52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A Szolgáltatást igénybe vevő nem lakossági Felhasználó az általa kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott Szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a Szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni és az így megvásárolt kvóta erejéig jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni
a) a felhasználási helyen a Szerződésben rögzített szolgáltatási kapacitás megszerzéséért, vagy
b) a Szolgáltató lehetőségeihez mérten
ba) a kapacitás bővítése érdekében, vagy
bb) a Szolgáltatás minőségének a Felhasználó által kért emelésekor.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke
a) A fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke a megszerzendő víz- és szennyvízkvóta mennyiségének és a mindenkor érvényben lévő, a Szolgáltatóra megállapított ágazati kvóta egységárnak a szorzata.
b) A megszerezhető kvóta mértéke a nem lakossági Felhasználóra a Szolgáltató által megállapított szolgáltatási kapacitásnak megfelelő és legkisebb mennyisége: 0,1 m3/nap, díja a Szolgáltató hatályos Díjjegyzékben meghatározott összeg.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetése
a) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást személyesen a Szolgáltató pénztárában vagy banki átutalással lehet fizetni.
b) A befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást és a megszerzett kvóta mennyiségét a Felhasználó és a Szolgáltató a víziközmű-fejlesztési megállapodásban rögzíti.
c) A víz- és szennyvízágazatokra megszerzett kvóták egymásba nem válthatók át.
d) A fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a Szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználóval az alábbi esetekben közli:
da) igénybejelentést követő 15 napon belül megküldendő szerződéses ajánlatában ,
db) a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez benyújtott terv elfogadásakor,
dc) Felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentésekor ,
dd) nem lakossági, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetéséhez kötött vízigény bejelentésekor.

A felhasználási jogosultság, kvóta átadása vagy átcsoportosítása
a) Az adott felhasználási helyhez kötött felhasználási jogosultságot, kvótát felhasználó változáskor a jogosult átadhatja a víziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett számára részben, vagy egészben.
b) Egy víziközmű rendszer egyes felhasználási helyei között a jogosultságok, kvóták átcsoportosíthatók, átvihetők, átirányíthatók. Az átcsoportosításról a jogosult a Szolgáltatót cégszerűen aláírt levélben értesíteni köteles. Az értesítés alapján a Szolgáltató vizsgálja, hogy a kapacitás az adott helyen rendelkezésre áll-e, a kapacitás átvihető-e. Amennyiben a kapacitás, kvóta az ellátó rendszer adottságai miatt az adott helyen nem biztosítható, erről a bejelentőt 15 napon belül írásban tájékoztatja. Írásbeli tájékoztatás hiányában a kapacitás biztosítottnak tekintendő.

A kvóta szerzésre kötelezett, nem lakossági Felhasználó szabálytalan közműhasználatot követ el, amennyiben nem fizeti meg az igényelt mértékű kvótához vagy annak túllépéséhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját a rendeltetésszerű kvóta használat megkezdése előtt. A Szolgáltató engedélyezheti a díjfizetési kötelezettség határidejének legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítását (a változás bejelentésének vagy bekövetkeztének dátumától számítottan).

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie az alábbi nem lakossági Felhasználóknak:
a) központi költségvetési szerv és annak költségvetési intézménye,
b) helyi önkormányzat és annak költségvetési intézménye,
c) normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó intézménynek nem nyereség és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynekellátó rendszer adottságai miatt az adott helyen nem biztosítható, erről a bejelentőt 15 napon belül írásban tájékoztatja. Írásbeli tájékoztatás hiányában a kapacitás biztosítottnak tekintendő.

A kvóta szerzésre kötelezett, nem lakossági Felhasználó szabálytalan közműhasználatot követ el, amennyiben nem fizeti meg az igényelt mértékű kvótához vagy annak túllépéséhez kapcsolódó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját a rendeltetésszerű kvóta használat megkezdése előtt. A Szolgáltató engedélyezheti a díjfizetési kötelezettség határidejének legfeljebb 30 nappal történő meghosszabbítását (a változás bejelentésének vagy bekövetkeztének dátumától számítottan).

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie az alábbi nem lakossági Felhasználóknak:
a) központi költségvetési szerv és annak költségvetési intézménye,
b) helyi önkormányzat és annak költségvetési intézménye,
c) normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó intézménynek nem nyereség és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. 

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére