A szöveg időállapota: 2011.XI.30. - 2014.I.31.
Időállapot váltás: 1996.III.1. - 1996.XII.31.
1997.I.1. - 1997.IV.16.
1997.IV.17. - 1997.VI.30.
1997.VII.1. - 1998.IV.30.
1998.V.1. - 1999.III.31.
1999.IV.1. - 1999.X.31.
1999.XI.1. - 1999.XII.31.
2000.I.1. - 2001.I.31.
2001.II.1. - 2001.XII.31.
2002.I.1. - 2002.VI.30.
2002.VII.1. - 2002.XII.31.
2003.I.1. - 2003.VI.30.
2003.VII.1. - 2003.XII.31.
2004.I.1. - 2004.II.29.
2004.III.1. - 2004.XII.31.
2005.I.1. - 2005.XII.31.
2006.I.1. - 2006.XII.31.
2007.I.1. - 2007.XII.31.
2008.I.1. - 2008.IV.29.
2008.IV.30. - 2008.XII.31.
2009.I.1. - 2009.IV.14.
2009.IV.15. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2010.XII.31.
2011.I.1. - 2011.XI.29.
2011.XI.30. - 2014.I.31.
2014.II.1. -


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/1996. (II.19.) Kr. számú rendelete

a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról

A Közgyűlés az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény és a módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

11. § A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közműves ivóvízellátást és a közműves szennyvízelvezetés szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra (továbbiakban: szolgáltató), valamint ezen szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra (továbbiakban: fogyasztó).

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

2(1) Lakossági célú fogyasztás

a/ az, amelyet a szolgáltató elsődlegesen - a természetes személyek víz- és csatornaszolgáltatási szükségletének kielégítése érdekében - lakás céljára szolgáló ingatlanoknál nyújt,

b/ az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási vízszükségletének kielégítése céljából a közkifolyót használja,

c/ a költségvetési szerveknek a víz- és csatorna használata,

d/ az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartását és üzemeltetését végző gazdálkodó szervezet felé értékesített víz- és csatornaszolgáltatás, ha az a díjat a bérlő, vagy a lakástulajdonos felé tovább érvényesíti.

3(2) Gazdálkodási célú fogyasztás:

az a fogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak

(3) Fogyasztó:

a.) az ivóvízszolgáltatási ponthoz, illetőleg a szennyvízelvezetés szolgáltatási ponthoz kapcsolódó ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője),

b.) a mellékvízmérővel elkülönített ivóvíz fogyasztási hely szerinti ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője),

(4) Szolgáltatási pont:

a.) ivóvízszolgáltatási pont: az ivóvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felöli végpontja,

b.) szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: a szennyvízbekötővezetéknek a fogyasztó felöli végpontja.

(5) Ivóvízfogyasztási hely:

Az ivóvízszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon lévő minden - épület, épületrész, bérlemény, önállóan használható, elkülöníthető, vagy elkülönített - ingatlanrész, amelynek a vízvételi helyéhez tartozó ivóvíz használata külön szerződésre jogosító ivóvízmérővel mérhető, ennek hiányába a bekötővezetékről ellátott ivóvízvételi helyek összessége.

4(6) Az öntözési kedvezmény alkalmazása szempontjából lakossági fogyasztó:

Az építésügyi hatóság használatbavételi engedélye alapján lakás céljára szolgáló, a közműves ivóvízellátásba és a közműves szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője).

5(7) Gazdálkodó szervezet:

A Polgári Törvénykönyv 685. § c./ pontja szerinti gazdálkodó szervezet.

6(8) Biológiailag aktív zöldfelület:

A növényekkel állandóan, vagy időszakosan fedett területek összessége (gondozott park, veteményes, gyümölcsös, stb.)

3. § 7(1) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz- és közüzemi szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatással arányos legmagasabb hatósági ára, a beépített vízmérő névleges átmérője alapján meghatározott, a víziközműrendszer üzemképes állapotban tartásával, fenntartásával szükségszerűen együttjáró költségek fedezetét szolgáló, havonta felszámított alapdíjból és a fogyasztás mennyisége és az egységnyi díj szorzataként számított fogyasztási díjból tevődik össze. Az alap-, és a fogyasztási díjat fogyasztási helyenként, igénybe vett szolgáltatásonként kell megfizetni az alábbiak szerint:

a.) Az alapdíjat a szolgáltatási, valamint a mellékszolgáltatási szerződési kötelezettség alá eső vízmérővel ellátott fogyasztóhelyekre kell felszámítani igénybevett szolgáltatásonként (vízellátás és/vagy szennyvízszolgáltatás) külön-külön a vízmérő névleges átmérőjének megfelelően, tekintet nélkül arra, hogy az adott fogyasztási hely szennyvízmennyiség mérővel ellátott-e.

b.) A megállapított havi alapdíjat a mindenkori érvényes számlázási rendnek megfelelően kell kiszámlázni a fogyasztónak a számlázott időszak hónapjaira.

c.) Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít az alapdíj megfizetése vonatkozásában. A fogyasztó (vevő) változás esetén a hónap első napján nyilvántartott fogyasztónak (vevőnek) kell az alapdíjat számlázni.

d.) A kombinált vízmérővel ellátott fogyasztási hely esetén a fogyasztó az alapdíjat az ivóvíz-, és a szennyvízszolgáltatás után a vízmérő névleges átmérői alapján fizeti meg.

e.) Saját víztermelő kapacitását igénybe vevő fogyasztó a szennyvízszolgáltatás alapdíját a vízvételi helyen felszerelt saját vízmérő névleges átmérője alapján fizeti meg.

f.) Nem kell alapdíjat felszámítani a fogyasztónak az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése esetén, valamint az öntözési célú mellékvízmérő után.

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz- és közüzemi szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás legmagasabb hatósági árát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

8(2) A szolgáltató az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés hatósági árát évente, legfeljebb két alkalommal javasolhatja módosítani.

9(3) hatályon kívül helyezve

10(4) A víz-, és csatornaszolgáltatás díjának (a továbbiakban: díj) változása automatikusan közszolgáltatási szerződés módosítást jelent, az új ár minden külön intézkedés nélkül az eddig megkötött érvényes szerződések részévé válik.

(5) A megállapított díj a 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet 2.§ (13) bekezdésének a.-c.) pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

11(6) Nem kell díjat fizetni a víziközmű törzshálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltásért felhasznált vízért. Nem állapíthat meg alapdíjat a szolgáltató azokra a vízmérőkre, amelyek kizárólagosan tűzivíz ellátására állnak rendelkezésre, és a fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a szolgáltatónál írásban kezdeményezte.

12(7) Az a Debrecen város belterületén közfürdőt üzemeltető fogyasztó, aki az általa üzemeltetett közfürdő területén kialakított saját kútból származó termálvizet vagy gyógyvizet is felhasznál a medencék töltéséhez, az ivóvíz-szolgáltatásért és a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés használatáért az alapdíjat az 1. számú melléklet szerint, a fogyasztási díjat pedig az alábbi nettó egység díjjal fizeti meg a szolgáltatónak:

- ivóvízdíj: 3,00 Ft/m3

- szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja: 2,00 Ft/m3

13(8) A távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek a szolgáltatónak az alapdíjat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint, a fogyasztási díjat - a távhőszolgáltatói tevékenységükre való tekintettel - az alábbi nettó egység díjjal fizetik meg:

- vízdíj: 226,90.-Ft/m3

- csatornaszolgáltatási díj: 180,30.-Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)

14(9) hatályon kívül helyezve.

15(10) Az a gazdálkodási célú fogyasztó, aki a saját víztermelő kapacitását részben, vagy egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltotta ki és az éves vízfogyasztása eléri legalább

100 000 m3-t 25%,

100-300 000 m3-t 30%,

300 000 m3 felett 35% kedvezményre jogosult az 1. mellékletben foglalt fogyasztási díjból. .

16(11) Amennyiben a gazdálkodási célú fogyasztó éves közüzemi vízfogyasztása - a hiteles mérési adatok alapján - egy naptári évet követően nem éri el a (10) bekezdésben meghatározott mértéket, a szolgáltató jogosult a fogyasztást a kedvezmény nélküli vízdíjra módosítani.

17(12) A „Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” tárgyú ISPA projekt eredményeként Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs és Sáránd településektől származó szennyvizek a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén húzódó csatornahálózaton történő elvezetésének, valamint tisztításának településenkénti legmagasabb hatósági díját e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles vízmérővel kell meghatározni.

18(2) Abban az esetben, ha a felszerelt vízmérő nem működik, vagy nem olvasható le, illetőleg az ingatlanon fogyasztott ivóvízmennyiségnek bekötési vízmérővel való mérése nem megoldott, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 12 hónapi vízfogyasztás - ennek hiányában a megelőző tényleges fogyasztás, vagy a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott mennyiségek - figyelembevétele mellett az 1 napra eső fogyasztási átlag alapján arányosítás útján kell megállapítani.

5. § (1) A csatornadíj alapján a hitelesen mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (2) bekezdésben meghatározottakon túl egyéb címen nem csökkenthető.

(2) Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál:

a.) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést;

b.) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezetőműbe vezetését minőségi, vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését, elszállítását a fogyasztó számlával igazolta.

19c.) az a vízmennyiség, amelyet öntözési célú mellékvízmérőn elkülönítetten mérnek

20(3) hatályon kívül helyezve.

21(4) A lakossági fogyasztó által fizetendő csatornadíj a (6) bekezdésben meghatározott feltételekkel öntözési kedvezménnyel csökkenthető.

22(5) A locsolási kedvezmény figyelembevételével számított csatornadíj a 3. § (1) bekezdés szerinti díjtétel 90,75%-a.

23(6) Öntözési kedvezmény igénybevételére jogosult a lakossági fogyasztó, ha

a./ a közműves ivóvízellátásba és szennyvízelvezetésbe bekötött ingatlanán a biológiailag aktív zöldfelület nagysága ívóvízfogyasztási helyenként legalább 100m2,

b./ igényét a szolgáltatónál a jogosultság fennállását igazoló írásbeli nyilatkozattal bejelentette,

24c./ Nem kötött szerződést mellékvízmérőn elkülönítetten mért öntözési célú vízhasználatra.

25(7) A jogosultság feltételeinek megszüntetéséről a fogyasztó a változást követő 30 napon belül köteles tájékoztatni a szolgáltatót. A tájékoztatás elmulasztása esetén a feltételek hiányának észlelését követően az öntözési kedvezmény megszünik.

6. § (1) Ez a rendelet 1996. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 22/1995. (V.29.) Kr. sz. rendelettel módosított 11/1994. (III.7.) Kr. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A rendelet hatálybalépése előtti időszakra számított mennyiséget a módosított 11/1994. (III.7.) Kr. sz. rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.

261. számú melléklet

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz- és közüzemi szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás legmagasabb hatósági ára:

a Lakosság és a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott közüzemi szolgáltatás ivóvizet mérő fő- és mellékvízmérőhöz kapcsolódó alap-, és fogyasztással arányos díjai
A B C D E
1. Ivóvízszolgáltatás Szennyvízszolgáltatás
2. Vízmérő átmérő (mm) Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap) Nettó fogyasztási díj (Ft/m3) Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap) Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
3. 13-20 100 238,80 100 Lakossági díj:189,80

Gazdálkodói díj: 265,50
4. 25-32 400 200
5. 40-65 1 600 800
6. 80-125 6 400 3 200
7. 150- és felette 16 000 8 000

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)

2. számú melléklet

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalány-mennyiségek
A fogyasztás alapjának megnevezése Fogyasztási norma Személyek száma, db. Szám m2-ben vagy terület Össz. vízfogy. m3 számlázási időszakban
1.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-en belül
2.) Egyéb átalány- víznorma meghatározása esetén az MI 110-158/1-92;
MSZ 10-158/2-84; MSZ 10-158/3-81;
3.) Gépkocsimosás (tömlővel)
4.) Állatállomány itatása számos állatonként
5.) Beépített ingatlanok (telkek)
5.1. udvari csappal
5.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal (vízöblítéses WC nélkül)
5.3. mint 5.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
5.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal (vízöblítéses WC nélkül)
5.5. mint 5.4., de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel
5.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
5.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
5.8. mint 5.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel
5.9. mint 5.8., de központi melegvízellátással nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel
6.) Házi kert locsolás
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-nak alapul vételével.
30 l/fő/nap
400 l/gk/hó
40 l/db/nap

40 l/fő/nap


60 l/fő/nap

75 l/fő/nap

65 l/fő/nap


80 l/fő/nap

95 l/fő/nap120 l/fő/nap


150 l/fő/nap


180 l/fő/nap1 l/m2/nap
……………….fő
……………….db
……………….db

……………….fő


………………..fő

………………..fő

…………………fő


………………...fő

…………………fő…………………fő


………………….fő


…………………fő…………………..m2
……………………
…………………….
…………………….

…………………….


…………………….

…………………….

……………………..


……………………..

…………………….…………………….


……………………..


……………………..……………………..

7.) A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házi kertek esetében, a 3., 5., 6. pontokban megállapított átalány-mennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvizet és a csatornadíjat felszámítani.

273. számú melléklet

Az Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs és Sáránd településekről származó szennyvíz elvezetésének és tisztításának településenkénti legmagasabb hatósági díja:

1. Ebes 128 Ft/m3

2. Hajdúsámson 138 Ft/m3

3. Mikepércs 133 Ft/m3

4. Sáránd 133 Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)


1
módosította a 17/1996. (IV. 1.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. január 1-jétől.
2
kiegészítette a 10/1998. (IV. 14.) Kr. rendelet. Hatályos 1998. május 1-jétől.
3
kiegészítette a 10/1998. (IV. 14.) Kr. rendelet. Hatályos 1998. május 1-jétől.
4
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) kr. rendelet. Hatályos 1997. április 17-től.
5
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) kr. rendelet. Hatályos 1997. április 17-től.
6
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. április 17-től.
7
módosította a 46/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 30-tól.
8
módosította a 10/2009. (IV. 1.) Ö.r. Hatályos 2009. április 15-től.
9
hatályon kívül helyezte a 10/2009. )IV. 1.) Ö.r. Hatálytalan 2009. április 15-től.
10
módosította a 46/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 30-tól.
11
módosította a 46/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 30-tól.
12
módosította a 46/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 30-tól.
13
módosította az 51/2010. (XII. 20.) Ö.r. Hatályos 2011. január 1-jétől.
14
hatályon kívül helyezte a 18/2003. (VI. 30.) Kr. rendelet. Hatályos 2003. július 1-jétől.
15
módosította a 46/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 30-tól.
16
módosította a 45/2004. (XII. 23.) Kr. rendelet. Hatályos 2005. január 1-jétől.
17
kiegészítette az 51/2010. (XII. 20.) Ö.r. Hatályos 2011. január 1-jétől.
18
módosította a 10/2009. (IV. 1.) Ö.r. Hatályos 2009. április 15-től.
19
kiegészítette a 18/2003. (VI. 30.) Kr. rendelet. Hatályos 2003. július 1-jétől.
20
hatályon kívül helyezte az 55/2007. 8XII. 22.) Ö.r. Hatálytalan 2008. január 1-jétől.
21
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. július 1-jétől.
22
módosította a 18/2003. (VI. 30.) Kr. rendelet. Hatályos 2003. július 1-jétől.
23
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. július 1-jétől.
24
kiegészítette a 18/2003. (VI. 30.) Kr. rendelet. Hatályos 2003. július 1-jétől.
25
kiegészítette a 7/1997. (IV. 17.) Kr. rendelet. Hatályos 1997. július 1-jétől.
26
módosította a 46/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 30-tól.
27
kiegészítette az 51/2010. (XII. 20.) Ö.r. Hatályos 2011. január 1-jétől.