A szöveg időállapota: 2007.VI.1. - 2014.I.31.
Időállapot váltás: 2007.VI.1. - 2014.I.31.
2014.II.1. - 2014.III.26.
2014.III.27. -


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

19/2007. (IV. 24.) rendelete1

a talajterhelési díjról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén azon helyi vízgazdálkodási engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban kibocsátó) terjed ki - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót alkalmazót is, - aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

2. §

A talajterhelési díj

(1) A kibocsátó köteles a külön jogszabályban2 meghatározott mértékű talajterhelési díjat fizetni.

(2) A mérési lehetőséggel nem rendelkező kibocsátók átalány alapján állapítják meg a kibocsátott vízmennyiséget. Az átalány alapját képező méréssel nem megállapítható vízfogyasztást minden esetben a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben3 szabályozottakkal azonos módon kell meghatározni.

(3) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben4 mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

(4) A kibocsátó a külön jogszabályban meghatározott esetben5 és e rendelet 5. §-a alapján csökkentheti a talajterhelési díj alapját.

3. §

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig az önkormányzati adóhatósághoz.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díjat a DMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 11738008-15461009-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlára fizeti meg.

(3) A DMJV jegyzője (a továbbiakban jegyző) részére a Debreceni Vízmű Zrt. (a továbbiakban: a szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:

a.) tárgyévet követő év január 31. napjáig az e rendelet 7. §-ában meghatározott kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról (szolgáltatott vízmennyiség, egyedi vízbeszerzés esetén méréssel igazolt felhasználás, illetve átalány alapján meghatározott vízmennyiség), a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről,6 és a szennyvíztárolóból az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.

Az adatszolgáltatás részletezését e rendelet melléklete tartalmazza.

b.) negyedévet követő hónap 5. napjáig a szennyvízcsatornára rácsatlakozók köréről,

c.) valamint a kibocsátók személyében történt változásról a tárgyévet követő év január 31-ig.

(4) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

4. §

Díjkedvezmény

Különös méltánylást érdemlő esetben - a kibocsátó kérelmére - a talajterhelési díj megfizetésére az adott tárgyévben 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek szerint:

a.) a családban élő esetén a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum),

b.) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.

5. §

Locsolási kedvezménnyel csökkentett talajterhelési díj alap

A talajterhelési díj alapja a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával csökkenthető.5

6. §

Értelmező rendelkezések

a.) Kibocsátó: az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

b.) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva - a rácsatlakozást.

c.) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezte.

d.) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

e.) Család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók.

f.) Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek.

g.) Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

7. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet 2007. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 21/2004. (VII. 1.) Kr. rendelet hatályát veszti.
Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző
Kósa Lajos sk.
polgármester

Melléklet

A rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adattartalma:

I .Természetes személy kibocsátó esetén:

1 .Neve:

2. Születési helye és ideje:

3. Anyja születési neve:

4. Lakcíme:

5. Teljesítés, kibocsátás helye:

6. Szolgáltatott víz mennyisége (mérés vagy átalány alapján):

7. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség:

8. A szennyvíztározóból elszállított folyékony hulladék mennyisége:

II. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kibocsátó esetén:

1. Neve:

2. Székhelye:

3. Cégjegyzék száma:

4. Teljesítés, kibocsátás helye:

5. Szolgáltatott víz mennyisége (mérés vagy átalány alapján):

6. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség:

7. A szennyvíztározóból elszállított folyékony hulladék mennyisége:


1
A Közgyűlés a rendeletet a 2007. április 19-ei ülésén fogadta el.
2
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (4) bekezdés
3
A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet 4. § (2) bekezdés
4
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdés
5
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 14. §
6
A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet