Tervjóváhagyások

Vízi létesítmények, bekötési- és mellékmérős mérőhelyek illetve egyéb, közterületi nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása során benyújtott tervek véleményezését végezzük. A véleményezés során figyelembe vesszük az 58/2013 (II.27) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében a benyújtandó tervek tartalmi követelményekre vonatkozó előírásait, az Üzletszabályzatunkat valamint a létesítmények jellegétől függően a vonatkozó jogszabályokat, műszaki előírásokat, ágazati szabványokat. A benyújtott tervek véleményezése díjköteles, a díj nagysága a létesítmény jellegétől függ.

Ivóvíz bekötések létesítésére és megszüntetésére vonatkozó tervek

A terveket kizárólag a következő tervezői jogosultságok bármelyikével rendelkező személy készítheti el: vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultság.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

 1. a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
 2. az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 3. a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény liter/másodpercben kifejezett értékének feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
 4. a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:

 1. az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
 2. a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
 3. az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
 4. a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve (ha a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata – az ivóvíz-törzshálózat vízminőségének megóvása vagy a fagyvédelem végett – külön előírja, a bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt).

4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.

5. A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

Bekötési vízmérő dimenziójának változtatására vonatkozó tervek

A terveket kizárólag a következő tervezői jogosultságok bármelyikével rendelkező tervező készítheti el: Vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultság.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

 1. a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
 2. az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 3. a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény liter/másodpercben kifejezett értékének feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
 4. a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.

2. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve (a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata – az ivóvíz-törzshálózat vízminőségének megóvása vagy a fagyvédelem végett – külön előírja, a bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt).

Lakások, irodák, üzletek és egyéb rendeltetési egységek elkülönített vízhasználatát mérő mellékvízmérő felszerelési tervek

A dokumentumok elkészítésének nem feltétele a tervezői jogosultság, azonban a tervek minőségével, tartalmával szemben támasztott követelmények azonosak a jogosultsággal rendelkező személy által elkészített dokumentumokra vonatkozó elvárásokkal.

A mérők elhelyezéseinek általános követelményei:

 • A mérők legyenek szerelhetők, cserélhetők, leolvashatók.
 • A bekötési vízmérő aknában is elhelyezhetők, de a fenti feltételeket ebben az esetben is a fagyás elleni biztosítást is beleértve be kell tartani.
 • Egyéb helyiségekben történő elhelyezésnél a padlószinttől legalább 30 cm-re és legfeljebb 1,3 m-re helyezhetők el.
 • A mérőket a függőleges csőbe beépíthető mérők kivételével vízszintes csőszakaszba, vízszintes számlappal kell elhelyezni.
 • A mérőhöz csatlakozó csővezetékek rögzítéséről gondoskodni kell, a mérő előtt és után a mérőgyártók által meghatározott egyenes, átmérő váltástól mentes szakaszokat kell biztosítani.
 • A mérőket szerelőcsatornába, szekrénybe, takarásba csak úgy lehet elhelyezni, hogy ha az előző feltételek teljesülnek és hozzáférésük csuklós pánttal biztosítható.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.

2. Tervrajzok:

 1. az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
 2. a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

A rajzi ábrázolásoknál az épületek vízellátásának rajzjeleit kell alkalmazni az MSZ-1228/10-1983.

Locsolási mellékvízmérő felszerelési tervek

A dokumentumok elkészítésének nem feltétele a tervezői jogosultság, azonban a tervek minőségével, tartalmával szemben támasztott követelmények azonosak a jogosultsággal rendelkező személy által elkészített dokumentumokra vonatkozó elvárásokkal.

A mérők elhelyezéseinek általános követelményei:

 • A mérők legyenek szerelhetők, cserélhetők, leolvashatók.
 • A bekötési vízmérő aknában is elhelyezhetők, de a fenti feltételeket ebben az esetben is a fagyás elleni biztosítást is beleértve be kell tartani.
 • Egyéb helyiségekben történő elhelyezésnél a padlószinttől legalább 30 cm-re és legfeljebb 1,3 m-re helyezhetők el.
 • A mérőket a függőleges csőbe beépíthető mérők kivételével vízszintes csőszakaszba, vízszintes számlappal kell elhelyezni.
 • A mérőhöz csatlakozó csővezetékek rögzítéséről gondoskodni kell, a mérő előtt és után a mérőgyártók által meghatározott egyenes, átmérő váltástól mentes szakaszokat kell biztosítani.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.

2. Tervrajzok:

 1. az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
 2. a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

Ingatlanon belüli, házi ivó- és tüzivíz hálózat tervei

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Közüzemű ivóvízhálózat létesítésére, kiváltására, átépítésére, rekonstrukciójára és megszüntetésére vonatkozó tervek

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Közüzemű ivóvízhálózat szerelvényeinek, tűzcsapjainak beépítésére és megszüntetésére vonatkozó tervek

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Nyomvonalas jellegű létesítmények (gázellátás, villamos energia ellátás, távközlési hálózat, távhő ellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés) létesítményeinek engedélyezési tervei

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Egyéb olyan létesítmények tervei, melyek engedélyezési eljárásával összefüggően a közüzemű ivóvíz hálózat üzemeltetőjének üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozata szükséges

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Szennyvíz bekötések létesítésére és megszüntetésére vonatkozó tervek

A terveket kizárólag a következő tervezői jogosultságok bármelyikével rendelkező személy készítheti el: vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultság.

A véleményezendő terv tartalmi követelményeire vonatkozóan az alábbi előírások betartása szükséges:

1. Műszaki leírás tartalmazza:

 1. a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
 2. az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 3. az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
 4. az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
 5. a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:

 1. az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
 2. a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait,
 3. a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét,
 4. a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.

3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.

4. A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

Ingatlanon belüli, házi csapadék- és szennyvíz hálózat tervei

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Közüzemű szennyvízhálózat létesítésére, kiváltására, átépítésére, rekonstrukciójára és megszüntetésére vonatkozó tervek

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Nyomvonalas jellegű létesítmények (gázellátás, villamos energia ellátás, távközlési hálózat, távhő ellátás, ivóvíz ellátás) létesítményeinek engedélyezési tervei

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.

Egyéb olyan létesítmények tervei, melyek engedélyezési eljárásával összefüggően a közüzemű szennyvízhálózat üzemeltetőjének üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozata szükséges

Szaktervező készíti el, a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.