A szöveg időállapota: 1996.III.1. - 1996.XII.31.
Időállapot váltás: 1996.III.1. - 1996.XII.31.
1997.I.1. - 1997.IV.16.
1997.IV.17. - 1997.VI.30.
1997.VII.1. - 1998.IV.30.
1998.V.1. - 1999.III.31.
1999.IV.1. - 1999.X.31.
1999.XI.1. - 1999.XII.31.
2000.I.1. - 2001.I.31.
2001.II.1. - 2001.XII.31.
2002.I.1. - 2002.VI.30.
2002.VII.1. - 2002.XII.31.
2003.I.1. - 2003.VI.30.
2003.VII.1. - 2003.XII.31.
2004.I.1. - 2004.II.29.
2004.III.1. - 2004.XII.31.
2005.I.1. - 2005.XII.31.
2006.I.1. - 2006.XII.31.
2007.I.1. - 2007.XII.31.
2008.I.1. - 2008.IV.29.
2008.IV.30. - 2008.XII.31.
2009.I.1. - 2009.IV.14.
2009.IV.15. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2010.XII.31.
2011.I.1. - 2011.XI.29.
2011.XI.30. - 2014.I.31.
2014.II.1. -


7/1996. (II.19.) Kr. számú rendelet

a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról

A Közgyűlés az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény és a módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közműves ivóvízellátást és a közműves szennyvízelvezetés szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra (továbbiakban: fogyasztó).

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

(1) Fogyasztó:

a.) az ivóvízszolgáltatási ponthoz, illetőleg a szennyvízelvezetés szolgáltatási ponthoz kapcsolódó ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője),

b.) a mellékvízmérővel elkülönített ivóvíz fogyasztási hely szerinti ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője),

(2) Szolgáltatási pont:

a.) ivóvízszolgáltatási pont: az ivóvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felöli végpontja,

b.) szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: a szennyvízbekötővezetéknek a fogyasztó felöli végpontja.

(3) Ivóvízfogyasztási hely:

Az ivóvízszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon lévő minden - épület, épületrész, bérlemény, önállóan használható, elkülöníthető, vagy elkülönített - ingatlanrész, amelynek a vízvételi helyéhez tartozó ivóvíz használata külön szerződésre jogosító ivóvízmérővel mérhető, ennek hiányába a bekötővezetékről ellátott ivóvízvételi helyek összessége.

3. § (1) A 2.§-ban meghatározott fogyasztó:

a.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) szolgáltatásért 67,-Ft/m3+ÁFA vízdíjat,

b.) a közüzemi csatornamű (továbbiakban: csatorna) szolgáltatásért 40,-Ft/m3+ÁFA csatornadíjat fizet.

(2) A megállapított díj a 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet 2.§ (13) bekezdésének a.-c.) pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

(3) Nem kell díjat fizetni a víziközmű törzshálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltásért felhasznált vízért.

(4) A fürdőket üzemeltető és gyógyászati tevékenységet is ellátó gazdasági társaságok az ivóvíz szolgáltatásért és a csatorna használatáért a havonta mért, illetve a megállapított mennyiség után az alábbi módon számított díjazást fizeti a szolgáltatónak:

-az előző év azonos időszakához viszonyított mennyiségek 70%-áig a vízdíj 2,-Ft/m3+ÁFAm a csatornaszolgáltatási díj 1,-Ft/m3+ÁFA,

-az előző év azonos időszakához viszonyított mennyiség 70 és 100% közé eső rész az (1) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti díjtételek 50%-a,

-a 100%-ot meghaladó mennyiségre pedig az (1) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti díjtételek számítandók fel.

(5) A távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek 5%-os víz- és csatornadíj kedvezményben részesülnek.

4. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles vízmérővel kell meghatározni.

(2) Abban az esetben, ha a felszerelt vízmérő nem működik, vagy nem olvasható le, illetőleg az ingatlanon fogyasztott ivóvízmennyiségnek bekötési vízmérővel való mérése nem megoldott, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 12 hónapi vízfogyasztás - ennek hiányában a megelőző tényleges fogyasztás, vagy a rendelet mellékletében meghatározott mennyiségek - figyelembevétele mellett az 1 napra eső fogyasztási átlag alapján arányosítás útján kell megállapítani.

5. § (1) A csatornadíj alapján a hitelesen mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (2) bekezdésben meghatározottakon túl egyéb címen nem csökkenthető.

(2) Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál:

a.) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést;

b.) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezetőműbe vezetését minőségi, vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését, elszállítását a fogyasztó számlával igazolta.

6. § (1) Ez a rendelet 1996. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 22/1995. (V.29.) Kr. sz. rendelettel módosított 11/1994. (III.7.) Kr. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A rendelet hatálybalépése előtti időszakra számított mennyiséget a módosított 11/1994. (III.7.) Kr. sz. rendeletben meghatározott díjon kell számlázni.

Melléklet

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalány-mennyiségek
A fogyasztás alapjának megnevezése Fogyasztási norma Személyek száma, db. Szám m2-ben vagy terület Össz. vízfogy. m3 számlázási időszakban
1.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-en belül
2.) Egyéb átalány- víznorma meghatározása esetén az MI 110-158/1-92;
MSZ 10-158/2-84; MSZ 10-158/3-81;
3.) Gépkocsimosás (tömlővel)
4.) Állatállomány itatása számos állatonként
5.) Beépített ingatlanok (telkek)
5.1. udvari csappal
5.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal (vízöblítéses WC nélkül)
5.3. mint 5.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
5.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal (vízöblítéses WC nélkül)
5.5. mint 5.4., de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel
5.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
5.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
5.8. mint 5.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel
5.9. mint 5.8., de központi melegvízellátással nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel
6.) Házi kert locsolás
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-nak alapul vételével.
30 l/fő/nap
400 l/gk/hó
40 l/db/nap

40 l/fő/nap


60 l/fő/nap

75 l/fő/nap

65 l/fő/nap


80 l/fő/nap

95 l/fő/nap120 l/fő/nap


150 l/fő/nap


180 l/fő/nap1 l/m2/nap
……………….fő
……………….db
……………….db

……………….fő


………………..fő

………………..fő

…………………fő


………………...fő

…………………fő…………………fő


………………….fő


…………………fő…………………..m2
……………………
…………………….
…………………….

…………………….


…………………….

…………………….

……………………..


……………………..

…………………….…………………….


……………………..


……………………..……………………..

7.) A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házi kertek esetében, a 3., 5., 6. pontokban megállapított átalány-mennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvizet és a csatornadíjat felszámítani.