A szöveg időállapota: 2015.I.1. -
Időállapot váltás: 2013.I.1. - 2013.II.28.
2013.III.1. - 2013.XI.30.
2013.XII.1. - 2014.I.31.
2014.II.1. - 2014.XII.31.
2015.I.1. -


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete1

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. §

2(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Debrecen város) közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan) a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

3b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

2. §

4(1) Debrecen város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2013. szeptember 8. - 2022. december 31. napjáig jogosult és kötelezett közszolgáltató: a Tranzit-1 Kft. és Turmix Bt. alkotta konzorcium - vezetője a Tranzit-1 Kft. (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21 F. épület) (a továbbiakban: Közszolgáltató).

5(2) Az ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Debrecen, Vértesi út 1. sz. alatt kijelölt átadási helyen kell elhelyezni, a települési szennyvíztisztító telep, szennyvízfogadó műtárgyában.

3. Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

6a)

b) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező területeken keletkező háztartási szennyvíz gyűjtésére alkalmas ingatlanon elhelyezett akna.

c) Begyűjtött háztartási szennyvízkezelési tevékenység: a háztartási szennyvíz veszélyeztető hatásainak csökkentésére, környezetszennyezés megelőzésére és kizárására a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is.

d) Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.

e) Többletszolgáltatás: a Közszolgáltató által szerződés alapján a kötelező közszolgáltatáson túl nyújtott, ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.

II. Fejezet

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje

4. §

(1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

5. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

5. §

(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

6. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

7(2) Az ingatlantulajdonos - ideértve az időlegesen vagy nem használt ingatlanok és az üdülőingatlanok tulajdonosait is - kötelesek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni.

8(3

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

9(7)

(8) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

(9) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas berendezéssel történik.

(10) A (9) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

6. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a begyűjtési gyakoriságot,

d) a felek jogait és kötelezettségeit.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

b) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,

c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8. §

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb
72 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy korlátozható.

(5) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.

10(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések

9. §

11(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a kijelölt átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.

12(2)

13(3) A Közszolgáltató a begyűjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az ártalmatlanításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen.

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

10. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

III. Fejezet

10. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

11. §

(1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős - alapdíj és ürítési díj - közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza.

14(2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és beszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatának ürítési díja.

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és a beszállított mennyiség szorzata alapján kell megállapítani.

15(4) Az ingatlantulajdonos köteles

16a) az alapdíjat a Közszolgáltató által a begyűjtés helyén kiállított számla alapján a helyszínen,

b) az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.

(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.

(6) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.

(7) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.

(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(9) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(10) A 8. § (5) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni.

17(11) A közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanok természetes személy tulajdonosai a beszállított háztartási szennyvíz mennyisége után belterületen nettó 1321,30 Ft/m3 , külterületen nettó 768,0 Ft/m3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi ürítési díjából.

IV. Fejezet

11. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

13. §

(1) Hatályát veszti

a) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet,

b) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 16/2005. (V. 31.) Kr. rendelet,

c) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 55/2005. (XII. 19.) Kr. rendelet,

d) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 42/2006. (XII. 15.) rendelet,

e) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 54/2007. (XII. 22.) Ö. r.,

f) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 43/2008. (XII. 22.) Ö. r.,

g) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 44/2009. (XI. 30.) Ö. r.,

h) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 47/2009. (XII. 16.) Ö. r.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet

a) 3. § 12. pontja,

b) 4. § (1) bekezdés d) pontja,

c) 15. § (1) bekezdése ,

d) 15. § (10) -(13) bekezdései,

e) 16. §-a,

f) 4. számú melléklete.
Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző
Kósa Lajos sk.
polgármester

181. melléklet a 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj:

1. alapdíj: 215,00 Ft/hónap/ingatlan

2. ürítési díj: 1 616,00 Ft/m3, melyből:

2.1. begyűjtés, elszállítás díja: 1 424,40 Ft/m3

2.2. ártalmatlanítás díja: 185,60 Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)


1
*A Közgyűlés a rendeletet a 2012. december 13-ai ülésén fogadta el.
2
módosította DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.
3
módosította DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.
4
módosította DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. február 1-jétől.
5
módosította DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.
6
hatályon kívül helyezte DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatálytalan 2013. március 1-jétől.
7
kiegészítette DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. február 1-jétől.
8
hatályon kívül helyezte DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatálytalan 2013. március 1-jétől.
9
hatályon kívül helyezte DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatálytalan 2013. március 1-jétől.
10
módosította DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.
11
módosította DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.
12
hatályon kívül helyezte DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatálytalan 2013. március 1-jétől.
13
módosította DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.
14
módosította DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.
15
módosította DMJV 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. március 1-jétől.
16
módosította DMJV 47/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2013. december 1-jétől.
17
módosította DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. február 1-jétől.
18
módosította DMJV 45/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2015. január 1-jétől.