52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése

A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Szolgáltatónak az arra rendszeresített nyomtatványon 1 példányban vagy az azon szereplő adatok hiánytalan közlésével írásban bejelenteni.
Mindkét esetben szükséges a Felhasználó személyében beállt változást, tulajdonjogot vagy egyéb használati jogot igazoló okirat (pl.: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, stb.) másolatának csatolása. A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl.: vételár az adásvételi szerződésben, stb.).

Amennyiben az átíráshoz szükséges dokumentumok bármelyike hiányzik, hiányos vagy nem egyértelmű, az a bejelentés elmulasztásának minősül, ebben
az esetben Szolgáltató a Felhasználókat hiánypótlásra szólítja fel. Ha az adatok hiánypótlása nem történik meg, akkor a Szolgáltató a bejelentett felhasználó
változást nem veszi figyelembe, és az általa ismert tulajdonossal és/vagy a nyilvántartásban szereplő Felhasználóval szemben érvényesíti a Szolgáltatás során felmerült követeléseit.

Az új Felhasználóval kötött Közszolgáltatási szerződés (kitöltendő 2 példányban) hatályba lépésével egyidejűleg a régi Felhasználóval kötött Szerződés hatályát veszti.

A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Szolgáltatót ért károkért a korábbi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel.
A korábbi vagy az új Felhasználó a Szerződés megkötése előtt saját költségére kérheti a vízmérő állásának és állapotának ellenőrzését a Szolgáltatótól. A Szolgáltató az ellenőrzést 3 munkanapon belül teljesíti.
Az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. A jegyzőkönyv
felek által aláírt egy-egy példányát a Szolgáltató köteles a Felhasználóknak átadni, másolati példányát megőrizni és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatni.
A Szolgáltató a régi Felhasználó számára számlát állít ki és vele elszámol. A régi Felhasználó a záró mérőállásig köteles rendezni az esetleges számlatartozását. A régi Felhasználó kérésére a visszafizetés a Felhasználó változás formanyomtatványon közölt új levelezési címére is történhet.

Amennyiben a felhasználó változás bejelentését a Szolgáltató elfogadta, a jelenlévő új Felhasználóval Közszolgáltatási szerződés köt, melynek egy-egy példánya mindkét felet megilleti. Ha a felhasználó változást az új Felhasználó nem személyesen jelentette be, akkor a Szolgáltató szerződéses ajánlatát két példányban kipostázza részére, melynek egy (cégszerűen) aláírt példányát köteles postafordultával visszaküldeni.
A nem lakossági Felhasználónak víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a felhasználási helyre a közüzemi szerződésben rögzített szolgáltatási kapacitás megszerzéséért.
A felhasználási helyet kizárólag tulajdonjoggal, illetve haszonélvezeti joggal, kiskorú képviseletével igazoltan megbízott személyre, gyámra, bérleti szerződéssel rendelkező természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet nevére írja át a Szolgáltató.

Külföldi állampolgár részére történő átírás esetén szükséges a tulajdonosnak magyar kapcsolattartót megjelölnie, akivel felveheti a Szolgáltató a kapcsolatot bármi tájékoztatás vagy probléma esetén.

Tájékoztató nem lakossági felhasználói változás ügyintézésével kapcsolatban (.pdf formátum)

Átírás általános esetei

Lakossági Felhasználó részére történő átírás
a) Az ingatlan adásvétele
b) Öröklés
c) Ajándékozás
d) Házasság felbontása
e) Bérleti, haszonélvezeti jogviszony

Nem lakossági Felhasználó részére történő átírás
f) Az ingatlan adásvétele
g) Bérleti jogviszony
h) Cég átalakulása
i) Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló cég

Lakossági Felhasználó részére történő átíráskor másolatban csatolandó dokumentumok
a) Az ingatlan adásvétele
aa) adásvételi szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
ab) árverési jegyzőkönyv
ac) személyazonosságot igazoló okirat

b) Öröklés
ba) hagyaték átadó végzés, örökösi minőség megállapítására vonatkozó bírói döntés vagy közjegyzői okirat, illetve ennek hiányában
bb) halotti anyakönyvi kivonat és
bc) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

c) Ajándékozás
ca) Kizárólag ügyvéd vagy közjegyző által készített és hitelesített ajándékozási szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

d) Házasság felbontása
da) Bírósági végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

e) Bérleti, haszonélvezeti jogviszony
ea) Használati jogot igazoló vagy megszüntető okirat (pl.: bérleti, haszonélvezeti, adásvételi szerződés, haszonélvezeti jog megszűnésének igazolásához halotti anyakönyvi kivonat a jogosult személyére vonatkozóan, stb.) vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

Nem lakossági Felhasználó részére történő átíráskor másolatban csatolandó dokumentumok
f) Az ingatlan adásvétele

fa) adásvételi szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
fb) árverési jegyzőkönyv
fc) aláírási címpéldány

g) Bérleti jogviszony

ga) használati jogot igazoló okirat (pl.: bérleti, adásvételi szerződés, stb.) vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
gb) aláírási címpéldány

h) Cég átalakulása
ha) cégbírósági végzés
hb) aláírási címpéldány

i) Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló cég
ia) felszámoló vagy végelszámoló kijelölését és eljárási jogosultságát igazoló dokumentum
ib) az ezekben megnevezett arra jogosult személy hozzájáruló nyilatkozata Szerződés módosításához és megkötéséhez.

Nem lakossági Felhasználó köteles víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Törvényben, a Kormányrendeletben és az Üzletszabályzat 17. pontjában leírtak szerint megfizetni. Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a közintézményi Felhasználóknak, továbbá a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének.

Átírás egyéb esetei

j) Kapcsolattartó/közös képviselő átírása

ja) a kapcsolattartó/közös képviselő változásáról készült jegyzőkönyv vagy
jb) a kapcsolattartó/közös képviselő változtatásáról szóló határozat vagy
jc) a közösség minden tagja által aláírt nyilatkozat.

k) Társasház/Lakóközösség nevére történő átírás
ka) Társasházi alapító okirat vagy
kb)a kapcsolattartó/közös képviselő változásáról készült jegyzőkönyv vagy
kc) a kapcsolattartó/közös képviselő változtatásáról szóló határozat vagy
kd)a közösség minden tagja által aláírt nyilatkozat.

l) Névváltozás
la) személyi igazolvány vagy
lb) a személy azonosításra szolgáló hivatalos okirat. 

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére