52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Biharkeresztes, Ártánd

Szolgáltatás bemutatása és főbb adatai

Biharkeresztes-Ártánd szennyvíz elvezetés és tisztítás közmű-rendszere

A csatornázás szolgáltatás ellátásáért felelős vizi-közmű létesítményeinek tulajdonosai:
Biharkeresztesi Önkormányzat 89,28 %
Ártánd Önkormányzat 10,72 %

Az üzemeltető szervezet:
Biharkeresztes-Ártánd város szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatási feladatait 20 évre, 2008 évtől kezdően koncessziós szerződés megbízás keretében a Debreceni Vízmű Zrt. mint Szolgáltató végzi. Az ellátási területen a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról a 2011 évi CCIX törvény előírásai szerint gondoskodik; a szolgáltatói felelősség körében a víziközmű-szolgáltató a rábízott víziközmű-szolgáltatás keretében - a víziközmű-rendszer teljesítő képességének mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatlakozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok igényeit, a felhasználási helyen keletkező szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását.

Az üzemeltetésre átadott közcsatorna hálózat és szennyvíztisztító rendszer, és azoknak főbb műszaki jellemzői:
2008 évben a város csatornamű-fejlesztési programja befejezését követően a TIFÖFE 126/04/2008 sz. határozata vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a

24.206  fm DN 200 KG-PVC gyűjtővezeték
15,433 fm DN160 KG-PVC bekötővezeték
1.929 fm DN90 KPE Szennyvíz nyomóvezeték
187 fm DN63 KPE Szennyvíz nyomóvezeték
11 db   hálózati szennyvízátemelő
1db OMS   OMS rendszerű biológiai szennyvíztisztító

továbbá a a Hajdu Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által korábban üzemeltetett gravitációs hálózatból üzemeltetésre átvett

1.946 fm Na 250 acny
144 fm Na 200 acny; szennyvíz gravitációs csatorna
850 fm Na 150 acny szennyvíz nyomóvezeték.

közcsatorna szolgáltatás létesítményeire.
Vízjogi üzemelési engedély száma: 126/04/2008 Kutas IX/202
Vízjogi üzemelési engedély hatálya: 2013 február 28 (meghosszabbítás folyamatban van )

Biharkeresztes vízgyűjtő
 A szennyvíz gyűjtő rendszer a két település között átadási pont és mérés nélküli, egy egységet alkotó vonalas létesítmény.
Hálózati szennyvízátemelők száma 11 db, melyben egyenként 2 db merülő-szivattyú van beépítve.
A szivattyúknak szállítási teljesítményei 4–49 m3/óra.
Az átemelők szivattyúinak üzemeltetése automatikus.

A város csatornázottsága 97%. A szolgáltatásban részesülő ingatlanok száma 1.865

 

Az üzemeltetés során figyelmet fordítunk a csőhálózat működőképességének megtartására, mely érdekében ciklikus hálózat és ITV-s ellenőrző vizsgálatot végezzük.

A szolgáltatás biztonsága érdekében választott rendszerű csatornákon az illegális csapadékvizek távoltartásának ellenőrzését folyamatosan végezzük.
A szennyvíztisztító hidraulikai terhelésének csökkentése érdekében a gyűjtőhálózat kapacitását, hálózat és a diagnosztika vizsgálatokkal a vizsgálati terv szerint ellenőrizzük a csőfolytonosságot a csapadékos és belvízállásos időkben előforduló többletvíz befolyásokat.


A HÁLÓZATI SZENNYVÍZÁTEMELŐK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS KÖZPONTI FELÜGYELETI RENDSZERE

Az egyes szennyvíz átemelők helyi felügyeletét és működtetését az átemelő villamos szekrényébe telepített helyi irányítóberendezés (PLC) végzi.

A helyi irányítóberendezés fogadja az átemelői technológia jelzéseit. A kapott információkat az irányítóberendezés programja kiértékeli, majd az általa képzett adatokkal együtt a kommunikációs hálózaton keresztül azt az üzemi irányítástechnika felé továbbítja.

Az automatikus gépműködtetéseket a helyi irányítóberendezés önállóan, saját programja szerint végzi, természetesen az irányítástechnikai központban megadott adatok, paraméterek figyelembevételével.
Az üzemi irányítástechnikai központ berendezése fogadja a helyi irányítóberendezéseknek a technológiáról gyűjtött és feldolgozott adatait, elvégzi a gyűjtött információk képi megjelenítését, a bekövetkezett események naplózását, egyes adatok hosszú távú összegzését, tárolását.
Hibaállapotok bekövetkezése esetén figyelmeztető jelzést ad a kezelőnek.
Meghatározott hibaesemények bekövetkezésekor SMS szöveges figyelmeztetést is kiküld, így a készenléti felügyelet munkatársa minden esetben értesül, tájékozódni tud a működés körülményeiről.
A nem csatornázott ingatlanoktól tengelyen szállított, nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalmatlanítása a szennyvíztisztító telepen történik.

Szennyvíztisztítás

Szennyvíztisztítás
Az összegyűjtött szennyvizeknek tisztítása egy harmadlagos tisztítási fokozattal rendelkező szennyvíz-tisztítóműben történik, ahonnan a tisztított szennyvíz időszakos, fokozott tisztítási igényeket követelő vízfolyásba van bevezetve.
A tisztítási technológia OMS rendszerű totáloxidációs, eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárás, iszap stabilizálással, nitrifikációval, denitrifikációval, kiegészítő vegyszeres foszfortalanítással.

Hidraulikai kapacitás:
500 m3/nap +40 m3 TFH.
Terhelési kapacitás
6,500 Leé

 

A végátemelő nyomóvezetékén érkező települési szennyvíz a technológia épületében elhelyezett gépi tisztítású RÁCS-ra jut. Innen a rácsszemét zárt konténerbe, a szennyvíz pedig a légbefúvásos uszadék és homokfogóba kerül.

A műtárgyból a felúszott anyag az uszadék-silóba, az előlevegőztetett szennyvíz pedig a biológiai tisztító műtárgyba jut, amely magába foglalja az utóülepítőket is.
A biológiai tisztítóműtárgy külső része a levegőztető és az anoxikus tér, kiemelhető finombuborékos mélylevegőztető rendszerrel és víz alatti keverővel. A légfúvók szakaszos működését az oldott oxigénmérő vezérli.
Fázisszétválasztás a tisztítóműtárgy belső részében elhelyezett Dortmundi típusú utóülepítőkben történik. Az eleveniszap recirkulációját és a fölös iszap elvételt idővezérelt szivattyú biztosítja.
A rendszerből kikerülő aerob stabilizált fölös iszapot az iszapsilóban tárolják és sűrítik. A sűrítés után a keletkező csurgalékvizet az uszadékfogó műtárgyba vezetik vissza.
A keletkező fölös iszapnak ártalmatlanításáról, víztelenítéséről hulladéklerakóra történő elszállításáról gondoskodunk.
A szennyvíztisztító telepre beszállított települési folyékony hulladék ürítése a kézi tisztítású ráccsal ellátott fogadóaknába történik. A megszűrt szennyvíz gravitációsan jut a feladóaknába, majd onnan szivattyú továbbítja a gépi rácsra, ahonnan a hálózaton összegyűjtött szennyvízzel együtt kerül tisztítás technológiai folyamatába.

A tisztított szennyvíz az utóülepítőből a fertőtlenítő közbeiktatásával gravitációs vezetéken jut el a befogadó (Kutas állandó vízfolyás, 219/2004 (VII.21.) Korm.rendelet 7§ (4) alapján érzékeny) csatornába.
A kibocsátásra jellemző egyéb szennyező anyagokra a 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet 19 § (1) alapján az állandó vízfolyásra, mint befogadóra természetvédelmi indokok alapján szigorúbb, egyedi határérték megállapítására került sor.

A tisztítómű működtetése alapvetően bírságmentes, de a tisztítás biológiai folyamataira, teljesítő képességére – pl. a téli időszak okozta hőmérsékletváltozás – mint erősen ható tényező az üzemelési feladat végzésekor jelen van.

Biharkeresztes - Debrecen közúton mért távolsága 65 km

Elérhetőségek

BIHARKERESZTES-ÁRTÁND ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Cím
Ügyfélfogadás ideje
4110-Biharkeresztes, Hősök tere 12.
hétfő - csütörtök:
7:30-16:00
Telefon:
06(54) 541-015
péntek:
7:30-13:30
Mérőállás bej.:
06(54) 541-015
ebédidő (H-P):
12:00-12:30
Hibabejelentés:
06(20) 445-1460
06(20) 445-1324
06(20) 445-1840
 
 

Szolgáltatási díjak

A településen a víziközmű-szolgáltatás díjai 2015-ben változatlanok.

Biharkeresztes településen hatályos 2014. január 1-én szennyvíz-szolgáltatási díjak. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

 
Szennyvízszolgáltatás
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Lakossági
305,55
311,94
Közületi
339,50
346,60
 
Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Lakossági
3,78
Közületi
4,20

Átránd településen 2014. január 1-én hatályos szennyvíz-szolgáltatási díjak. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

 
Szennyvízszolgáltatás
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Lakossági
323,10
297,18
Közületi
359,00
330,20
 
Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Lakossági
3,78
Közületi
4,20


Szolgáltatási díjak

A településen a víziközmű-szolgáltatás díjai 2015-ben változatlanok.

Biharkeresztes településen hatályos 2014. január 1-én szennyvíz-szolgáltatási díjak. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

  Szennyvízszolgáltatás Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap) Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)  
Lakossági 305,55 311,94 3,78
Közületi és gazdálkodói
339,50 346,60
4,20

Átránd településen 2014. január 1-én hatályos szennyvíz-szolgáltatási díjak. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

  Szennyvízszolgáltatás Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap) Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)  
Lakossági 323,10 297,18 3,78
Közületi és gazdálkodói
359,00 330,20
4,20

 

Szolgáltatási díjak

A településen a víziközmű-szolgáltatás díjai 2015-ben változatlanok.

Biharkeresztes településen hatályos 2014. január 1-én szennyvíz-szolgáltatási díjak. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

  Szennyvízszolgáltatás Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap) Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)  
Lakossági 305,55 311,94 3,78
Közületi és gazdálkodói
339,50 346,60
4,20

Átránd településen 2014. január 1-én hatályos szennyvíz-szolgáltatási díjak. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

  Szennyvízszolgáltatás Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap) Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)  
Lakossági 323,10 297,18 3,78
Közületi és gazdálkodói
359,00 330,20
4,20

 

Üzletszabályzat

A Debreceni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata itt megtekinthető.

GYIK

A Debreceni Vízmű Zrt. gyakran ismételt kérdések gyűjteménye itt olvasható.

Formanyomtatványok

A Debreceni Vízmű Zrt. formanyomtatványai itt találhatók

Közüzemi szerződés

A Debreceni Vízmű Zrt. Közüzemi Szerződése itt megtekinthető. 

Általános Szerződési Feltételek

A Debreceni Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételei itt olvasható. 

Kötelezően megjelenítendő adatok

A Debreceni Vízmű Zrt. jogszabály alapján kötelezően megjelenítendő adatai itt találhatók.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére