzel egyidejűleg a leszerelt mellékvízmérő leszereléskori mérőállását az erre szolgáló mellékmérő megszüntetési nyomtatványon feltünteti az elkülönített vízhasználó, és a nyomtatványt a bekötési vízmérő szerinti Felhasználóval vagy képviselőjével elismerteti.

.pdf 2023 letöltés

 • Amennyiben a mellékvízmérő lecserélésével és hitelesítésével a költségek megelőlegezése mellett a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg, azt a) pont szerinti Megbízottjával elvégezteti és a hitelesítés idejére köteles ingyenesen cserekészüléket biztosítani. A költségeket a Megbízott díjszabása határozza meg.

Ha a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében előírt határidőn belül (8 év) a mérőeszköz hitelesítéséről az elkülönített vízhasználó nem gondoskodott, a Szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja. A kiszállásokat, szereléseket, a mérő hitelesítéséhez szükséges költségeket a Szolgáltató felszámolja.

Mellékvízmérő megszűntetése

A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel felmondhatja a melléklet szerinti forma-nyomtatvány kitöltésével, melyen a Felhasználó feltünteti a felmondás napján megállapított vízmérőállást és azt elismerteti a bekötési vízmérő szerinti Felhasználóval. Az elkülönített vízhasználó a felmondás napján megállapított vízmérőállásig a fogyasztásról készített számlát egyidejűleg kiegyenlíti.

.pdf 2023 letöltés

A mellékszolgáltatási szerződés – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – megszűnik, ha az elkülönített vízhasználó:

 1. a tulajdonában álló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó zárat vagy plombát megsérti, illetve eltávolítja vagy azokkal együtt a mellékvízmérőt a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott vízmérési helyről leszereli;
 2. határidőben nem gondoskodik a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről.

A mellékszolgáltatási szerződést a víziközmű-szolgáltató a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja. A víziközmű-szolgáltató mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés felmondásával egyidejűleg tájékoztatja a bekötésivízmérő szerinti felhasználót, valamint a VHr.62. § (6) bekezdés a) pontja szerinti képviselőt.

Mellékvízmérő újraplombázása

A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak (plomba) sértetlen megőrzéséért és védelméért a Felhasználó felelős.
Amennyiben hibaelhárítás (vízelfolyás) céljából szükséges a plomba eltávolítása, kérjük a bekötési vízmérő szerinti Felhasználót értesíteni szíveskedjen, illetve a hiba elhárítását követően a Szolgáltatónál a plombázást haladéktalanul rendelje meg, a díjat a hatályos Díjjegyzék tartalmazza.

Mellékvízmérő hitelesítése, rendkívüli vizsgálata

Mellékvízmérő esetében a rendellenesen működő, hibás, sérült fogyasztásmérő cseréjéről a Felhasználó saját költségén gondoskodik. A mellékvízmérő cseréje a fent leírtak alapján történhet.