A szöveg időállapota: 2007.I.1. - 2007.XII.31.
Időállapot váltás: 2005.III.15. - 2005.V.31.
2005.VI.1. - 2005.XII.31.
2006.I.1. - 2006.XII.31.
2007.I.1. - 2007.XII.31.
2008.I.1. - 2008.XII.31.
2009.I.1. - 2009.XI.29.
2009.XI.30. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2010.III.31.
2010.IV.1. - 2010.VI.30.
2010.VII.1. - 2010.XII.31.
2011.I.1. - 2012.IV.29.
2012.IV.30. - 2012.XII.31.
2013.I.1. -


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2005. (III. 10.) Kr. rendelete*

a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 20-31. §-ai, a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról az alábbi rendeletet alkotja:1

A dőlt betűs szöveg a magasabb szintű jogszabályok szövege.

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

(1) Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse a jelen rendeletben foglaltak szerint települési folyékony hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A kötelező közszolgáltatás célja a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, a települési folyékony hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, annak ártalmatlanítása.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A települési folyékony hulladék kötelező közszolgáltatás Debrecen Megyei Jogú Város (továbbiakban: Debrecen város) közigazgatási területén a közműves ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosánál, birtokosánál, használójánál vagy tulajdonosi közösségénél (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező települési folyékony hulladékra terjed ki, amelyet nem vezetnek le, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.

(2) A Debrecen város közigazgatási határán belül lévő közüzemű ivóvízzel el nem látott ingatlanokon keletkező folyékony hulladékokat is a Debrecen, Vértesi út 1. sz. alatt kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, a Debreceni Vízmű Rt. által üzemeltetett, települési szennyvíztisztító telep, települési folyékony hulladék fogadó műtárgyában.

(3) A települési folyékony hulladék kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a.) az ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott települési folyékony hulladéknak az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b.) az a.) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék ártalmatlanítása céljából a települési folyékony hulladéknak az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

(4) Debrecen város közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: a Debreceni Vízmű Rt. (továbbiakban: Közszolgáltató).

Alapfogalmak

3. §

Hgt. 3. § d.)

„Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.”

Hgt. 3. § g.)

„Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi.”

Hgt. 3. § o.)

„Szállítás: a települési folyékony hulladék telephelyen kívüli mozgatása, amelybe beletartozik a szállítmányozás és a fuvarozás.”

Hgt. 3. § k.)

„Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigetelése, vagy anyagi minőségének megváltoztatásával - a Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával.”

E rendelet alkalmazásában:

a.) A települési folyékony hulladék származási helye: az emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, nem közüzemi csatorna, valamint gazdasági, de nem termelési technológiai eredetű tevékenységből.

b.) Ártalmatlanító hely: az Önkormányzat által kijelölt szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya.

c.) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére alkalmas ingatlanon elhelyezett akna.

d.) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési folyékony hulladékra vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett és működtetett gyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási tevékenységek együttes megnevezése.

e.) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, környezetszennyezés megelőzésére és kizárására a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is.

f.) Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.

g.) Többletszolgáltatás: a Közszolgáltató által szerződés alapján a kötelező közszolgáltatáson túl nyújtott, ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. §

(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata:

a.) a közszolgáltatás körébe tartozó települési folyékony hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b.) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval szerződés megkötése,

c.) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása.

(3) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

II. fejezet

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

5. §

(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

6. §

(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b.) a teljesítés helyét,

c.) a begyűjtési gyakoriságot,

d.) a felek jogait és kötelezettségeit.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

2b.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,

c.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

d.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

e.) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

7. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött települési folyékony hulladékra vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 4 alkalommal igénybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a települési folyékony hulladékot a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállító eszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

3(5) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(7) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a beépítetlen ingatlanán települési folyékony hulladék nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

(8) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő folyékony hulladék kezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

(9) A (8) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

A hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek

8. §

(1) Az ingatlantulajdonos a települési folyékony hulladékot az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) Közműpótlóba csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.

(4) A települési folyékony hulladék begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása csakis a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető, vagy korlátozható.

(5) A külön jogszabályokban közzétett hulladékjegyzékben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembe vételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja a hulladék elszállítását.

(6) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a hulladék az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

A hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések

9. §

(1) A települési folyékony hulladékot csak az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy a leürítőhelyen ténylegesen elhelyezett települési folyékony hulladék mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen.

Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség

10. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.

(3) Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik a települési folyékony hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a hulladékok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a Közszolgáltató gondoskodik.

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések

11. §

(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékuk kezelésére nem a közszolgáltatást veszik igénybe, kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(2) A gazdálkodó szervezet, amely települési folyékony hulladékának kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles erről a tényről a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(3) A gazdálkodó szervezet, amely a települési folyékony hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás számára köteles írásban bejelenteni az általa igénybe vett hulladékkezelő(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint megjelölni a hulladékkezelő(k) hulladékkezelési engedélyének számát, a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a gazdálkodó szervezet az általa igénybe venni kívánt hulladékkezelővel történő szerződéskötést megelőzően köteles eleget tenni.

(5) A gazdálkodó szervezet, amely a települési folyékony hulladéka kezeléséről közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles igazolni a környezetvédelmi felügyelőség engedélyének eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával azt, hogy az ártalmatlanító berendezés vagy létesítmény a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett és annak üzemeltetésével - hulladékkezelési engedély alapján - maga gondoskodik települési folyékony hulladékának kezeléséről.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének a gazdálkodó szervezet az igénybe venni kívánt, illetve létesített létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor, ha a gazdálkodó szervezet adataival összefüggésben változás következett be. A fentiek bejelentésére a gazdálkodó szervezet a változás napjától, illetve a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

(8) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a környezetvédelmi felügyelőség igazolásának beszerzéséről az egyes hulladékkezelőkre, valamint az egyes gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan külön-külön a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

12. §

(1) Az ingatlantulajdonosnak a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza. A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.

(2) Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának kezelési díja. Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiség kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni.

Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése:

„A folyékony hulladék mennyiségének meghatározásánál nem vehető figyelembe:

a.) az a hulladékmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyer elhelyezést;

b.) az a hulladékmennyiség, amelynek a közműves szennyvízelvezetést szolgáló vízlétesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta;

az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárog;

az év meghatározott időszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvíz mennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a;

a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközmű szolgáltató és a fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, illetőleg a víziközmű szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d.) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.”

(3) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel (2) bekezdés és a Korm. rendelet szerint meghatározott mennyiség szorzata alapján kell megállapítani.

(4) Lakossági települési folyékony hulladék esetében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészekről beszállított mennyiség után a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény „normatív, kötött felhasználású támogatások" tárgyú melléklete szerint a "lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása" címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell a Közszolgáltató lakossági fajlagos ráfordításait.

4(5) A közműves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanoknál a lakossági fogyasztók a vízmérőn mért fogyasztás után nettó 136,50 Ft/m3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi díjából.

(6) A Közszolgáltató kéthavonta számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

(7) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.

(8) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.

(9) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.

(10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(11) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

Hgt. 26. § (1)-(4) bekezdései:

„A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért, az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.

A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a Közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralékot az Önkormányzattól igényelheti.

A szabályosan benyújtott igénylés alapján a települési önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az Önkormányzat nyolc napon belül átutalja a Közszolgáltatónak. Ha a köztartozás behajthatatlan, az Önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének megállapítását követő nyolc napon belül megtéríti a díjhátralékot a Közszolgáltató részére.”

5(12) hatályon kívül helyezte.

(13) A 8. § (5) bekezdésében foglalt esetekben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni.

III. fejezet

Szabálysértések

13. §

(1) A jelen rendeletben meghatározott hulladékkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint kizárólagosan a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

(2) A külön jogszabályokban meghatározott köztisztasági és hulladékgazdálkodási szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki

a.) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást jogosulatlanul végez,

b.) a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének települési folyékony hulladék tekintetében nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget,

c.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe,

d.) nem a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, kivéve az 5. § (7) bekezdésében foglaltakat,

e.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

f.) olyan minőségű, vagy mennyiségű szennyezőanyagot vezet a közműpótlójába, amit és amennyit a kommunális jellegű szennyvíz nem tartalmazhat.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

14. §

Jelen rendelet 2005. március 15. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 20/2003. DMJV Önkormányzat rendelet , valamint az azt módosító 31/2003. (XII. 15.) Kr. rendelet, 18/2004. (V. 28.) Kr. rendelet, 45/2004. (XII. 23.) Kr. rendelet 5-6. §-ai, és a melléklete.
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. Kósa Lajos sk.
jegyző polgármester

6Melléklet a 12. § (1) bekezdéséhez

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja:


- közműves ivóvízzel ellátott csatornázható ingatlanoknál:

lakossági: 342,00.-Ft/m3

gazdálkodói: 462,00.-Ft/m3

- közműves ivóvízzel ellátott nem csatornázható ingatlanoknál:

lakossági: 342,00.-Ft/m3

gazdálkodói: 462,00.-Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)


1
módosította a 16/2005. (V. 31.) Kr. rendelet. Hatályos 2005. június 1-jétől.
2
módosította a 16/2005. (V. 31.) Kr. rendelet. Hatályos 2005. június 1-jétől.
3
módosította a 16/2005. (V. 31.) Kr. rendelet. Hatályos 2005. június 1-jétől.
4
módosította a 42/2006. (XII. 15.) rendelet. Hatályos 2007. január 1-jétől.
5
hatályon kívül helyezte az 55/2005. (XII. 19.) Kr. rendelet. Hatálytalan 2006. január 1-jétől.
6
módosította a 42/2006. (XII. 15.) rendelet. Hatályos 2007. január 1-jétől.