52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Víz-és csatornabekötés

Ivóvíz-törzshálózatba és szennyvíz-törzshálózatba történő bekötés

Igénybejelentés


Víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti (igénybejelentés).
Az írásos igénybejelentés előtt az ingatlan tulajdonosok, vagy megbízottjaik a Szolgáltató Közműnyilvántartási Csoportjánál ügyfélfogadási időben tájékozódhatnak arról, hogy az ingatlannal közvetlenül szomszédos területen közüzemi ivóvíz-, illetve szennyvíz törzshálózat üzemel-e. A szóbeli tájékoztatás díjmentes, a vonatkozó szakági térképmásolat a hatályos Díjjegyzék szerinti adatszolgáltatási díj ellenében kérhető.

A tulajdonos, vagy megbízottja kérésére az általuk megjelölt csúcsigények alapján a Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az ingatlan vízellátása, szennyvíz elvezetése biztosítható-e a törzshálózatról. A tájékozódás nem minősül igénybejelentésnek, a Szolgáltató nyilatkozata nem minősül bekötéshez való hozzájárulásnak.

Az igénybejelentést az ingatlan tulajdonosának, vagy megbízottjának írásban kell benyújtania a Szolgáltató által alkalmazott formanyomtatványon (Közüzemi Ivóvíz Szolgáltatás Igénybejelentője, Megrendelője és Közüzemi Csatorna Szolgáltatás Igénybejelentője, Megrendelője) Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a felhasználási hely és a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat, valamint az igénybejelentéshez csatolni kell az ingatlan használata jogcímének megállapítására alkalmas dokumentumokat. Az igénybejelentésben fel kell tüntetni továbbá:
a) ivóvízellátás esetén az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5-ös mellékletének I. A) fejezete szerinti terv tartalmi követelményeinek megfelelő vízigény számításokat kiegészítve a bekötővezeték végpontját terhelő csúcsigénnyel liter/sec-ban, a naponta vételezendő átlagmennyiséggel m3-ben megadva;
b) szennyvíz/csapadékvíz elvezetés esetén I. B) fejezete 1.-4. pontokban meghatározottakat, a tervezett felhasználói egyenérték számításával együtt.

A Szolgáltató az igénybejelentés kézhezvételét követően vizsgálja, hogy a megjelölt ingatlan számára a tervezett adatok alapján, az igényelt víziközmű-szolgáltatás műszakilag elérhető-e.

Az igénybejelentésre a Szolgáltató 15 napon belül válaszol.

Megrendelés

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az előzetes tájékoztatás alapján a bekötés elkészítését is megrendeli az igénybejelentéssel egy időben, a megrendelőhöz az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tervdokumentációt is csatolnia kell. A terv felülvizsgálat díját a közzétett hatályos Díjjegyzék tartalmazza. A Szolgáltató előírja:
a) ivóvíz szolgáltatás esetén a vízmérési helyen a vízmérőt követően az ingatlan házi vízvezeték szakaszán a főelzáró, visszacsapó szelep és leürítő szerelvény alkalmazását;
b) károkozás nélküli szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében, - ha az ingatlan előtt megépített szennyvíz törzshálózat tisztító akna fedlapszintje alatt, szifonnal rendelkező lefolyókba történik a szennyvíz bevezetése, - a Szolgáltató visszaáramlást gátló szerelvény beépítését írja elő.

Ha a víziközmű törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával a szomszédos ingatlan igénybe vételével is elvégezhető. Ilyen esetben az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 76. §. (5) bekezdése szerinti tartalmú szerződést kell kötniük az ingatlan tulajdonosoknak. Megállapodás hiányában Kormányrendelet 76. §. (6) bekezdése szerint a Járási Hivatal a szomszédos ingatlanra szolgalmat alapíthat. A szolgalommal járó tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű törzshálózat megépült és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest - nem okoz aránytalan hátrányt.

A bekötés előfeltételét képező hozzájáruláshoz szükséges tervet az igénybejelentést megelőzően is benyújthatja az ingatlan tulajdonosa, vagy megbízottja a Szolgáltató hozzájárulásának megszerzése céljából. A Szolgáltató  a benyújtott igénybejelentés és megrendelés esetében a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses ajánlatot 15 napon belül megküldi. A Szolgáltatót az ajánlat 30 napig köti.

Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, ahol a szennyvíz-törzshálózat megépítésével egy időben kiépült a bekötési csonk, a rácsatlakozási lehetőség kiépítéséért építési hozzájárulás megfizetésével teremtik meg a későbbi csatlakozás lehetőségét a tényleges kivitelezési költségen felül. Az építési hozzájárulás ingatlanonként fizetendő, a szennyvíz-bekötővezeték megépítésére vonatkozó megrendeléssel egyidejűleg, a hozzájárulás díjait a Szolgáltató hatályos Díjjegyzéke tartalmazza. Vizsgálja a Szolgáltató azt is, hogy a tervek formai és műszaki (tartalmi) szempontból az előírásoknak megfelelnek-e, nem megfelelősség esetén a hozzájárulás megadását, a terv kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.

Az igénybejelentést és a bekötővezeték megépítésére vonatkozó megrendelést a Szolgáltató által erre rendszeresített formanyomtatványon (Közüzemi Ivóvíz Szolgáltatás Igénybejelentője, Megrendelője és Közüzemi Csatorna Szolgáltatás Igénybejelentője, Megrendelője) és egyéb módon írásban is meg lehet tenni.

Abban az esetben, ha a Felhasználónak lejárt esedékességű tartozása áll fenn a Szolgáltató felé, részére új bekötés más felhasználási helyen sem építhető ki, illetve új szerződés más felhasználási helyre vonatkozóan sem köthető a tartozás kiegyenlítéséig.

SZÜKSÉGES LÉPÉSEK


1. Tervezés (tervdokumentáció)
2. Megrendelés
3. Szerződéskötés (nem lakossági Felhasználónak víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a felhasználási helyre)
4. Vízmérőakna vagy tisztító akna kiépítése
5. Kivitelezés

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére