Tájékoztatás! Hajdúsámson Város víziközmű-szolgáltatási területén bekötésekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban

A Debreceni Vízmű Zrt. 2021. augusztus 9-től beérkező víziközmű csatlakozási igények esetében az Üzletszabályzatban rögzített általános feltételeken túlmenően, csak az alábbi esetekben és feltételekkel fogad be bekötési igényt, megrendelést Hajdúsámson Város ivóvízellátó víziközmű rendszeréről:

  • Kizárólag az ivóvízellátó törzshálózat mentén fekvő ingatlanok esetében. A bekötendő ingatlannal közvetlenül szomszédos, csatlakozást lehetővé tevő ivóvízhálózatot magában foglaló közterületen és vízjogi üzemeltetési engedélyes, rendezett tulajdonú és vezetékjogú törzshálózat rendelkezésre állása
    esetén.
  • A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön és törzshálózatra merőlegesen csatlakozó bekötő vezetékekkel kell megvalósítani.
  • Kizárólag átlagos lakossági vízigények esetén, legfeljebb D32 bekötővezeték mérettel, illetve Sámsonkert és Martinka településrészeken legfeljebb D25 bekötővezeték mérettel.
  • Szomszédos telken át történő átvezetéssel, elosztóvezetékről sugárirányban leágazó bekötővezetékhez vagy egyéb módon rendhagyó bekötés, szolgáltatási pont kialakításához nem járulunk hozzá!
  • Bekötési mérő utáni elkülönített vízhasználat önálló helyrajzi számú telkek ellátására nem létesülhet.
  • Nem lakossági jellegű vízhasználatokra irányuló igények esetén a fentiekben felsorolt feltételeken túlmenően a benyújtott vízigény műszaki vizsgálatának eredménye alapján hozzuk meg döntéseinket a törzshálózaton rendelkezésre álló kapacitásokkal összevetve!
  • Bekötővezeték ikresítéshez nem járulunk hozzá!

Korlátozással Sámsonkert és Martinka teljes területe érintett!

Érintettség illetve további információ tekintetében az @ email címen történő megkeresés esetén pontos információval állunk rendelkezésre!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településen ingatlan vásárláskor, építési szándékot megelőzően vagy az arra irányuló tervezői tevékenység során minden érintett időben tájékozódjon a víziközművek műszaki elérhetőségéről és azok ellátásra való alkalmasságáról az E-közmű felületet meghaladóan a Debreceni Vízmű Zrt. Üzemviteli Osztályának megkeresésével!

Az adott dátumig beérkezett igénybejelentések érdemi elbírálása és a megfelelő műszaki tartalommal történő megvalósításának vizsgálata folyamatban van és amennyiben az ellátásra nézve műszaki tartalomban megfelelnek, úgy teljesítésükhöz feltételekkel hozzájárulunk.

A fentiekben részletezett intézkedéseket az ellátási területen egyre növekvő vízigényekből eredően kialakult időszakos, kánikulai csúcsidőszakra jellemző vízellátó kapacitás hiány indokolja, amely alátámasztja, hogy a vízellátó berendezések elérték vagy megközelítik kapacitás határaikat, egyre gyakrabban időszakosan túlterheltek. A vízigény terhelések növekedésének szabályozására a leírt bekötésekre vonatkozó szabályok jelentenek megoldást a kapacitásnövelő beruházások megvalósulásáig. Annak érdekében hoztuk meg döntésünket, hogy akik már rendelkeznek közüzemi ivóvízellátással, illetve az számukra csatlakozási lehetőséggel közterületen a fenti feltételek szerint rendelkezésre áll, továbbra is megszokott módon zavarok nélkül elláthatóak maradjanak!

A vonatkozó jogszabály szerint műszakilag elérhetőnek „az a törzshálózat minősül, amely a víziközmű-bekötővezeték kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll” (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013./II. 27./ Korm. rendelet 1.§. 26. pont). A már idézett jogszabály szerint a víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést elutasítja amennyiben „a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására”.

Továbbá a 2011. évi CCIX. törvény szerint:
„51. § (1) A víziközmű-szolgáltató – az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretek között, a víziközmű- rendszer teljesítőképességének mértékéig – a felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll.
(2) Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesíteni.”

A törzshálózatra történő csatlakozások leírt szabályozásán túlmenően a kapacitásnövelő beruházásra javaslatokat tettünk és Hajdúsámson Város Önkormányzatával közös munkával előkészítjük a megvalósításhoz szükséges források biztosítására irányuló munkarészeket!