52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Tervjóváhagyások

Vízi létesítmények, bekötési- és mellékmérős mérőhelyek illetve egyéb, közterületi nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása során benyújtott tervek véleményezését végezzük. A véleményezés során figyelembe vesszük az 58/2013 (II.27) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében a benyújtandó tervek tartalmi követelményekre vonatkozó előírásait, az Üzletszabályzatunkat valamint a létesítmények jellegétől függően a vonatkozó jogszabályokat, műszaki előírásokat, ágazati szabványokat. A benyújtott tervek véleményezése díjköteles, a díj nagysága a létesítmény jellegétől függ.

Ivóvíz bekötések létesítésére és megszüntetésére vonatkozó tervek

A terveket kizárólag a következő tervezői jogosultságok bármelyikével rendelkező személy készítheti el: vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultság.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:
a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
c) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény liter/másodpercben kifejezett értékének feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.
2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
b) a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.
3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve (ha a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata – az ivóvíz-törzshálózat vízminőségének megóvása vagy a fagyvédelem végett – külön előírja, a bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt).
4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.
5. A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

Bekötési vízmérő dimenziójának változtatására vonatkozó tervek

A terveket kizárólag a következő tervezői jogosultságok bármelyikével rendelkező tervező készítheti el: Vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultság.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:
a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
c) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény liter/másodpercben kifejezett értékének feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.
2. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve (a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata – az ivóvíz-törzshálózat vízminőségének megóvása vagy a fagyvédelem végett – külön előírja, a bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt).

Lakások, irodák, üzletek és egyéb rendeltetési egységek elkülönített vízhasználatát mérő mellékvízmérő felszerelési tervek

A dokumentumok elkészítésének nem feltétele a tervezői jogosultság, azonban a tervek minőségével, tartalmával szemben támasztott követelmények azonosak a jogosultsággal rendelkező személy által elkészített dokumentumokra vonatkozó elvárásokkal.

A mérők elhelyezéseinek általános követelményei:

• A mérők legyenek szerelhetők, cserélhetők, leolvashatók.
• A bekötési vízmérő aknában is elhelyezhetők, de a fenti feltételeket ebben az esetben is a fagyás elleni biztosítást is beleértve be kell tartani.
• Egyéb helyiségekben történő elhelyezésnél a padlószinttől legalább 30 cm-re és legfeljebb 1,3 m-re helyezhetők el.
• A mérőket a függőleges csőbe beépíthető mérők kivételével vízszintes csőszakaszba, vízszintes számlappal kell elhelyezni.
• A mérőhöz csatlakozó csővezetékek rögzítéséről gondoskodni kell, a mérő előtt és után a mérőgyártók által meghatározott egyenes, átmérő váltástól mentes szakaszokat kell biztosítani.
• A mérőket szerelőcsatornába, szekrénybe, takarásba csak úgy lehet elhelyezni, hogy ha az előző feltételek teljesülnek és hozzáférésük csuklós pánttal biztosítható.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.

2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

A rajzi ábrázolásoknál az épületek vízellátásának rajzjeleit kell alkalmazni az MSZ-1228/10-1983.

Locsolási mellékvízmérő felszerelési tervek

A dokumentumok elkészítésének nem feltétele a tervezői jogosultság, azonban a tervek minőségével, tartalmával szemben támasztott követelmények azonosak a jogosultsággal rendelkező személy által elkészített dokumentumokra vonatkozó elvárásokkal.

A mérők elhelyezéseinek általános követelményei:

• A mérők legyenek szerelhetők, cserélhetők, leolvashatók.
• A bekötési vízmérő aknában is elhelyezhetők, de a fenti feltételeket ebben az esetben is a fagyás elleni biztosítást is beleértve be kell tartani.
• Egyéb helyiségekben történő elhelyezésnél a padlószinttől legalább 30 cm-re és legfeljebb 1,3 m-re helyezhetők el.
• A mérőket a függőleges csőbe beépíthető mérők kivételével vízszintes csőszakaszba, vízszintes számlappal kell elhelyezni.
• A mérőhöz csatlakozó csővezetékek rögzítéséről gondoskodni kell, a mérő előtt és után a mérőgyártók által meghatározott egyenes, átmérő váltástól mentes szakaszokat kell biztosítani.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

Ingatlanon belüli, házi ivó- és tüzivíz hálózat tervei
Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Közüzemű ivóvízhálózat létesítésére, kiváltására, átépítésére, rekonstrukciójára és megszüntetésére vonatkozó tervek
Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Közüzemű ivóvízhálózat szerelvényeinek, tűzcsapjainak beépítésére és megszüntetésére vonatkozó tervek
Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Nyomvonalas jellegű létesítmények (gázellátás, villamos energia ellátás, távközlési hálózat, távhő ellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés) létesítményeinek engedélyezési tervei
Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Egyéb olyan létesítmények tervei, melyek engedélyezési eljárásával összefüggően a közüzemű ivóvíz hálózat üzemeltetőjének üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozata szükséges
Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére