FELHÍVÁS! - szennyvízcsatornák ellenőrzése

Megkezdődik a szennyvízcsatornák használatának ellenőrzése a szabálytalan vízbevezetések feltárása a Nyírségi üzemvezetőség területén.


Tisztelt Nyírlugosi, Nyírmihálydi, Nyírgelsei Felhasználók!

A Debreceni Vízmű Zrt. megkezdi a települési szennyvízcsatorna szabályos használatának ellenőrzését, a szabálytalanságok feltárását, és megszüntetését.

Mit kell tudni a szennyvízcsatornáról:

 • A megépült szennyvízcsatorna elválasztott rendszerű, abba csak kommunális jellegű szennyvizet szabad bevezetni.
 • A csatorna keresztmetszete, az aknák, szennyvízátemelők úgy lettek méretezve, hogy csak a településen képződő szennyvizek elvezetését biztosítsák.

Mit szabad a csatornába bevezetni:

 • A lakosság által felhasznált ivóvíz után keletkező mindennapos tevékenységből származó szennyvizeket.
 • Ipari és mezőgazdasági tevékenységből származó szennyvizet, ha annak szennyezettsége nem haladja meg a közcsatornába engedhetőséget.
 • Bejelentett saját kutas vízkivételből származó szennyvizeket, ha arra szerződéssel rendelkezik a felhasználó.

Mit nem szabad a csatornába bevezetni:

 • Burkolt felületekről származó csapadékvizek (tetőfelületek, térburkolatok, stb.)
 • Lakosságnál keletkező folyékony, és szilárd hulladékok (sütőolaj, ételmaradék, stb.)
 • Olyan ipari, és mezőgazdasági hulladékot, amely veszélyes hulladék, vagy a szennyezettsége meghaladja a közcsatornába engedhetőséget (fáradt olaj, hígtrágya, húsfeldolgozásból származó sólé, stb.)
 • Szerződésbe nem foglalt vízhasználatokból származó szennyvizek.

Mit okozhatnak a szabálytalan vízbevezetések:

 • A csatorna kapacitásán felüli vizek, elöntéseket okozhatnak a közterületeken.
 • A csatornába visszaduzzadó vizek nem tudják az ingatlanon keletkező vizeket elvezetni, elönthetik a pincéket, mélyebben fekvő felületeket.
 • A szennyvízátemelők szivattyúi a normál terhelésnél nagyobb igénybevétel hatására tönkre mehetnek.
 • A szennyvíztelep felborul a biológiatisztítási tevékenység, a kibocsátott tisztított víz terheli az élővizeket.
 • A szennyvízelvezetés és tisztítás költségei megnövekednek.

Milyen következményei vannak a szabálytalan vízbevezetéseknek a bebocsátóra nézve:

 • Üzletszabályzatában megállapított mértékű kötbér megfizetése, mely 300 000.- Ft/esemény.
 • A bevezetett csapadékvíz-mennyiség után kétszeres mértékű díj kiszámlázása.
 • A szolgáltatás korlátozása vagy felfüggesztése.
 • Közüzemi szerződés felmondása.
 • Feljelentés az illetékes hatóságnál.

Hogyan ellenőrizhető a szabályos csatornahasználat:

 • Csatornaszakasz és bekötőcsatornák aknáinak, tisztító idomainak szemrevételezésével.
 • Csapadékos időbeli, hóolvadáskori helyszíni ellenőrzéssel.
 • Átemelők üzemidejének elemzésével.
 • Ingatlanon belüli belső csatorna ellenőrzésével, lefolyási próba végzésével.
 • Kamerás csatornavizsgálattal.
 • Füstgenerátoros csatorna vizsgálattal.
 • Bebocsátó helyen vett szennyvíz mintavétellel és annak laboratóriumi elemzésével.

Hogyan történik a szolgáltató általi ellenőrzés:

 • Előzetes értesítés alapján a bebocsátó vagy képviselője jelenlétében az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül.
 • A bebocsátó vagy képviselője az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételei a jegyzőkönyvben feltüntetésre kerülnek.
 • Az ellenőrzésen feltárt esetleges szabálytalanság digitális fényképen, illetve videó felvételen rögzítésre kerül.
 • A bebocsátó vagy képviselője köteles az ellenőrzésben együttműködni.

Hogyan kerülheti el a bebocsátó a szabálytalanságot:

 • Haladéktalanul felülvizsgálja belső csatornáit, azok egyes elemeit, aknáit, azok vízzáró képességét.
 • Felülvizsgálja, hogy végez-e olyan tevékenységet, amelyből származhat az átlagos háztartási szennyvíztől eltérő minőségű vízszennyezés, egyéb idegen víz.
 • A felülvizsgálat alapján a belső hálózatán haladéktalanul megszünteti a hiányosságokat, szabálytalanságokat, az esetleges vízszennyező, idegen vizek bevezetését eredményező tevékenységet befejezi.
 • A saját létesítmények és tevékenység felülvizsgálatot és annak javítását még a szolgáltatói ellenőrzés előtt megteszi. Szükség esetén szolgáltatói segítséget, műszaki tanácsadást igényelhet.