Ellenőrzés

A Szolgáltató saját érdekből, illetve a Felhasználó kérésére az alább felsorolt esetekben a felhasználási helyen ellenőrzést jogosult, illetve köteles végezni. Az ellenőrzés általános szabályait az Kormányrendelet 68. §-a tartalmazza. Az ellenőrzés egyes eseteinek részletes szabályait a Kormányrendelet 57., 60., 64., 67., 69., 70. §, valamint a Törvény 52. § (4) tartalmazza.

Az ellenőrzés általános szabályai

A Szolgáltató jogosult ellenőrizni

 1. A házi ivóvízhálózatot beleértve az elkülönített vízhasználatok hálózatát is.
 2. Az ingatlan vízellátásának szabályosságát.
 3. Az egyes ivóvízbekötések által megtáplált házi ivóvíz hálózatok egymástól való függetlenségét.
 4. A házi vízellátó rendszer és a közműves vízellátó rendszer által megtáplált házi vízhálózat egymástól való függetlenségét.
 5. A vízmérőhely kialakítását, állapotát; a bekötési vízmérő, kötelezően beépítendő szerelvények meglétét, működőképességét.
 6. Az ingatlan vízhasználatának időbeli alakulását adatgyűjtő készülék vízmérőhelyen történő elhelyezésével.
 7. A szennyvízelvezető törzshálózatba bocsátott szennyvíz kibocsátási körülményeit, a kibocsátott szennyvíz minőségét előzetes értesítés nélkül a Szolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzésről a Felhasználó és a Szolgáltató közösen jegyzőkönyvet vesz fel, a szennyvíz minőségi vizsgálatáról pedig – melyet a Szolgáltató akkreditált laboratóriumában vizsgál – szakvélemény, vizsgálati jelentés készül.
 8. A Szolgáltató jogosult – a lakossági Felhasználó előzetes értesítése mellett – az ingatlan belső csatornahálózatának ellenőrzésére. Az ellenőrzésről a Szolgáltató jegyzőkönyvet készít, melyben rögzítésre kerülnek az ellenőrzéskor tapasztalt hibák, jogszabályellenes víziközmű használatok, azok kijavítására, megszüntetésére adott határidők.
 9. A Szolgáltatás biztonsága érdekében a Szolgáltató rendszeres ellenőrzést jogosult tartani a házi szennyvíz hálózat üzemeltetés körülményei tekintetében. A Szolgáltató vizsgálja a vezetékek, szerelvények, és műtárgyak műszaki állapotát, karbantartottságát, használhatóságát, a lefolyás szelvényének nyitottságát, a csatornavezeték rendeltetésszerű használatát. Különös tekintettel a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó Kormányrendelet előírásainak betartására, a csapadékvizeknek bevezetés tilalmára.

A Szolgáltató köteles ellenőrizni, ellenőrzést végezni

 1. A fogyasztásmérő működőképességét, állapotát, ha a Felhasználó annak rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli és – eleget téve a Kormányrendelet 64. § (8)-ban foglalt kötelezettségének – a Szolgáltató felé haladéktalanul bejelenti. Nem tekinthető a fogyasztásmérő rendellenes működésének, hibájának annak vélelmezett metrológiai pontatlansága, a mérőhely illetve házi vízhálózat kialakítására, nem megfelelő karbantartására visszavezethető, vagy a belső vízhálózat nem megfelelő működésére utaló, a mérőnél tapasztalható rendellenes jelenség.
 2. A Szolgáltató vagy Felhasználó által kezdeményezett ellenőrzés során a záróbilincs, záróbélyeg állapotát.
 3. A Felhasználó által a házi ivóvízhálózaton végzett rendszeres ellenőrzés alkalmával észlelt és feltárt, a Szolgáltató részére bejelentett hiba helyét.
  A Felhasználó jogosult szolgáltatói ellenőrzést kérni: A korábbi vagy az új Felhasználó a szerződéskötést megelőzően, melynek költségét az ellenőrzés megrendelője viseli. Az ellenőrzés a záróbilincsek vagy záróbélyeg meglétének, a mérőhely szabályos kialakításának vizsgálatára terjed ki.
  A Felhasználó jogosult szolgáltatói közreműködéssel ellenőrzést kérni: A fogyasztásmérő metrológiai pontosságának vizsgálatára vonatkozóan. Az ellenőrzést a mérésügyi hatóság végzi.

A Felhasználó haladéktalanul köteles szolgáltatói ellenőrzést kérni

 1. A fogyasztásmérő működőképességének, állapotának vizsgálatára vonatkozóan, ha a Felhasználó annak rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli. Nem tekinthető a fogyasztásmérő rendellenes működésének, hibájának annak vélelmezett metrológiai pontatlansága, a mérőhely illetve házi vízhálózat kialakítására, nem megfelelő karbantartására visszavezethető, vagy a belső vízhálózat nem megfelelő működésére utaló, a mérőnél tapasztalható rendellenes jelenség.
 2. A Felhasználó által a házi ivóvízhálózaton végzett rendszeres ellenőrzés alkalmával észlelt és feltárt hibahelyen.
  A Felhasználó köteles rendszeresen ellenőrizni az ingatlanon belüli vízhálózat, szerelvények állapotát, működőképességét.

A Szolgáltató által végzett ellenőrzés eljárása

Az ellenőrzés előre egyeztetett időpontban, csak a Felhasználó vagy a képviselője jelenlétében folytatható le és azt a Felhasználó köteles lehetővé tenni. Az ellenőrzést végzőnek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölnie kell a Felhasználóval vagy a képviselőjével az eljárás célját.

A felhasználási helyen végzett ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát átadja (vagy postázza) a Felhasználónak vagy képviselőjének a Szolgáltató. A Felhasználó vagy a képviselője köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, továbbá köteles a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni.

A Felhasználónak vagy a képviselőjének az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos észrevételeit a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Amennyiben a Felhasználó vagy a képviselője a helyszínről az ellenőrzés során – figyelmeztetés ellenére – eltávozik, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Az ellenőrzéskor a házi és csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről a Felhasználó gondoskodni köteles. Ha ezeknek a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató a Szolgáltatást korlátozhatja vagy felfüggesztheti.

A Szolgáltató által végzett ellenőrzés nem mentesíti a Felhasználót a tulajdonában lévő víziközművek rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól.
A Felhasználó jogszabályellenes használat megszüntetéséről köteles gondoskodni.
Az első ellenőrzés sikertelensége esetén az ezt követő ellenőrzések ellenértéke minden Felhasználónak felszámításra kerül a hatályos Díjjegyzék „Egyéb ellenőrzések” pontja szerint.