Hírek - Debreceni Vízmű Zrt.

A Debreceni Vízmű Zrt. a víziközmű csatlakozási igények esetében az Üzletszabályzatban rögzített általános feltételeken túlmenően, víziközmű szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentőket és megrendelő dokumentumokat Debrecen-Bánk városrész ivóvízellátó víziközmű rendszerére vonatkozóan elutasítja.

A településrész közmű rendszere elérte kapacitásának határait. A jogszabályban előírt szolgáltatási paraméterek biztonsággal csak fejlesztésekkel valósíthatók meg.

A Debreceni Vízmű Zrt., mint felelős üzemeltető nem teheti meg, hogy a már meglévő vízfelhasználók ellátásbiztonságát kockáztassa azzal, hogy kapacitáson felüli újabb igényeket fogad. A nyári, kánikulai időszakban jelentkező nyomásingadozás és esetlegesen előforduló vízhiány már most is érzékelhető.

A korlátozással Debrecen-Bánk irányába húzódó közüzemű ivóvíz vezeték teljes szakasza is érintett! Érintettség, illetve további információ tekintetében az uzemvitel@debreceni-vizmu.hu email címen történő megkeresés esetén pontos információval állunk rendelkezésükre!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településen ingatlan vásárláskor, építési szándékot megelőzően vagy az arra irányuló tervezői tevékenység során minden érintett időben tájékozódjon a Debreceni Vízmű Zrt. Üzemviteli Osztályának megkeresésével! Az adott dátumig beérkezett igénybejelentések érdemi elbírálása és a megfelelő műszaki tartalommal történő megvalósításának vizsgálata folyamatban van és amennyiben az ellátásra nézve műszaki tartalomban megfelelnek, úgy teljesítésükhöz feltételekkel hozzájárulunk.

Az érkező víziközmű szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentők és megrendelő dokumentumok elutasításra kerülnek. A fentiekben részletezett intézkedéseket az ellátási területen egyre növekvő vízigényekből eredően kialakult időszakos, kánikulai csúcsidőszakra jellemző vízellátó kapacitás hiány indokolja, amely alátámasztja, hogy a vízellátó berendezések elérték kapacitási maximumaikat, egyre gyakrabban időszakosan túlterheltek. A vízigény terhelések növekedésének szabályozására a leírt építési korlátozásokra vonatkozó szabályok jelentenek megoldást a kapacitásnövelő beruházások megvalósulásáig. Annak érdekében hoztuk meg döntésünket, hogy akik már rendelkeznek közüzemi ivóvízellátással a fenti feltételek szerint rendelkezésre álljon továbbra is a megszokott módon, zavarok nélkül a vízellátás!

A vonatkozó jogszabály szerint műszakilag elérhetőnek „az a törzshálózat minősül, amely a víziközmű bekötővezeték kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll” (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013./II. 27./ Korm. rendelet 1.§. 26. pont). A már idézett jogszabály szerint a víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést és megrendelő dokumentumot elutasítja, mert „…annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására”. Továbbá a 2011. évi CCIX. törvény szerint: „51. § (1) A víziközmű-szolgáltató – az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretek között, a víziközműrendszer teljesítőképességének mértékéig – a felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll. (2) Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesíteni.”

A kapacitásnövelő beruházásra javaslatokat tettünk az ellátásért felelős Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, akikkel közös munkával előkészítjük a megvalósításhoz szükséges források biztosítására irányuló munkarészeket!

Megértésüket köszönjük!