A szöveg időállapota: 1998.V.1. - 1999.III.31.
Időállapot váltás: 1996.III.1. - 1996.XII.31.
1997.I.1. - 1997.IV.16.
1997.IV.17. - 1997.VI.30.
1997.VII.1. - 1998.IV.30.
1998.V.1. - 1999.III.31.
1999.IV.1. - 1999.X.31.
1999.XI.1. - 1999.XII.31.
2000.I.1. - 2001.I.31.
2001.II.1. - 2001.XII.31.
2002.I.1. - 2002.VI.30.
2002.VII.1. - 2002.XII.31.
2003.I.1. - 2003.VI.30.
2003.VII.1. - 2003.XII.31.
2004.I.1. - 2004.II.29.
2004.III.1. - 2004.XII.31.
2005.I.1. - 2005.XII.31.
2006.I.1. - 2006.XII.31.
2007.I.1. - 2007.XII.31.
2008.I.1. - 2008.IV.29.
2008.IV.30. - 2008.XII.31.
2009.I.1. - 2009.IV.14.
2009.IV.15. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2010.XII.31.
2011.I.1. - 2011.XI.29.
2011.XI.30. - 2014.I.31.
2014.II.1. -


7/1996. (II.19.) Kr. számú rendelet

a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról

A Közgyűlés az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény és a módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

11. § A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közműves ivóvízellátást és a közműves szennyvízelvezetés szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra (továbbiakban: szolgáltató), valamint ezen szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra (továbbiakban: fogyasztó).

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

2(1) Lakossági célú fogyasztás

a/ az, amelyet a szolgáltató elsődlegesen - a természetes személyek víz- és csatornaszolgáltatási szükségletének kielégítése érdekében - lakás céljára szolgáló ingatlanoknál nyújt,

b/ az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási vízszükségletének kielégítése céljából a közkifolyót használja,

c/ a költségvetési szerveknek a víz- és csatorna használata,

d/ az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartását és üzemeltetését végző gazdálkodó szervezet felé értékesített víz- és csatornaszolgáltatás, ha az a díjat a bérlő, vagy a lakástulajdonos felé tovább érvényesíti.

3(2) Gazdálkodási célú fogyasztás:

az a fogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak

(3) Fogyasztó:

a.) az ivóvízszolgáltatási ponthoz, illetőleg a szennyvízelvezetés szolgáltatási ponthoz kapcsolódó ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője),

b.) a mellékvízmérővel elkülönített ivóvíz fogyasztási hely szerinti ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője),

(4) Szolgáltatási pont:

a.) ivóvízszolgáltatási pont: az ivóvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felöli végpontja,

b.) szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: a szennyvízbekötővezetéknek a fogyasztó felöli végpontja.

(5) Ivóvízfogyasztási hely:

Az ivóvízszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon lévő minden - épület, épületrész, bérlemény, önállóan használható, elkülöníthető, vagy elkülönített - ingatlanrész, amelynek a vízvételi helyéhez tartozó ivóvíz használata külön szerződésre jogosító ivóvízmérővel mérhető, ennek hiányába a bekötővezetékről ellátott ivóvízvételi helyek összessége.

4(6) Az öntözési kedvezmény alkalmazása szempontjából lakossági fogyasztó:

Az építésügyi hatóság használatbavételi engedélye alapján lakás céljára szolgáló, a közműves ivóvízellátásba és a közműves szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője).

5(7) Gazdálkodó szervezet:

A Polgári Törvénykönyv 685. § c./ pontja szerinti gazdálkodó szervezet.

6(8) Biológiailag aktív zöldfelület:

A növényekkel állandóan, vagy időszakosan fedett területek összessége (gondozott park, veteményes, gyümölcsös, stb.)

3. § 7(1) A fogyasztó a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz és a közüzemi csatornamű szolgáltatásért az 1. számú mellékletben rögzített számítási móddal meghatározott díjat fizeti azzal, hogy a gazdálkodási célú fogyasztás esetén ez a díj 12%-kal magasabb.

8(2) A szolgáltató a víz- és csatornadíjakat évente legfeljebb 2 alkalommal módosíthatja, mely módosítás tárgyév január 1-jére vetített évi együttes mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-én érvényben volt szolgáltatási díj összegének 0,25-szeresét.

A Pénzügyi Bizottság ellenőrzi, hogy a díj módosítása során az 1. sz. mellékletben foglalt számítási módot megfelelően alkalmazta-e a szolgáltató.

9(3) Ezen rendelet 1. sz. melléklete alapján megállapított díjakat az alkalmazást megelőzően a szolgáltató köteles közzétenni az Önkormányzat közlönyében.

10(4) A díj változása automatikusan közszolgáltatási szerződés módosítást jelent, az új ár minden külön intézkedés nélkül az eddig megkötött érvényes szerződések részévé válik.

(5) A megállapított díj a 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet 2.§ (13) bekezdésének a.-c.) pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

(6) Nem kell díjat fizetni a víziközmű törzshálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltásért felhasznált vízért.

11(7) A fürdőket üzemeltető és gyógyászati tevékenységet is ellátó gazdasági társaságok az ivóvízszolgáltatásért és a csatorna használatáért létesítményenként a havonta mért, illetve megállapított mennyiségek után az alábbi módon számított díjazást fizeti a szolgáltatónak:

az előző év azonos időszakához viszonyított mennyiségek 70%-ig a vízdíj 3,- Ft/m3+ÁFA, a csatornaszolgáltatási díj 2,-Ft/m3+ÁFA,

az előző év azonos időszakához viszonyított mennyiség 70 és 100% közé eső rész az (1) bekezdés díjtételének 50%-a,

- a 100%-ot meghaladó mennyiségre pedig az (1) bekezdés szerinti díjtételek számítandók fel.

12(8) A távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek - a társszolgáltatási tevékenységükre való tekintettel - az alábbi módon számított díjazást fizetik a szolgáltatónak:

- vízdíj 92,- Ft/m3 + ÁFA

- csatornaszolgáltatási díj 57,- Ft/m3 + ÁFA

13(9) A tárgyévet megelőző bázisévi mennyiséghez viszonyítottan a lakossági célú fogyasztás esetén nyújtott többlet szolgáltatásért a fogyasztó a mindenkor hatályos díj 50%-os mértékét fizeti, melyet a szolgáltató a tárgyévi utolsó számlában vesz figyelembe. A bázisévi mennyiség megállapításakor csak teljes évi vízfogyasztás vehető figyelembe.

4. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles vízmérővel kell meghatározni.

(2) Abban az esetben, ha a felszerelt vízmérő nem működik, vagy nem olvasható le, illetőleg az ingatlanon fogyasztott ivóvízmennyiségnek bekötési vízmérővel való mérése nem megoldott, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 12 hónapi vízfogyasztás - ennek hiányában a megelőző tényleges fogyasztás, vagy a rendelet mellékletében meghatározott mennyiségek - figyelembevétele mellett az 1 napra eső fogyasztási átlag alapján arányosítás útján kell megállapítani.

5. § (1) A csatornadíj alapján a hitelesen mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (2) bekezdésben meghatározottakon túl egyéb címen nem csökkenthető.

(2) Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál:

a.) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést;

b.) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezetőműbe vezetését minőségi, vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését, elszállítását a fogyasztó számlával igazolta.

14(3) Az ingatlannak a közműves szennyvízelvezetésbe történő bekötését követő 6 hónapig - a gazdálkodó szervezet kivételével - a fogyasztó a 3. § (1) bekezdés szerinti díjtétel 50%-ának megfelelő csatornadíjat fizet.

15(4) A lakossági fogyasztó által fizetendő csatornadíj a (6) bekezdésben meghatározott feltételekkel öntözési kedvezménnyel csökkenthető.

16(5) Az öntözési kedvezmény figyelembevételével számított csatornadíj a 3. § (1) bekezdés szerinti díjtétel 93,75%-a.

17(6) Öntözési kedvezmény igénybevételére jogosult a lakossági fogyasztó, ha

a./ a közműves ivóvízellátásba és szennyvízelvezetésbe bekötött ingatlanán a biológiailag aktív zöldfelület nagysága ívóvízfogyasztási helyenként legalább 100m2,

b./ igényét a szolgáltatónál a jogosultság fennállását igazoló írásbeli nyilatkozattal bejelentette:

18(7) A jogosultság feltételeinek megszüntetéséről a fogyasztó a változást követő 30 napon belül köteles tájékoztatni a szolgáltatót. A tájékoztatás elmulasztása esetén a feltételek hiányának észlelését követően az öntözési kedvezmény megszünik.

6. § (1) Ez a rendelet 1996. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 22/1995. (V.29.) Kr. sz. rendelettel módosított 11/1994. (III.7.) Kr. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A rendelet hatálybalépése előtti időszakra számított mennyiséget a módosított 11/1994. (III.7.) Kr. sz. rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.

Melléklet

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalány-mennyiségek
A fogyasztás alapjának megnevezése Fogyasztási norma Személyek száma, db. Szám m2-ben vagy terület Össz. vízfogy. m3 számlázási időszakban
1.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-en belül
2.) Egyéb átalány- víznorma meghatározása esetén az MI 110-158/1-92;
MSZ 10-158/2-84; MSZ 10-158/3-81;
3.) Gépkocsimosás (tömlővel)
4.) Állatállomány itatása számos állatonként
5.) Beépített ingatlanok (telkek)
5.1. udvari csappal
5.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal (vízöblítéses WC nélkül)
5.3. mint 5.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
5.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal (vízöblítéses WC nélkül)
5.5. mint 5.4., de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel
5.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
5.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
5.8. mint 5.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel
5.9. mint 5.8., de központi melegvízellátással nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel
6.) Házi kert locsolás
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-nak alapul vételével.
30 l/fő/nap
400 l/gk/hó
40 l/db/nap

40 l/fő/nap


60 l/fő/nap

75 l/fő/nap

65 l/fő/nap


80 l/fő/nap

95 l/fő/nap120 l/fő/nap


150 l/fő/nap


180 l/fő/nap1 l/m2/nap
……………….fő
……………….db
……………….db

……………….fő


………………..fő

………………..fő

…………………fő


………………...fő

…………………fő…………………fő


………………….fő


…………………fő…………………..m2
……………………
…………………….
…………………….

…………………….


…………………….

…………………….

……………………..


……………………..

…………………….…………………….


……………………..


……………………..……………………..

7.) A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házi kertek esetében, a 3., 5., 6. pontokban megállapított átalány-mennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvizet és a csatornadíjat felszámítani.


1
módosította a 17/1996. (IV. 1.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. január 1-jétől.
2
kiegészítette a 10/1998. (IV. 14.) Kr. rendelet. Hatályos 1998. május 1-jétől.
3
kiegészítette a 10/1998. (IV. 14.) Kr. rendelet. Hatályos 1998. május 1-jétől.
4
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) kr. rendelet. Hatályos 1997. április 17-től.
5
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) kr. rendelet. Hatályos 1997. április 17-től.
6
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. április 17-től.
7
módosította a 10/1998. (IV. 14.) Kr. rendelet. Hatályos 1998. május 1-jétől.
8
kiegészítette a 17/1996. (IV. 1.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. január 1-jétől.
9
kiegészítette a 17/1996. (IV. 1.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. január 1-jétől.
10
kiegészítette a 17/1996. (IV. 1.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. január 1-jétől.
11
módosította a 7/1997. (IV. 7.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. április 17-től.
12
módosította a 10/1998. (IV. 14.) Kr. rendelet. Hatályos 1998. május 1-jétől.
13
módosította a 10/1998. (IV. 14.) Kr. rendelet. Hatályos 1998. május 1-jétől.
14
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. április 17-től.
15
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. július 1-jétől.
16
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. július 1-jétől.
17
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. július 1-jétől.
18
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. július 1-jétől.