A szöveg időállapota: 2014.III.27. -
Időállapot váltás: 2007.VI.1. - 2014.I.31.
2014.II.1. - 2014.III.26.
2014.III.27. -


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

19/2007. (IV. 24.) rendelete1

a talajterhelési díjról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén azon helyi vízgazdálkodási engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban kibocsátó) terjed ki - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót alkalmazót is, - aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

2. §2

A talajterhelési díj

(1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló törvényben meghatározott mértékű talajterhelési díjat fizetni.

(2) A mérési lehetőséggel nem rendelkező kibocsátók átalány alapján állapítják meg a kibocsátott vízmennyiséget. Az átalány alapját képező méréssel nem megállapítható vízfogyasztást minden esetben az alábbiak szerint kell megállapítani: ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni, a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban: hibás mérés), a mérőeszköz adatai a vízfogyasztás alapjául nem szolgálhatnak. Ebben az esetben a hibás méréssel érintett időszakban az elfogyasztott víz mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni. A hibás mérés időtartama:

a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,

b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a kibocsátó és a víziközmű-szolgáltató által közösen becsléssel megállapított időtartam, vagy

c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól a hibás mérés bejelentésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.

(3) A kibocsátó a környezetterhelési díjról szóló törvényben meghatározott esetben mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

(4) A kibocsátó a környezetterhelési díjról szóló törvényben meghatározott esetben és e rendelet 5. §-a szerint csökkentheti a talajterhelési díj alapját.

3. §

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig az önkormányzati adóhatósághoz.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díjat a DMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 11738008-15461009-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlára fizeti meg.

3(3) A DMJV jegyzője részére a víziközmű-szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:

a) a tárgyévet követő év január 31. napjáig az e rendelet 6. § a) pontjában meghatározott kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról (szolgáltatott vízmennyiség, egyedi vízbeszerzés esetén méréssel igazolt felhasználás, illetve átalány alapján meghatározott vízmennyiség) a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a szennyvízcsatornára rácsatlakozók köréről. Az adatszolgáltatás részletezését e rendelet melléklete tartalmazza.

4(4) A DMJV jegyzője részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezett és jogosult közszolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:

a) a kibocsátók közműpótló létesítményeiből az előző évben elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről,

b) valamint a kibocsátók személyében történt változásról a tárgyévet követő év január 31-ig.

Az adatszolgáltatás részletezését e rendelet melléklete tartalmazza.

5(5) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

4. §

Díjkedvezmény

Különös méltánylást érdemlő esetben - a kibocsátó kérelmére - a talajterhelési díj megfizetésére az adott tárgyévben 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek szerint:

a.) a családban élő esetén a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum),

b.) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.

4/A. §6

Díjmentesség

A 2013. évről benyújtott bevallás szerint fizetendő talajterhelési díj összegéből mentes az 50.000 Ft-ot meghaladó rész.

5. §7

Locsolási kedvezménnyel csökkentett talajterhelési alap

A talajterhelési díj alapját képező víz mennyisége csökkenthető a házi ivóvízhálózatra a víziközmű szolgáltató és a kibocsátó írásbeli megállapodása alapján telepített locsolási vízmérőn mért, elkülönített locsolási célú vízhasználat során felhasznált víz mennyiségével.

6. §

Értelmező rendelkezések

a.) Kibocsátó: az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

b.) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva - a rácsatlakozást.

c.) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezte.

d.) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

e.) Család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók.

f.) Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.

g.) Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

7. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet 2007. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 21/2004. (VII. 1.) Kr. rendelet hatályát veszti.
Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző
Kósa Lajos sk.
polgármester

8Melléklet

E rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adattartalma:

1.Természetes személy kibocsátó esetén:

1.1. Neve:

1.2. Születési helye és ideje:

1.3. Anyja születési neve:

1.4. Lakcíme:

1.5. Teljesítés, kibocsátás helye:

1.6. Szolgáltatott víz mennyisége (mérés vagy átalány alapján):

1.7. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség:

1.8. A szennyvíztározóból elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége:

2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kibocsátó esetén:

2.1. Neve:

2.2. Székhelye:

2.3. Cégjegyzék száma:

2.4. Teljesítés, kibocsátás helye:

2.5. Szolgáltatott víz mennyisége (mérés vagy átalány alapján):

2.6. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség:

2.7. A szennyvíztározóból elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége:


1
A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.
2
módosította DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos. 2014. február 1-jétől.
3
módosította DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos. 2014. február 1-jétől.
4
módosította DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos. 2014. február 1-jétől.
5
kiegészítette DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos. 2014. február 1-jétől.
6
kiegészítette DMJV 11/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. március 27-étől.
7
módosította DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos. 2014. február 1-jétől.
8
módosította DMJV 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete. Hatályos. 2014. február 1-jétől.