Tervjóváhagyások

Vízi létesítmények, bekötési- és mellékmérős mérőhelyek illetve egyéb, közterületi nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása során benyújtott tervek véleményezését végezzük. A véleményezés során figyelembe vesszük az 58/2013 (II.27) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében a benyújtandó tervek tartalmi követelményekre vonatkozó előírásait, az Üzletszabályzatunkat, valamint a létesítmények jellegétől függően a vonatkozó jogszabályokat, műszaki előírásokat, ágazati szabványokat.

A véleményezendő terveket az e-közmű rendszeren keresztül kell benyújtani a Debreceni Vízmű Zrt részére.

A Megrendelőhöz csatolni kell (de nem szükséges írásbeli véleményt kérni):

 • locsolási mellékmérő terve
 • mellékmérő csere / áthelyezés terve
 • egylakásos lakóépület víziközmű bekötési terve

A/ Ivóvíz bekötések létesítésére, megszüntetésére és bekötési vízmérő dimenziójának változtatására vonatkozó tervek

A terveket kizárólag a következő tervezői jogosultságok bármelyikével rendelkező személy készítheti el: vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultság.

A terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1.Műszaki leírás, amely tartalmazza:

 • a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
 • az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 • a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény liter/másodpercben kifejezett értékének feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
 • a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:

 • az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
 • a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
 • az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
 • a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve (a bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt).

4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.

5. A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

B/ Lakások, irodák, üzletek, egyéb rendeltetési egységek elkülönített vízhasználatát mérő, valamint locsolási mellékvízmérő felszerelési tervek

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint. A rajzi ábrázolásoknál az épületek vízellátásának rajzjeleit kell alkalmazni (MSZ-1228/10-1983.)

A mérők elhelyezéseinek fontosabb követelményei:

 • Az NÁ 15 méretű „B” vagy „C” pontossági osztályú, MID mérő esetén min. R80H jelzésű hitelesített vízmérőt vízszintes síkú számlappal, 2 db golyóscsap közé kell beépíteni, előtte és utána a gyártó által előírt egyenes csőszakaszt kell biztosítani.
 • Beépítési magassága padlószinttől mérve min. 50 cm, max. 150 cm legyen.

A terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1.Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.

2.Tervrajzok:

 • az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
 • a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

C/ Szennyvíz bekötések létesítésére és megszüntetésére vonatkozó tervek

A terveket kizárólag a következő tervezői jogosultságok bármelyikével rendelkező személy készítheti el: vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultság.

A terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1.Műszaki leírás, mely tartalmazza:

 • a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
 • az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 • az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
 • az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
 • a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:

 • az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
 • a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait,
 • a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét,
 • a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.

3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.

4. A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

D/ Ingatlanon belüli, udvari/házi vízilétesítmények (ivó-, tüzivíz ill. csapadék, szennyvíz hálózatok) tervei

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

E/ Közüzemű ivóvíz- ill. szennyvíz hálózat létesítésére, kiváltására, átépítésére, rekonstrukciójára és megszüntetésére vonatkozó tervek

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

F/ Víziközmű hálózatok szerelvényeinek beépítésére és megszüntetésére vonatkozó tervek

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

G/ Nyomvonalas jellegű egyéb létesítmények (gázellátás, villamos energia ellátás, távközlési hálózat, távhő ellátás, csapadékvíz elvezetés) létesítményeinek engedélyezési tervei

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

H/ Egyéb olyan létesítmények tervei, melyek engedélyezési eljárásával összefüggően a víziközmű hálózat üzemeltetőjének üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozata szükséges

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.