A szöveg időállapota: 2005.VII.15. - 2009.XI.29.
Időállapot váltás: 2005.VII.15. - 2009.XI.29.
2009.XI.30. - 2014.VII.10.
2014.VII.11. -


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

22/2005. (VII. 5.) Kr. rendelete1

a lakossági kezdeményezésre megvalósuló önkormányzati út-, járda- és közműépítésekről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a lakossági kezdeményezésre megvalósuló önkormányzati út-, járda- és közműépítésekről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja

A lakossági kezdeményezésre, önkormányzati támogatással, építőközösségi együttműködéssel megvalósuló önkormányzati út-, járda- és közműépítések szervezési és finanszírozási rendszerének meghatározása.

2. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Debrecen belterületén a szabályozási tervvel, a helyi építési szabályzattal illetőleg az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel összhangban közterületeken történő lakossági kezdeményezésre, lakossági hozzájárulással (a továbbiakban: lakossági kezdeményezésre), önkormányzati támogatással (a továbbiakban: támogatás), építőközösségi együttműködéssel megvalósuló, önkormányzati út-, járda- és közműépítésekre.

3. §

A támogatás igénylésének feltételei

(1) Lakossági kezdeményezésre megvalósuló út-, járda- és közműépítésekhez támogatás adható:

a.) út- és járdaépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, valamint az utcai csapadékvíz elvezetés (műszaki szükségességétől függően zárt csapadék csatorna vagy nyílt szikkasztó ill. párologtató árok) és annak műtárgyai,

b.) szennyvízcsatorna utcai szennyvíz-gerincvezetékének és a vele együtt épített bekötővezeték közterületi szakaszának,

c.) ivóvízhálózat utcai gerinc-, illetve elosztóvezetékének,

d.) elektromos energiahálózat utcai légvezetékének vagy földkábel fogyasztói lecsatlakozás nélküli szakaszának

építésére.

(2) Támogatás azoknak az építőközösségi tagoknak adható, akik a tulajdonukban lévő lakóházzal beépített, vagy lakóház építésére szolgáló ingatlanuk ivóvíz-, szennyvízcsatorna-, elektromos energiaellátását, illetve az ingatlanuk megközelítését szolgáló út és/vagy járda építését kívánják megvalósítani.

(3) Kizárólag nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosa nem jogosult önkormányzati támogatásra.

4. §

(1) A lakossági kezdeményezésre megvalósítandó út-, járda- és közműépítések támogatásának alapfeltétele, hogy:

a.) a létesítendő út-, járda- vagy közmű mentén található ingatlanok Tulajdonosai által alkotott építőközösség tagjai vállalják a beruházás költségéből az építőközösséget terhelő költségek rájuk eső részének - önkormányzatnak vagy szolgáltatónak történő - megfizetését és

b.) az építőközösség szervezettségének mértéke (Tulajdonosok részvételi aránya) - az érintett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kivételével - elérje a 67 %-ot.

(2) A támogatás jogosultságának további feltételei:

a.) A megvalósítandó út szilárd burkolatú úthoz közvetlenül csatlakoztatható, és az útépítés engedélyezéséhez Debrecen szabályozási terve és építési szabályzata szerinti az út-, járda- és közműépítéshez a szabályozási szélesség biztosított legyen.

b.) Azokon a területeken történő útépítés esetén, ahol a Debreceni Vízmű Rt. fejlesztési tervében öt éven belül víz-, csatornaépítés szerepel, az építőközösségek a közműépítés Debreceni Vízmű Rt. által meghatározott költségének megfizetését is vállalják.

c.) A megvalósítandó közműhálózat teljesítményigényét a meglévő, közvetlen csatlakozás lehetőségét biztosító közmű szabad kapacitása elégítse ki.

d.) Ivóvízvezeték építése esetén, ahol a szennyvízcsatorna kiépítésének feltételei (gerinchálózatra való csatlakozás lehetősége) adottak, támogatás csak akkor adható, ha az építőközösség vállalja, hogy az ivóvízvezetékkel együtt a feltételrendszerben meghatározottak szerint a szennyvízcsatornát is megépítteti.

(3) Ha egy Tulajdonosnak vagy tulajdonközösségnek a megvalósítandó út-, járda-, illetve közműépítéssel érintett területen több ingatlana van, vagy olyan ingatlannal rendelkezik, amelyből a szabályozási terv és helyi építési szabályzat szerint több építési telek alakítható ki, támogatásra csak egy ingatlan után jogosult.

II. fejezet

Önkormányzati támogatás igénylésének eljárási rendje

5. §

(1) A létesítendő út-, járda- vagy közmű mentén található ingatlanok Tulajdonosai által alakított építőközösségek a támogatás iránti igényüket a rendelet mellékletét képező "IGÉNYBEJELENTÉS" című nyomtatványon nyújthatják be.

(2) Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:

a.) A megvalósítással érintett valamennyi ingatlan Tulajdonosának írásbeli szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az építő közösségben részt kívánnak-e venni a megvalósítás ingatlanukra eső költségének vállalása mellett.

b.) A megvalósítandó út-, járda - vagy közmű használatában érdekelt valamennyi ingatlan Tulajdonosának nevét, utca, házszám és helyrajzi szám megjelölésével,

c.) Az érintett terület megnevezését, a létesítendő út, járda valamint közmű fajtáját, becsült bekerülési költségét, főbb műszaki paramétereit, út és/vagy közmű tervezett csatlakozási helyét,

d.) Az építőközösség tagjainak a közös képviselő (képviselők) megválasztására irányuló nyilatkozatát és felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az építőközösség nevében a létesítendő út-, járda- és közműépítés megvalósításával kapcsolatos ügyekben az építőközösség tagjait teljes jogkörrel képviselheti.

e.) Az építőközösség azon nyilatkozatát, hogy a megvalósított út és járda Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata-, az ivóvízhálózat és szennyvízcsatorna a Debreceni Vízmű Rt.-, az elektromos energiahálózat pedig az e-on Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. tulajdonába kerül térítésmentesen.

f.) Igénybejelentéseket minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani a következő évre.

III. fejezet

A támogatás iránti igények elbírálása

6. §

A támogatási igényekről a Tulajdonosi Bizottság dönt.

A Tulajdonosi Bizottság az alábbiakban meghatározott elbírálási szempontok alapján meghatározza a beruházások megvalósítási ütemét, ha azok becsült bekerülési költsége meghaladja a tárgyévi költségvetésben biztosított összeget:

a.) a beruházás megvalósítható-e az érintett közterületen,

b.) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, a városrendezési, városfejlesztési szempontok figyelembevételével, az egyéb feltételek azonossága esetén a városfejlesztési célkitűzéseihez jobban illeszkedő igényeket kell előnybe részesíteni,

c.) az igénybejelentés benyújtásának időpontja, azonos feltételek esetén a korábban benyújtott igényeket kell előnyben részesíteni,

d.) szervezettség mértéke.

IV. fejezet

A lakossági hozzájárulás mértéke és egysége

7. §

(1) Beruházási költségnek tekintendő:

a.) a megvalósulás érdekében a szabályozási tervnek és építési szabályzatnak megfelelő területek tulajdonjogának megszerzésére fordított költség,

b.) a hirdetési, tervezési, engedélyezési költségek.

c.) a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott út, vagy más közterület hatósági engedélyben, illetve kezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költsége,

d.) a közmű-felülvizsgálatok, élőrekötés, üzembe helyezés, geodéziai bemérés költsége,

e.) a lebonyolítói, vagy a műszaki ellenőri díj (lebonyolítói díj: tervezési-, kivitelezési munkákkal összefüggő feladatok - pályáztatás, engedély beszerzés, műszaki ellenőrzés, teljesítmény és számlaigazolás, dokumentációkezelés, szakhatóságokkal kapcsolattartás, garanciális felülvizsgálat, stb. - díja).

(2) A beruházási költségből az önkormányzati támogatáson túl az önkormányzatot terhelő költségek:

a.) A tervezés és annak engedélyezési eljárásának költsége.

b.) Elektromos energiahálózat építésénél a szükséges közvilágítási hálózat kiépítésének költsége.

c.) Amennyiben városfejlesztési, városrendezési szempontok, vagy más közérdek miatt a lakosság műszakilag indokolt közvetlen szükségleteit meghaladó kapacitás, műszaki tartalom, vagy magasabb minőségi színvonalú fejlesztést szükséges megvalósítani, az emiatti költségtöbblet.

A fizetendő hozzájárulás egysége az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan; társasház és lakásszövetkezet esetén a társasházi és a szövetkezeti házi külön lapon nyilvántartott lakás és nem lakás céljára szolgáló helység. A társasházi, szövetkezeti házi külön lapon nyilvántartott garázs után nem kell ismételten megfizetni az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, ha annak tulajdonosa a társasházi, szövetkezeti házi külön lapon nyilvántartott lakás vagy más nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdona után már megfizette azt.

Több közút által határolt ingatlan (pl.: saroktelek) vonatkozásában az ingatlan mentén előbb megvalósuló útépítés során kell a hozzájárulást megfizetni.

8. §

Az egy tulajdon(os)ra eső lakossági hozzájárulás mértéke a beruházási költség

a./ ivóvízvezeték építésnél 60 %-a

b./ szennyvízcsatorna építésnél 50 %-a

c./ elektromos energiahálózat építésénél 80 %-a

d./ járdaépítésnél 20 %-a

Egy tulajdonosra Beruházási költség /7. §(1).szerint/ - önkormányzatot terhelő költségek /7.§ (2) szerint/

eső beruházási = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

költség hozzájárulást vállaló tulajdon(os)ok száma + önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok száma

(2) Az egy tulajdon(os)ra eső lakossági hozzájárulás mértéke útépítés esetén 45.000 Ft.

9. §

(1) Több beruházás (út, járda, vízvezeték, szennyvízcsatorna, elektromos hálózat) egyidőben történő építésének vállalása esetén a 8. § (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulás mértéke beruházási nemenként 10 %-kal csökken.

(2) Az egy tulajdon(os)ra eső hozzájárulás összege nem csökkenhet a 11. §-ban meghatározott mérték alá.

10. §

Az Önkormányzat hatályos költségvetési rendeletében elkülönített keret forráslehetőségeire figyelemmel a Tulajdonosi Bizottság külön elbírálása alapján a lakossági hozzájárulás mértéke csökkenthető azon különösen indokolt esetekben, amikor a járda- vagy közműépítéssel érintett utca vagy településrész műszaki, területi adottságai jelentős mértékben eltérnek a város más területeinek átlagos adottságaitól.

Jelentős eltérésnek minősül:

a.) a városi átlagtól eltérő alacsony népsűrűség,

b.) szétszórt beépítés vagy beépíthetőség,

c.) az utca egyoldalas beépíthetősége.

11. §

Az egy tulajdon(os)ra eső lakossági hozzájárulás mértéke a 8. § és a 9. § szerinti csökkentésekkel sem lehet kevesebb mint az egy tulajdon(os)ra eső beruházási költség

a./ ivóvízvezeték építésnél 30 %-a

b./ szennyvízcsatorna építésnél 30 %-a

c./ elektromos energiahálózat építésnél 50 %-a

d./ járdaépítésnél 10 %-a

V. fejezet

A támogatáshoz kapcsolódó egyéb feltételek

12. §

(1) A Tulajdonosi Bizottság döntését követő 60 napon belül a beruházási költség alapján számított lakossági hozzájárulás összegét az építőközösség az önkormányzat számlájára köteles befizetni. Amennyiben a befizetés határidőre nem történik meg, az építőközösség tárgyévre elveszíti a támogatást.

(2) A fedezet hiányában elutasított pályázatokat - amennyiben az építőközösség az igényét a továbbiakban is fenntartja -a Tulajdonosi Bizottság a következő évben az új pályázatokkal együtt ismételten elbírálja.

Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2005. július 15-én lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva Kósa Lajos

jegyző polgármester

Melléklet

IGÉNYBEJELENTÉS

Önkormányzati támogatásra a Debrecen, .................................... utcai

.................................................. (út, járda ,közmű; megfelelő beírandó) építéséhez

Debrecen, ..................................... utcai lakosok az alábbiakban nyilatkozunk, hogy az utcánkban ................................... építését a DMJV. Önkormányzat Közgyűlésének 22/2005. (VII. 5.) Kr. rendeletében foglaltakat megismerve és elfogadva, az abban meghatározott szerinti feltételekkel igényelhető önkormányzati támogatással kívánjuk megvalósítani.

A rendelet 5. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbiakat nyilatkozzuk:

Az építőközösség közös képviselőjévé ............................................................................

................................................................... u. ........... sz. alatti lakost választottuk meg, aki az építőközösség nevében a létesítendő út-, járda és .......................... közműépítés megvalósításával kapcsolatos ügyekben az építőközösség tagjait teljes körűen képviselhet.

Az építőközösség tagjai tudomásul veszik, hogy a megvalósuló út, járda Debrecen Önkormányzata, az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna a Debreceni Vízmű Rt., az elektromos energiahálózat az e-on Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. tulajdonába kerül térítésmentesen.

A tervezett beruházás főbb paraméterei:

út, járda csatlakoztatható a ............... szilárd burkolatú úthoz A....................utcai................... közműhöz csatlakozó.........vezeték

hossza szélessége hossza átmérője leágazások

hossza átmérője száma

Fm .......... ........... ........... .........

mm .......... ...........

db ..........

Becsült bekerülési költség: ................................. Ft.

Szervezettség mértéke: ..... %

Szervezettség a megvalósítással érintett és hozzájárulást vállaló Tulajdon(os)ok száma

mértékének ( % ) = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

kiszámítása megvalósítással érintett valamennyi Tulajdon(os) száma -- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok száma
SSZ. NÉV UTCA, HÁZSZÁM,HELYR.SZÁM KÖLTSÉGET VÁLLALOM ALÁÍRÁS
IGEN NEM

Debrecen, .........év ........................ hó ............. nap


1
A Közgyűlés a rendeletet a 2005. június 30-ai ülésén fogadta el.